Flora+en+fauna+gedijen+goed+in+Natura+2000%2Dgebieden
Nieuws
© Mike Schellart

Flora en fauna gedijen goed in Natura 2000-gebieden

Beschermde planten en dieren gedijen goed in de Europese Natura 2000-gebieden. Bij de flora profiteren vooral zeldzamere plantensoorten. Bij de fauna zijn dat zowel de algemenere als de zeldzamere soorten.

Dat blijkt uit een onderzoek van ene team deskundigen uit Nederland, Engeland en Italië onder leiding van Alterra Wageningen UR. Zij kreeg van de Europese Commissie de vraag hoeveel biodiversiteit er voor komt in de natuurgebieden van het Europese Natura 2000-netwerk.

Vooral vlinders en de meeste vogels hebben baat bij het Natura 2000-netwerk. Voor vlinders hangt dit waarschijnlijk samen met het leefgebied dat in de grootschalige landbouwgebieden buiten de Natura 2000-gebieden grotendeels verloren is gegaan, stellen de onderzoekers.

Vogels en vlinders

Voor vogels hangt de meerwaarde van het Natura 2000-netwerk sterk samen met het type leefgebied. Voor bosvogels is de meerwaarde van het netwerk beperkt, omdat ook buiten de Natura 2000-gebieden veel bos voorkomt. Datzelfde geldt voor vogels van open (vooral agrarisch) landschap, omdat het oppervlak aan agrarisch leefgebied binnen de Natuur 2000-gebieden beperkt is.

Maar liefst 35 tot 40 procent van de onderzochte bedreigde soortenpopulaties blijkt binnen de Natura 2000-gebieden voor te komen. Dat lijkt misschien weinig, stelt het onderzoeksteam. Maar met het gegeven dat slechts 18 procent van het landoppervlak van de EU is aangewezen als Natura 2000-gebied (in Nederland is dit iets minder dan 11 procent), is dat een relatief hoge score.

Groot belang

Al met al concluderen de deskundigen dat het Natura 2000-netwerk van groot belang voor de bescherming van biodiversiteit. Niet alleen voor de soorten van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn waarvoor de gebieden zijn aangewezen, maar ook voor veel van de overige flora en fauna in Europa, zowel bedreigde als niet-bedreigde soorten.

De Europese Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor de bescherming van Europees bedreigde soorten en habitattypen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit is het eerste grootschalige onderzoek dat nagaat of ook de overige flora en fauna baat heeft bij het Natura 2000-netwerk. Het onderzoeksteam had hiertoe de beschikking over grote databestanden met verspreidingsgegevens van (land)zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vlinders en plantensoorten uit heel Europa.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 15°
  20 %
Meer weer