Proeven met bufferen extra water succesvol

De diverse praktijkproeven die in Zuid-Limburg zijn opgestart rondom het programma 'Water in Balans' zijn hoopgevend. Niet alleen wat betreft de extra waterinfiltratie, maar ook qua opbrengst bij bijvoorbeeld de teelt van aardappelen.

Proeven+met+bufferen+extra+water+succesvol
© Loraine Bodewes

In Zuid-Limburg zijn het afgelopen jaar tal van activiteiten ontplooid waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de doelstellingen om extra regenwater op de agrarische percelen op te vangen, met het oog op het veranderend klimaat.
De kernvraag daarbij is welke praktische maatregelen makkelijk en zonder extra (hoge) kosten toepasbaar zijn op een boerenbedrijf om meer water in de percelen te infiltreren.

In dit kader vinden, onder begeleiding van Wageningen University & Research, op zes satellietbedrijven praktijkproeven plaats in de vorm van demonstraties. Dit gebeurt vanuit proefboerderij Wijnandsrade en in samenwerking met adviseurs. Het betreft twee akkerbouwers, twee melkveehouders, één fruitteler en een biologische agrariër.

Toepassen van drempels resulteerde in hogere opbrengst

Bert Merx, aardappelteler in Bocholtz en bestuurder van LLTB-regio Zuid-Limburg

Zo onderzoeken de melkveehouders hoe grasland beter beheerd kan worden om het waterbergend vermogen te verhogen. Het optimaliseren van niet-kerende grondbewerking in mais heeft eveneens de aandacht. In de zoektocht naar mogelijke alternatieven voor de gevoelige maisteelt, koos de biologische veehouder voor de teelt van wintertarwe in combinatie met erwten, om deze vervolgens als Gehele Plant Silage (GPS) te oogsten.

Effect van banden

Ook werd het effect van brede banden met lage druk versus dunne banden met hoge druk onderzocht in de teelt van suikerbieten. Naast deze proeven op gewasniveau wordt in Thull (gemeente Beekdaelen) met boeren gezocht naar mogelijkheden om via een gezamenlijke, knelpuntgerichte aanpak wateroverlastproblemen te voorkomen.

Een van de zes projecten is het poten van aardappelen met en zonder drempeltjes tussen de ruggen. Dit project vond afgelopen jaar plaats op een hellend perceel van Bert Merx uit Bocholtz. In het project werden ook aardappelruggen rul aangelegd, met de inzet van gitterrollen. Merx is tevens betrokken bij het programma als bestuurder van LLTB-regio Zuid-Limburg, met 'water' in zijn portefeuille.

Na en tijdens een forse regenbui stroomde aantoonbaar minder water van de akkers af bij delen met drempeltjes tussen de ruggen. Bij de rulle ruggen dringt ook meer water de grond in. In droge tijden profiteren de aardappelplanten daarvan. 'Dit bleek duidelijk uit de resultaten van deze proef in het droge jaar 2019', zegt Merx.

Hogere netto-opbrengst

'Het toepassen van drempeltjes resulteerde in een 3 tot 4 procent hogere netto-opbrengst. Werken met rullere aardappelruggen leidde tot de hoogste netto-opbrengst. Deze was 7 tot 9 procent hoger dan die van de aardappelen uit de afgestreken ruggen zonder drempels.'

LLTB-regiovoorzitter Jos Brands juicht het project toe en is positief over de tot nu toe bereikte resultaten. 'Voldoende reden om deze projecten voort te zetten. Al 25 jaar houden we hier het water vast om erosie tegen te gaan. Nu zullen we moeten ervaren of we, met behulp van praktijkgerichte aanpassingen, nog meer water kunnen vasthouden. Het streven is circa 10 millimeter extra. Maar hierop laten we ons niet vastpinnen.' Verder zullen de overheden met de resultaten uit deze praktijkproeven duidelijk rekening moeten gaan houden, zegt Brands.

Volgens bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg is het goed te ervaren dat agrariërs de urgentie van het wateroverlastprobleem onder ogen zien en maatregelen nemen. 'De uitkomsten van de eerste proeven zijn veelbelovend en geven vertrouwen dat in de toekomst circa 10 millimeter water extra kan worden vastgehouden. Bovenstrooms én op de plateaus.'

Programma Water in Balans
Met het programma 'Water in Balans' geeft Waterschap Limburg voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderende klimaat. Zuid-Limburgse boeren en natuurbeheerders wordt gevraagd op hun percelen circa 10 millimeter regenwater per vierkante meter extra te bufferen. Voor gemeenten, provincie, de inwoners en het waterschap zelf zijn eveneens diverse doelstellingen geformuleerd. Door gerichte maatregelen te bedenken, hoopt het waterschap wateroverlast te verminderen. De maatregelen worden gezocht in vier gebieden: buitengebied, bebouwd gebied, watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  21° / 11°
  70 %
Meer weer