Kamer+en+Schultz+delen+zorgen+financiering+waterbeleid
Nieuws
© Dirk Hol

Kamer en Schultz delen zorgen financiering waterbeleid

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakt zich zorgen over de besteding van de plattelandsgelden uit Brussel (POP3-middelen) voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Volgen de bewindsvrouw vindt hier inmiddels overleg over plaats en komt er zo spoedig mogelijk een oplossing. Dat zei ze maandag tijdens de behandeling van het waterbeleid in de Tweede Kamer.

Opschaling van het DAW is hard nodig om de Europese doelen te halen. Zowel de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) als die van Nitraatrichtlijn moeten worden gehaald voor de Europese Commissie.

DAW

Maatregelen en projecten die vanuit het DAW worden opgestart, richten zich op verbetering van de waterkwaliteit vanaf het boerenerf. Sinds 2015 is hiervoor jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Afgesproken is dat de waterschappen hier eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij leggen, wat betekent dat er in totaal 40 miljoen euro per jaar tot 2020 beschikbaar is. Daarmee komt een budget van 200 miljoen in totaal beschikbaar.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiering uit POP3. Maar veel watermaatregelen, vooral ook projecten voor DAW, zijn nog niet goed van de grond gekomen, vooral door de lange, bureaucratische procedures op de POP-gelden beschikbaar te krijgen. LTO Nederland wil daar verandering in brengen.

Onvoldoende van de grond

Ook de Kamerleden van het CDA, VVD en SGP uitten tijdens het debat hun zorgen over de besteding van de POP3-gelden voor DAW-projecten. De financiering vanuit de provincies komt onvoldoende van de grond.

De minister vroeg er meerdere keren aandacht voor in de Stuurgroep Water. Er is een overleg geweest waar afgesproken is om actie te ondernemen om de financiering DAW-projecten mogelijk te maken.

Glastuinbouw

ChristenUnie (CU), CDA, VVD, SGP en PvdA vroegen de minister naar juridische belemmeringen voor collectieve zuivering door de glastuinbouw. Zij gaf aan met partijen om tafel te willen om tot praktische oplossingen komen. Volgens haar duurt het te lang om de wetgeving aan te pakken.

CU stelde vragen over de juridische taakopvatting voor de waterschappen die belemmerend kan werken voor het opwekken van energie. Volgens de minister is binnen de wet veel mogelijk. Mochten er op rijksniveau toch belemmeringen zijn, dan wil zij daar graag naar kijken.

Moties

Diverse Kamerleden dienden moties in over medicijnresten en microplastics, verdroging, bodemdaling, mestbeleid, collectieve zuivering voor de glastuinbouw, de Kaderrichtlijn Water en overmatige plantengroei in de Randmeren. De Kamer stemt op dinsdag 22 november over deze moties

Verder was er in het debat aandacht voor geborgde zetels, bodemdaling, de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, medicijnresten, het Kustpact, wolhandkrab en historische molens.

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer