Grashoff+houdt+vast+aan+Brabants+stikstofbeleid
Interview
© Provincie Noord-Brabant

Grashoff houdt vast aan Brabants stikstofbeleid

Milieugedeputeerde Rik Grashoff zwaait sinds maart de stikstofscepter van Noord-Brabant. Daarmee heeft de GroenLinks-bestuurder een hete aardappel in handen. 'Als je geen regels stelt, komt innovatie niet tot stand, want dan is er geen noodzaak toe. Als overheid moet je er dus druk op houden.'

Waarom houdt u voorlopig vast aan de Brabantse stikstofregelgeving nu er ook landelijke maatregelen zijn aangekondigd?

'Op 7 juli 2017 zijn we het, op basis van feiten en cijfers, eens geworden dat we in Noord-Brabant de stikstofemissie drastisch moeten terugdringen. De stikstofdepositie op natuurgebieden is veel te hoog en die gaat ons meer en meer economisch dwarszitten. Noord-Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. Grosso modo 46 procent van de stikstofemissie komt uit de landbouw. Dat is de reden voor de besluiten op 7 juli 2017.'

Het is lastig dat er een beeld wordt geschetst dat er niets is en er niets kan

Rik Grashoff, gedeputeerde Milieu van provincie Noord-Brabant

Maar nu is er ook het advies van de commissie-Remkes en het daarop gebaseerde landelijk beleid.

'En ook nog de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Dat deze drie sporen iets met elkaar te maken hebben, is glashelder. Als ondernemers daar gebruik van willen maken, is het niet zinvol dat zij, omdat wij dat eisen, hun stal gaan aanpassen. Eén ding dat je nu niet moet doen: nou weten we het even niet, dus gaan we het maar gewoon uitstellen. Dat is niet de oplossing.'

Waar ziet u wel een oplossing in?

'Goed kijken naar die drie regelingen: waar interfereren die nu en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het beste eruit halen in plaats van het slechtste? Wij willen een ondernemer niet dwingen om een luchtwasser te plaatsen, terwijl we weten dat we over anderhalf jaar bij wijze van spreken bij voorkeur dat bedrijf zouden hebben uitgekocht. Dat is overigens iets anders dan dat we zeggen dat we integraal alle data maar op gaan schuiven.

Maar in de situatie zoals die nu is, moet een veehouder voor 1 april een vergunningaanvraag indienen.

'Wij gaan eerst kijken naar het soort aanvraag en op wat voor plek die boer zit. Kijken waar het wringt en hoe we dat dan op kunnen lossen. Die bereidheid om het op te lossen, is er gewoon. Daar gaan wij absoluut naar kijken.

'Maar diegenen die steeds maar weer roepen: 'Je moet die data uitstellen. Wacht nou eens even. We hebben nu het rapport van de commissie-Remkes waarin staat dat we meer en sneller stikstof moeten reduceren en met uitstellen bereik ik het tegenovergestelde.'Dat is uitstel waar je niets aan hebt als ondernemer, want we komen toch wel langs.'

Veehouders willen weten aan welke regeling ze het beste mee kunnen doen.

'Daar hebben wij oog voor en dat gaan we afstemmen.'

Hoe gaat u dat afstemmen?

'Dat kan ik nu zo niet zeggen, want we weten pas net hoe het verder gaat. We weten nog lang niet alles. Er moet nog geld bij komen van het Rijk, er moet nog een wetswijziging worden doorgevoerd die erg belangrijk is, namelijk: hoe gaan we om met dierrechten en fosfaatrechten inzake externe saldering? Wij moeten de gebiedsgerichte aanpak voor Noord-Brabant nog in kaart brengen.'

1 april 2020 is al over een half jaar.

'Ik ga niet rigide om met die data, want dat zijn middelen. Het doel blijft overeind: we willen absoluut de afgesproken stikstofreductie van het bestuursakkoord halen. Diegenen die zich nu zorgen maken over wat ze morgen moeten doen, daar heb ik veel begrip voor. Ik ga de uitdaging aan om daar helderheid in te verschaffen.'

Wanneer komt er duidelijkheid?

'Ik ga dat voor 25 oktober (besluit omgevingsverordening) bekijken. En als er voor 25 oktober uit komt dat er iets anders zou moeten in die omgevingsverordening, dan zullen we dat ook regelen. Ik zal met een nadere analyse komen over hoe deze regelingen interfereren en op welke manier we daarmee om kunnen gaan met respect voor de belangen van ondernemers en met als uitgangspunt dat we de beleidsdoelen halen.'

Deadline 2022. Gaat u daarnaar kijken?

'Dat is nu niet aan de orde. In middelen willen we echt kritisch blijven kijken naar wat optimaal is, maar aan de doelstellingen gaan we niet komen.'

Landbouwminister Carola Schouten loopt misschien niet voor niets niet zo hard als Noord-Brabant?

'Nee en dat is erg onverstandig geweest, want daardoor krijg je die innovatie niet. Er bestaat snel de neiging om te zeggen: we hebben innovaties nodig, dus kun je nu geen regels stellen. Als je geen regels stelt, komt innovatie niet tot stand, want dan is er geen noodzaak toe. Als overheid moet je dus druk erop houden.'

Veel emissiearme systemen zijn nu nog amper of niet beschikbaar.

'Amper of niet beschikbaar? Ik ben pas nog bij de Kwatrijnstal geweest. Mestscheiding geregeld. Dat bestaat gewoon, functioneert goed en er komen goede meetresultaten uit.'

Dat systeem kan niet zomaar bij alle sectoren worden toegepast.

'Ja, maar omgekeerd vind ik het ook weleens lastig dat er steeds een beeld wordt geschetst dat er niets is en er niets kan. Dat is niet waar. Voor de complete melkveehouderij geldt dat in elk geval niet.

'Het ligt lastiger voor delen van de varkenshouderij en de kalverhouderij. Als wij kijken wat we gaan doen met het beleid, dan zoomen we ook in op diercategorieën. Met de innovatieprogramma's trekken we er ontzettend hard aan om die stalsystemen zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen. Maar laat ik helder zijn: we houden de druk op de ketel. We gaan niet terug naar het landelijk beleid van 2028.'

Stalderen staat voor Grashoff niet ter discussie
De verplichte staldering bij uitbreiding van stallen komt niet van de grond en de eisen zijn onlangs nog verder aangescherpt. De Brabantse milieugedeputeerde Rik Grashoff vindt niet dat dit investeringen voor emissievrije stalsystemen remt. 'Ik zie dat helemaal niet. Als we het niet hadden ingevoerd, was er helemaal geen innovatie geweest, alleen uitbreiding. Dat is geen innovatie. Als je in Nederland zo'n intensieve veestapel en zo'n groot stikstofprobleem hebt, dan is er maar één route en dat is het drastisch terugdringen van die emissies. Die innovatie halen we niet door de staldering eraf te halen', zegt hij. 'Het idee dat innovatie per definitie te maken moet hebben met schaalvergroting, is een bijzondere beleving van de werkelijkheid. Op enig moment moet je voldoen aan de nieuwe normen. Het zou wenselijk zijn om dan vanuit ondernemersperspectief ook te kijken hoe je je producten beter kunt verwaarden. Ik snap dat dit niet makkelijk is. Wij zijn bezig om ambities aan te jagen, niet om ze af te remmen.'

Weer

 • Zaterdag
  5° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / -1°
  20 %
 • Maandag
  4° / 0°
  40 %
Meer weer