Energietransitie: samen lokaal vergisten in Wijnjewoude biedt perspectief

Een oplossing voor klimaat-, stikstof- en energieproblemen. Dat is de insteek van het lokale mestvergistingsproject De Friese Drieslag van energiecoöperatie WEN in Wijnjewoude. 'Dit biedt perspectief', geeft Harm de Kroon aan.

Energietransitie%3A+samen+lokaal+vergisten+in+Wijnjewoude+biedt+perspectief
© Persbureau Noordoost

Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is al een aantal jaren actief om het dorp energieneutraal te maken. Het dorp neemt deel aan 'Proeftuin Aardgasvrije Wijken' (PAW). Zonnepanelen op daken en een klein zonnepark produceren elektriciteit, maar voor de productie van warmte blijft gas nodig. Dat kan worden gewonnen uit mest van de melkveehouderijen uit de regio, streeft de coöperatie na. WEN heeft iets buiten het dorp de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie gekocht en wil deze locatie ombouwen tot energiepark.

Belangrijk onderdeel is een monovergister die de mest van zo'n 25 veehouderijen rond het dorp gaat vergisten. Het gaat jaarlijks om 70.000 kuub. Het biogas wordt op het terrein zelf opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit en in het gasnetwerk gepompt. De vergiste mest gaat gepasteuriseerd terug naar de melkveehouders. Die ontvangen een vergoeding voor het feit dat ze de mest 'uitlenen' aan de energiecoöperatie die er het biogas uithaalt.


Monovergisting

Met deze opzet wordt monovergisting voor vrijwel alle melkveehouders haalbaar, stelt Harm de Kroon als één van de bedenkers van het project. 'Mestvergisting kan daarmee een serieuze bijdrage leveren aan oplossingen op het gebied van energie, stikstof en klimaat. Daarom de naam: De Friese Drieslag.'

De Friese Drieslag kan landelijke doorbraak in stikstofcrisis betekenen

Harm de Kroon, één van de bedenkers van project De Friese Drieslag

Het project heeft dan ook meer doelen dan alleen de productie van 1 miljoen kuub groen gas. Ook 75 procent minder broeikasgasuitstoot en 60 procent minder stikstof behoren tot de doelstellingen. Net als het creëren van 'een stukje nieuw perspectief voor het doorsnee melkveebedrijf met 80 tot 150 koeien', staat in het projectplan.


De tekst gaat verder onder het kader

'Energieopwekking en mestverwaarding verdienen ondersteuning'

Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is samen met LTO Noord, provincie Fryslân, Rabobank en Gasunie een lobby begonnen in de hoop financiering en een SDE-erkenning te krijgen. 'Het initiatief om in clusterverband te investeren in energieopwekking en mestverwaarding verdient ondersteuning', vindt LTO-bestuurder Trienke Elshof die bij het project is betrokken. 'De route naar de uitwerking is lastig, maar ik hoop dat het gaat lukken. Wij vinden innovatie een belangrijk onderdeel als het gaat om stikstofreductie', zegt Elshof. Vooral de borging is volgens haar belangrijk. 'Je hebt gevalideerde meetinstrumenten nodig om aan te tonen dat je daadwerkelijk voldoende reductie realiseert.' Provincie Fryslân beaamt het verhaal van Elshof. 'Bijzonder is hier de combinatie van het uitvoeren van een aantal maatregelen, het eenduidig meten en monitoren van de reductie in stikstof- en broeikasgasemissies en dit concreet in beeld te brengen.' De provincie brengt het project landelijk in het bestuurlijk circuit onder de aandacht en spant zich ook in om van lokale centrale vergisting in de SDE++ een aparte categorie te maken.

De Kroon: 'Een individuele monovergister die biogas opwaardeert tot aardgaskwaliteit, is pas rendabel bij circa vijfhonderd koeien. Ook als je de monovergister koppelt aan een warmtekrachtkoppeling en elektriciteit en warmte produceert, moet je nog een behoorlijke bedrijfsomvang hebben. Bij onze coöperatieve vorm is monovergisting voor veel meer bedrijven mogelijk.'

De kosten van het pilotproject bedragen ruim 7,5 miljoen euro. Naar schatting 5 miljoen euro is nodig voor het aanpassen van de stallen van de deelnemende melkveehouders en de rest voor verder onderzoek en monitoring. Ook dat is belangrijk in het project.


Exploitatie

De kosten van de monovergister zelf worden uit de exploitatie gehaald. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat SDE++-subsidie beschikbaar komt. De huidige regeling kent het coöperatieve lokale bedrijfsmodel, zoals de energiecoöperatie uit Wijnjewoude heeft bedacht, echter niet. 'Dat is nu nog een groot knelpunt', zegt De Kroon. 'Als deze categorie wordt erkend in de subsidievoorwaarden, komen er landelijk veel meer mogelijkheden voor coöperatieve mestvergisting.'

De Kroon kijkt dan ook al verder dan alleen Friesland. 'Dit plan betekent een landelijke doorbraak in de stikstofcrisis en biedt perspectief aan de boeren. Het hoort dan ook thuis op de Landbouwtafels waar momenteel wordt gesproken over perspectief voor de agrarische sector. Voor Wijnjewoude gaat het om circa 25 boeren en jaarlijks een miljoen kuub gas, maar landelijk heb je het over een potentieel van een miljard kuub.'

Houd je rekening met een krimp van de veestapel met 40 procent, dan kom je volgens hem nog op 600 miljoen kuub. 'Die krimp is niet nodig als je met vergisting, in combinatie met het bewerken en goed uitrijden van de vergiste mest, de stikstofemissie ook kunt beperken.'

De coöperatie staat niet alleen. Rabobank Nederland is positief over het groengasproject. 'De opzet ervan past ook goed in onze visie. Die houdt in dat dagontmesting en centrale vergisting een van de meest kansrijke routes is om de groei van de productie van groen gas te versnellen, emissies te verlagen en de landbouw verder te verduurzamen. Eventueel gecombineerd met stikstofterugwinning', meldt de bank.


Derogatie

Het vervallen van de derogatie maakt centrale vergisting alleen maar urgenter, stelt De Kroon. 'We onderzoeken ook de mogelijkheid om de vergiste mest te strippen en er stikstof uit te halen. Dit hopen we dan in de toekomst te kunnen toepassen als kunstmestvervanger. De boer krijgt vergiste mest terug met een lager stikstofgehalte en hoeft zo minder mest af te zetten.'

Het project gaat dit jaar van start met het aanstellen van een projectleider en het opstellen van onderzoeksprogramma's. De bouw van de vergister, vervanging van de roosters in dichte stalvloeren en het aanleggen van stortbunkers staan volgend jaar op het programma. Voor deze fase wordt nog financiering gezocht. De vergister moet in 2025 draaien. Dat wordt tijd, weet De Kroon. 'Eerst moeten we iedereen nog zien mee te krijgen.'


'Stikstof inleveren na wegvallen derogatie zonder dat het je koeien kost'

Popke Veenstra uit Wijnjewoude is als melkveehouder betrokken bij project De Friese Drieslag. Hij heeft met zijn zoon Holbe een bedrijf met 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee en kan 3.000 kuub mest aan de vergister leveren. In de zomer lopen de koeien overdag buiten en dat wil hij zo houden. 'Dat kan ook, want daarmee wordt met de levering rekening gehouden.' De melkveehouder is optimistisch over het project. 'Er moet nog veel worden uitgezocht en geregeld, maar ik ben positief. Vooral als een stikstofkraker aan de behandeling van het digestaat kan worden gekoppeld. Met het wegvallen van de derogatie kun je zo stikstof inleveren zonder dat het je koeien kost.' De deelnemers zijn nu bezig met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en willen volgend jaar bouwen. Dat betekent dat dan ook de stallen van de veehouders moeten worden aangepast. 'De roostervloer moet dicht en er moet een afstortput worden gebouwd voor de verse mest. Daarvoor is wel subsidie nodig, want zo'n verbouwing doe je niet zomaar even', stelt Veenstra. Hij wil blijven boeren. 'Ik heb een opvolger en wil wel investeren, maar niet iedereen kan dat opbrengen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 2°
  10 %
 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer