Landbouw Collectief sluit akkoord. Dit staat erin

Het Landbouw Collectief heeft afspraken gemaakt met het kabinet. Daarin staan de oplossingen voor de land- en tuinbouw om uit de stikstofimpasse te komen. Zo komt er geen generieke krimp en geen gedwongen verkoop, maar wel extra geld voor maatregelen. Ook komt er een regionale drempelwaarde.

Landbouw+Collectief+sluit+akkoord%2E+Dit+staat+erin
© Dirk Hol

Het Landbouw Collectief, bestaand uit dertien organisaties, waaronder LTO Nederland, POV, FDF, NMV, Agractie en NFO, heeft maandagmorgen in het Catshuis met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten afspraken gemaakt over oplossingen en bijbehorende financiële middelen. De partijen hebben dinsdag deze overeenkomst besproken.

Geen generieke krimp

Afgesproken is dat boerenbedrijven niet gedwongen opgekocht kunnen worden door het rijk of de provincies en dat er geen sprake is van een generieke krimp. Het kabinet wil boeren ondersteunen die willen investeren, verplaatsen of stoppen. Over dit pakket zal in januari overleg plaatsvinden met het Landbouw Collectief.

Het Landbouw Collectief denkt 250 miljoen euro nodig te hebben voor de financiering van het pakket van maatregelen voor 2020. Daarnaast zal per maatregel worden bekeken hoeveel geld nodig is. In januari wordt hierover verder gepraat.

1 februari

De opkoop van dier- en fosfaatrechten blijft aangesloten bij de bestaande praktijk. Voor 1 februari komt het kabinet met een nadere uitwerking. Deze rechten worden niet langer gekoppeld aan de stikstofproblematiek.

Het kabinet heeft toegezegd dat het met de provincies de onzekere situatie van de ondernemers, die een melding hebben gedaan toen de PAS nog van kracht was, gaat oplossen. Het gaat hierbij om ongeveer drieduizend bedrijven.

Regionale drempelwaarde

Het kabinet kiest voor een regionale drempelwaarde, omdat een landelijke drempelwaarde juridisch zeer ingewikkeld zou zijn. Er komt geen vergunningplicht voor weiden en bemesten. Alle provincies zullen gaan werken volgens dezelfde beleidsregels voor intern en extern salderen. Deze worden door alle provincies eenduidig vastgesteld en toegepast.

Voor het Landbouw Collectief geldt het uitgangspunt: vergund is vergund. Afgesproken is dat voor boeren die al geïnvesteerd hebben in stallen een uitzondering wordt gemaakt op de hoofdregel, namelijk dat de ruimte tussen vergunning en stalcapaciteit niet vervalt.

Lease-mogelijkheden

Daarnaast wil het kabinet leasen mogelijk maken voor tijdelijke activiteiten die tot stikstofreductie leiden, zoals windmolens. Voor deze leaseperiode gaat eveneens een afroming gelden van 30 procent. Na afloop van deze periode vervalt deze afroming.

De beleidsregels voor het extern salderen zijn vastgesteld door de provincies. Het kabinet en de provincies hebben het afromingspercentage bij extern salderen gesteld op 30. Dat geldt niet bij overname, dan wel voortzetting van het bedrijf op dezelfde locatie.

Regio's niet leegkopen

De gebiedsgerichte aanpak waar het Landbouw Collectief om heeft gevraagd, zal in samenwerking met de organisaties worden ingevuld. Het Landbouw Collectief wil voorkomen dat productieruimte uit de landbouw wegvloeit. Rutte en Schouten hebben aangegeven breed te kijken naar ook andere sectoren dan de landbouw waar ook problemen moeten worden opgelost.

In overleg met de provincies moet worden voorkomen dat ongecontroleerd veehouderijbedrijven worden opgekocht en regio's leeggekocht. Het Landbouw Collectief zal ook deelnemen aan de invulling van de gebiedsprocessen.

Herijking Natura 2000

Afgesproken is ook dat er een herijking plaatsvindt van de Natura 2000-gebieden. Het Landbouw Collectief zal hierbij worden betrokken. Ook zal een commissie in het leven worden geroepen die zich bezig gaat houden met het daadwerkelijk meten en monitoren van de stikstofdepositie. Het Landbouw Collectief wordt hierbij aangesloten.

Verder worden specifiek voor de melkveehouderij de maatregelen minder eiwit in veevoer, meer beweiden en bemesting aangelengd met water verder uitgewerkt. Ook heeft het Landbouw Collectief geëist dat het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen in lijn moet zijn met het Ctgb-advies. Ook hierover heeft het kabinet ingestemd.

Budget nertsenhouders

Een ander punt van de landbouwkoepel is de nertsenhouderij. Er is 36 miljoen euro beschikbaar gesteld voor flankerend beleid voor deze sector voor de periode tot 2024. De regeling voor flankerend beleid, sloop en ombouw is verbeterd, zodat beschikbare financiële middelen volledig kunnen worden besteed. Aanvullend worden nertsenhouders begeleid in de aanloop naar hun stoppen.

Het kabinet dringt er bij provincies op aan om te kijken of de nertsenhouders met voorrang gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van opkoop via externe saldering. Uiterlijk eind eerste helft van 2020 komen kabinet, provincies, nertsenhouders en het Landbouw Collectief bij elkaar met als doel de problematiek van de nertsenhouders zoveel mogelijk op te lossen. Ook vindt eind januari 2020 een gesprek plaats.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer