Aantal+stoppers+in+Noord%2D+en+Midden%2DLimburg+onduidelijk
Achtergrond
© LLTB

Aantal stoppers in Noord- en Midden-Limburg onduidelijk

De stoppersregeling voor varkens- en pluimveehouders is per 1 januari 2020 geëindigd. Varkenshouders die willen stoppen, konden zich eveneens opgeven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV). Wat houden beide regelingen nu precies in en wat zijn de gevolgen voor de sector in Noord- en Midden-Limburg?

Sinds 1 januari 2013 moeten intensieve veehouderijen voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. In dit besluit zijn de maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen.

Pluimvee- en varkenshouderijen die deelnamen aan de stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak. hoefden hun stallen niet aan te passen aan de besluithuisvesting. Wel dienden zij vanaf 1 januari 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie te realiseren als wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast om aan het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen. Het betrof snel inzetbare, mogelijk tijdelijke maatregelen.

Enkele jaren voortzetten

'Met deze regeling kregen ondernemers, die binnen aanzienbare tijd met het bedrijf wilden stoppen, de mogelijkheid om hun bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Deze ondernemers wilden liever geen grote investeringen meer in het bedrijf doen', legt LLTB-projectleider Johan van Diepen uit.

De subsidieregeling is geïnitieerd en opgezet door de sector zelf

Johan van Diepen, LLTB-projectleider

De stoppersregeling is per 1 januari 2020 geëindigd. De huisvestingssystemen van de bedrijven die doorgaan met het houden van varkens of pluimvee, moeten sindsdien voldoen aan de eisen in het Besluit emissiearme huisvesting. Op de bedrijfslocaties die zijn gestopt, mogen sinds 1 januari geen varkens of pluimvee meer worden gehouden.

Tweehonderd aanmeldingen

Eind januari publiceerde dagblad De Limburger het aantal agrarische ondernemers per gemeente in Noord- en Midden-Limburg dat per 1 januari 2020 gestopt zou zijn met het houden van varkens of pluimvee. Uit een rondgang van het dagblad langs de gemeenten bleek dat het in deze regio's om ruim tweehonderd varkens- en pluimveehouderijen zou gaan.


'Het is nog niet duidelijk om hoeveel bedrijfslocaties het precies gaat', vertelt LLTB-hoofdbestuurder Theo Coumans. 'Tweehonderd varkens- en pluimveehouders in Noord- en Midden-Limburg hadden zich voor de stoppersregeling aangemeld. Dit wil niet zeggen dat er per 1 januari 2020 daadwerkelijk tweehonderd bedrijven zijn gestopt. De gemeenten inventariseren nu om hoeveel bedrijven het gaat.'

Eerder gestopt

Volgens de hoofdbestuurder is een deel van de deelnemende ondernemers eerder gestopt met het houden van varkens of pluimvee. 'Een ander deel zit midden in het proces van vergunningaanvragen. Deze bedrijven hebben zich zo ontwikkeld dat ze voortaan voldoen aan de voorgeschreven emissiewaarden. Maar omdat ze de benodigde vergunningen nog niet hebben, mogen ze op dit moment geen varkens of pluimvee houden op de betreffende locatie.' Weer een ander deel heeft de nieuwe vergunning al verkregen en gerealiseerd.

De Limburger stelt dat met de stoppersregeling ruim 45 procent van de varkens- en pluimveehouders in Noord- en Midden-Limburg verdwenen zou zijn. 'Het gaat hier om een proces van acht jaar sinds de stoppersregeling in het leven werd geroepen', nuanceert Coumans.
'Je moet dit aantal over deze acht jaar uitsmeren. Het gaat dan om zo'n 25 stoppers per jaar. Dit is niet hoger dan het aantal stoppers waar we ook zonder de stoppersregeling op hadden kunnen rekenen.'

Sanering varkenshouderijen

Deelnemers aan de stoppersregeling konden niet meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) en ontvingen dan ook geen vergoeding voor het waardeverlies of de sloop van de stallen. Wel kunnen deze bedrijven de varkensrechten verkopen. Varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de SRV, kunnen wel voor een vergoeding in aanmerking komen.

De rijksoverheid heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf. Van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 konden zij zich voor de subsidieregeling aanmelden.

De stoppersregeling is per 1 januari 2020 geëindigd.
De stoppersregeling is per 1 januari 2020 geëindigd. © Bram Becks

Stikstof reduceren

'De SRV is geïnitieerd en opgezet door de sector', benadrukt Van Diepen. 'Deze subsidieregeling wordt door de overheid nu vaak ingezet als middel om stikstof te reduceren. Het doel van de sector is echter om te komen tot een vitale varkenshouderij.'

De subsidie is bedoeld voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. De warme saneringsregeling richt zich specifiek op bedrijven die veel geuroverlast veroorzaken voor woningen binnen een straal van 1 kilometer van de varkenshouderijlocatie.

Omgevingsvergunning

Om voor de warme saneringsregeling in aanmerking te komen, moesten varkenshouders aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals aan het Besluit emissiearme huisvesting. Daarnaast moet de ondernemer de omgevingsvergunning voor de varkenshouderij laten intrekken en daarmee een wijziging van het bestemmingsplan in gang zetten.

Andere voorwaarde is dat voor de varkenshouderij gebruikte dierenverblijven, voer- en mestsilo's en mestkelders uiterlijk 14 maanden na subsidieverlening gesloopt moeten worden. De ondernemer stopt definitief met het houden van varkens of andere diersoorten die vallen onder intensieve veehouderij. Hij mag deze werkzaamheden niet op een andere locatie voortzetten.

503 varkenshouders

In heel Nederland hebben zich 503 varkenshouders voor de warme saneringsregeling aangemeld. Het aantal ondernemers dat aan alle voorwaarden voldoet en besluit om daadwerkelijk aan de regeling deel te nemen, moet nog blijken.

'Denk goed na over de gevolgen van deelname'
LLTB-hoofdbestuurder Theo Coumans roept varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) op zich goed te verdiepen in de gevolgen van een eventuele deelname. 'Wat zijn de fiscale gevolgen van deelname? Wat ga ik na het stoppen doen met de locatie? En kan de nieuwe invulling van de locatie wel vergund worden? Oftewel, mag er na het stoppen nog wel op de locatie gewoond worden? Het is belangrijk dat ondernemers goed over deze vragen nadenken voor ze het besluit nemen al dan niet mee te doen met de regeling', zegt Coumans. In het voorjaar ontvangen aangemelde varkenshouders de beschikking waarmee ze door ondertekening aangeven akkoord te gaan met deelname. 'Stoppen is ook een ondernemerskeuze', besluit Coumans. 'Maar het is goed om op voorhand de specifieke gevolgen voor de individuele situatie in beeld te brengen.'

Weer

 • Woensdag
  16° / 9°
  20 %
 • Donderdag
  16° / 6°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 7°
  40 %
Meer weer