Adema: kringlooplandbouw centraal in Landbouwakkoord

De omslag naar kringlooplandbouw moet volgens landbouwminister Piet Adema centraal staan in het Landbouwakkoord. Agrarische partijen aan de onderhandelingstafel vinden het noodzakelijk om afspraken te maken over grondgebruik. De agrarische sector mag niet het sluitstuk worden in de discussie over ruimteverdeling in Nederland.

Adema%3A+kringlooplandbouw+centraal+in+Landbouwakkoord
© Dirk Hol

De wederzijdse ambities bij het Landbouwakkoord zijn op te maken uit een Kamerbrief van Adema waarin hij een laatste stand van zaken geeft over de onderhandelingen. 'In het proces is er eerst betekenis gegeven aan de gezamenlijke visie 2040 en de toekomst voor de sector. We zijn nu in de fase terechtgekomen dat er verschillende ontwikkelpaden en thema's met bijhorende concrete afspraken worden geformuleerd', schrijft de minister.

Het Landbouwakkoord moet resulteren in een productiesysteem dat volhoudbaar is. Dat vraagt volgens Adema om lagere emissies van stikstof en broeikasgassen naar de lucht en van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar bodem en water. Ook vraagt dat om aanpassing aan droogte, verzilting en overvloedige regenval.


'De omslag naar kringlooplandbouw staat hierbij centraal. Daarbij hebben we het over de onderwerpen mest, veevoer, pacht, bodem en diergezondheid. Een stevige inzet op kennisontwikkeling en zowel technische als sociale innovatie op een breed terrein is hierbij noodzakelijk', stelt de minister.


Scherpe keuzes

Volgens de bewindsman zullen er 'scherpe keuzes' moeten worden gemaakt. Het slagen van de transitie van de landbouw staat of valt volgens hem met het verdienvermogen van de boer en het verduurzamen van de agrarische sector van de toekomst.

'In het Landbouwakkoord wil ik hierover bindende afspraken maken met de ketenpartijen, zowel met de toeleverende en de verwerkende industrie als met de retail en de financiële sector, zoals banken. In het kader van het Landbouwakkoord zal ik ook voorstellen doen voor wettelijke maatregelen, waarbij ook de Autoriteit Consument en Markt wordt betrokken. In het Landbouwakkoord zullen beide sporen gewogen worden en tot een stevig pakket maatregelen leiden', benadrukt de minister.


De agrarische partijen aan de onderhandelingstafel willen afspraken maken over grond en ruimtelijke inpassing van de landbouw, schrijft Adema. 'Om de transitie voor de landbouwsector mogelijk te maken, is de beschikbaarheid van voldoende landbouwgrond, om bijvoorbeeld te kunnen extensiveren, een belangrijk thema. Heldere afspraken over grondgebruik en de waarde van grond zijn daarom volgens partijen noodzakelijk.'


Organisatie Landbouwakkoord

De onderhandelingen over het Landbouwakkoord worden geleid door Wouter de Jong. Er is een hoofdtafel ingesteld waaraan de belangrijkste bestuurlijke vertegenwoordigers het gesprek voeren. De hoofdtafel bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Agractie, LandschappenNL, Biohuis, Interprovinciaal Overleg, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en landbouwminister Piet Adema als vertegenwoordiger vanuit het kabinet. Deze hoofdtafel is tot nu toe zeven keer bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn zes sectortafels ingesteld, waaraan wordt gewerkt aan concrete uitwerkingen van onderwerpen in het akkoord. De zes sectortafels zijn: melkvee- en kalverhouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, akkerbouw (inclusief vollegrondsgroenten en bollenteelt), (glas)tuinbouw/sierteelt en multifunctionele landbouw (inclusief korte ketens en kleinere dierlijke sectoren). Deze zes sectortafels bevatten een groter aantal deelnemers dan de hoofdtafel. Per sectortafel zijn vijftien tot twintig partijen aangesloten. De sectortafels komen wekelijks bijeen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer