Waterkwaliteit+beter+door+Meststoffenwet
Nieuws
© Waterschap Rivierenland

Waterkwaliteit beter door Meststoffenwet

De waterkwaliteit in landbouw specifieke wateren in Nederland verbetert. Maar 40 tot 60 procent van de Nederlandse wateren voldoet nog steeds niet aan de normen voor stikstof en fosfaat.

Dat blijkt uit het laatste evaluatierapport Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater van Deltares. De stikstofconcentratie is op ruim 80 procent van de meetlocaties gedaald en de fosforconcentratie op ruim 50 procent van de locaties.

Het onderzoek vond plaats in de periode 2011 tot en met 2014. De bevindingen van dit onderzoek zijn input voor landelijke beleidsevaluaties over de Meststoffenwet, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Nutriënten

De meeste meetlocaties laten een neerwaartse trend in nutriëntenconcentraties zien. De dalende trends zijn ook vastgesteld voor zomer- en winterconcentraties, voor de deelgebieden zand, klei en veen en voor verschillende meetperioden.

Uit de analyse blijkt verder dat voor stikstof in de periode 2011 tot en met 2014 tussen de 48 en 64 procent van de meetpunten niet voldoet aan de door de waterschappen gestelde normen. Voor fosfor voldoet tussen de 41 tot 54 procent niet.

Natte en droge perioden

De gemeten concentraties stikstof en fosfor zijn in natte perioden meestal hoger dan in droge perioden. In natte periodes worden ondiepe en oppervlakkige stromingsroutes van percelen naar het oppervlaktewatersysteem belangrijker.

Via deze ondiepe routes worden meer nutriënten vanuit het landsysteem meegevoerd, doordat de nutriëntenconcentraties in de bovengrond veelal hoger zijn dan in het diepere grondwater.

Normoverschrijdingen

Hoge concentraties en grote normoverschrijdingen voor stikstof en fosfor komen in het hele land voor, hoewel de fosforconcentraties in de klei- en veengebieden over het algemeen hoger zijn dan in het zandgebied.

Voor het totale fosfor zijn de verslechteringen geclusterd in het zuidoosten van Nederland.

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer