Vergunningverlening+stikstofactiviteit+weer+mogelijk
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Vergunningverlening stikstofactiviteit weer mogelijk

De provincies gaan vanaf 11 oktober weer vergunningen verlenen aan stikstofgerelateerde activiteiten als die per saldo leiden tot afnemende stikstofuitstoot. Dat heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) bekendgemaakt.

Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen. De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen.

Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of dat deze geen significante effecten op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen ook weer worden vergund. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen.

Extern salderen is nog niet mogelijk met varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten. Dit in afwachting van nadere wetgeving.

Projecten die wel effect hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruikmaken van de ADC-toets en de effecten compenseren.

Urgentie

Peter Drenth, gedeputeerde van Gelderland, namens de twaalf provincies: 'De provincies zijn zich als bevoegd gezag na de uitspraak van de Raad van State bewust van de grote maatschappelijke urgentie om beweging te krijgen in de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Dit kan niet zonder meer, de uitstoot mag niet toenemen en moet waar mogelijk zelfs verminderen.'

De provincies stellen daarom strikte voorwaarden door de in alle GS- en vastgestelde juridische spelregels, zegt Drenth. 'Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn. De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.'

Bronmaatregelen

In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies met het Rijk in overleg over het nemen van maatregelen voor nieuwe activiteiten met beperkte uitstoot. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de provincies in overleg met het kabinet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  10 %
 • Zaterdag
  18° / 14°
  70 %
 • Zondag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer