Rli: Europees spel beter spelen

Europese regels geven nog te vaak spanningen in de uitvoering op nationaal niveau. Dat gebeurt onder meer bij regelgeving op het natuurbeleid (Natura 2000). Nederland moet het Europese spel beter spelen.

Rli%3A+Europees+spel+beter+spelen
© Roel Dijkstra

Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) n het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’, dat zij aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft aangeboden.

De Rli vindt het nodig dat het Rijk en de decentrale overheden als provincies, waterschappen en gemeenten slimmer samenwerken in Europa.

De raad wijst erop dat Nederland vroeg in de Europese besluitvorming meer invloed kan uitoefenen om te zorgen voor beter uitvoerbaar beleid.

Spanningen

Oorzaak van de spanningen is dat veel bevoegdheden op decentraal niveau liggen. 'Regionale spelers worden vaak pas geconfronteerd met de consequenties van Europees beleid als zij daarop geen invloed meer kunnen uitoefenen', aldus het Rli.

'Europees en nationaal beleid hebben in het algemeen een sectorale insteek terwijl op regionaal niveau juist een afweging tussen zeer uiteenlopende beleidsclaims plaatsvindt.

Europa kiest bovendien vaak voor regulering en normering, terwijl in Nederland steeds meer behoefte is ontstaan aan zachtere sturingsinstrumenten.'

Dwingender

In Nederland bestaat daarnaast ook een vertekend beeld van wat ‘moet’ van Europa. 'Nederland koos zelf om sommige Europese richtlijnen dwingender om te zetten in nationale wetgeving dan door Europa werd vereist', concludeert het Rli.

'Politici zijn soms geneigd om afstand te nemen van het resultaat van onderhandelingen op Europees niveau. Het draagvlak voor Europees beleid en regelgeving komt zo onder druk te staan. Het Rijk moet transparant zijn in de communicatie over de bereikte resultaten.'

Spel

Rijk, regio en samenleving hebben meer invloed op de Europese beleidsontwikkeling als zij beter met de spanningen leren omgaan en het spel goed leren spelen, spelt het Rli. 'Nu is die samenwerking onvoldoende effectief.'

De invloed van Nederland op de Europese besluitvorming kan worden vergroot als Rijk en regio bijtijds samen optrekken.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer