Remkes wil sanering verouderde stallen

Verouderde stalsystemen bij stikstofgevoelige natuurgebieden moeten snel in kaart worden gebracht. Op basis van die informatie kan er gericht door de overheid worden aangekocht of gesaneerd. Dat is een van de aanbevelingen van commissie-Remkes.

Commissie-voorzitter Johan Remkes lichtte woensdagavond de plannen toe om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. Kern van het plan is dat alle sectoren die zorgen voor die emissie bijdragen aan de afname. 'Elke sector moet evenwichtig bijdragen, rekening houdend met kosten en opbrengsten', stelt Remkes. Hij overhandigde het advies aan landbouwminister Carola Schouten.

Naast sanering van verouderde stallen wil de commissie dat innovaties eerder worden toegestaan als die leiden tot minder stikstofuitstoot. Het adviescollege haalt daarbij nadrukkelijk de kringlooplandbouw aan.

Sleutelrol

Het rijk en de provincies vervullen volgens commissie-Remkes een sleutelrol bij de terugdringing van de stikstofuitstoot. 'Provincies moeten het voortouw nemen en samen met gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties in kaart brengen waar de knelpunten het grootst zijn en welke maatregelen nodig zijn.'


Rijk en provincies moeten nieuw beleid maken, geeft de commissie aan. 'De regering moet hiervoor extra geld vrijmaken.' Het adviescollege brengt uiterlijk mei 2020 het tweede advies uit over een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek.

Oplossingen

LTO is kritisch op het advies van Remkes. Het biedt volgens de land- en tuinbouworganisatie voor de korte termijn geen oplossingen voor de stikstofimpasse. Duizenden veehouderijbedrijven kunnen er nog steeds niet op rekenen dat zij snel een vergunning krijgen. Ook voor beweiden en bemesten worden nog geen praktische oplossingen geboden. Het advies staat daarmee ver van de visie van LTO Nederland en POV af.


'Als Remkes een drempelwaarde voor een verwaarloosbare stikstofuitstoot had vastgesteld dan zou zeker 80 procent van de impasse zijn opgelost', zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. 'In onze buurlanden geldt ook een realistische en veilige ondergrens. We hebben uitgelegd dat 1 mol per hectare per jaar – dat is 14 gram stikstof - hier mogelijk is.'


Calon verwijt de commissie een gebrek aan durf. 'In plaats van lef en leiderschap te tonen is het adviescollege vastgelopen in juridische angst. Duizenden boeren wiens vergunning of melding is ingetrokken verkeren daardoor nog steeds in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf,”

Dwang

Een generieke en gedwongen krimp is volgens het advies niet aan de orde. Dat is goed nieuws, vindt Calon. LTO Nederland heeft steeds benadrukt dat generieke en gedwongen krimp van de veehouderij geen oplossing is. Minder vee op het platteland heeft geen enkel effect op bijvoorbeeld een Natura 2000-gebied bij Den Haag. Oplossingen voor de stikstofimpasse op gebiedsniveau worden gevonden. Remkes heeft die inbreng van LTO Nederland overgenomen.

Het adviescollege stelt echter voor om bij elke overdracht van stikstofruimte, binnen of buiten een bedrijf, af te romen. Het college adviseert ook om latente ruimte af te romen. LTO Nederland waarschuwt dat de emissiereductie rondom Natura 2000-gebieden hierdoor volledig vastloopt. Er is geen enkele prikkel om te verduurzamen als vrijgekomen stikstofruimte wordt afgenomen op het moment dat een bedrijf investeert.

Innovatiebeleid

Dat de emissie van stikstof moet worden teruggedrongen staat vast, vindt LTO die ook benadrukt dat de land- en tuinbouw de uitstoot van ammoniak sinds 1990 met ruim 65 procent heeft gereduceerd. Tegelijkertijd kan en wil de sector meer doen. In het PAS heeft LTO Nederland toegezegd om in 2030 nog 10 kiloton te reduceren, op basis van een breed spectrum aan zowel verplichte als vrijwillige maatregelen.

Remkes stelt voor om dwingend en met een tijdspad de al afgesproken én nieuwe maatregelen op te leggen. Dat zou een aanzienlijke aanscherping zijn, die voor veel boeren en tuinders economisch onhaalbaar is als daar geen ruimte voor ontwikkeling tegenover staat. LTO Nederland waarschuwt dat dit advies niet mag uitmonden in uitrook- in plaats van innovatiebeleid.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer