Zuid%2DHollandse+telers+zijn+de+BOB
Nieuws
© Denise van der Boom

Zuid-Hollandse telers zijn de BOB

Bollen- en vasteplantentelers in de Bollenstreek van Zuid-Holland gaan aan de slag met BeterOrganischBemesten (BOB). Dat moet de emissie van fosfaat voorkomen.

De telers hopen met BOB bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in poldersloten. Zij willen dit bereiken door het toepassen van een aantal innovatieve maatregelen. De telers krijgen hierbij hulp van leveranciers, onderzoek en overheden.

De problemen met bodemvruchtbaarheid zijn in de Bollenstreek erg groot vanwege de grondsoort: duinzand. De afbraaksnelheid van organische stof is met meer dan 6 procent per jaar hoger dan op andere grondsoorten. Daarnaast is het bindend vermogen voor mineralen en voedingsstoffen zeer laag door het ontbreken van kleideeltjes.

Bodemvruchtbaarheid

Met de huidige wetgeving kan echter onvoldoende organische stof worden aangevoerd om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Verder lekt het teeltsysteem nog te veel fosfaten naar het oppervlakte- en grondwater.

De telers willen dit verbeteren door een hogere aanvoer van effectieve organische stof (EOS) in diverse vormen, het nemen van teeltmaatregelen om de afbraak van organische stof te voorkomen en het toepassen van precisiebemesting.

Organischestofgehalte

Om het organischestofgehalte te verhogen, wordt vooral gekeken welke organische reststromen uit de regio kunnen worden gebruikt. De kwaliteit daarvan wordt bepaald door een laag fosfaatgehalte per kilo effectieve organische stof.

Telers nemen daarnaast groenbemesters in het bouwplan op die een hogere bijdrage leveren aan de EOS, zoals sorghum. In vergelijking met bijvoorbeeld Japanse haver levert sorghum tien keer meer droge stof. Ook bewerkte dikke fractie rundveemest zou een goede organischestofbron kunnen zijn.

Duinzandgrond

Telers nemen met BOB de regie in handen om te komen tot een structurele verhoging van het organischestofgehalte op hun bedrijf. Elke tiende procent telt voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid in duinzandgrond. Bovendien draagt het bij aan de vastlegging van koolstof in het kader van de klimaatproblematiek.

Een jaarlijkse verhoging met 4 promille aan organische stof op alle landbouwgronden kan leiden tot het halen van de klimaatdoelstellingen in Europa. Door telers direct te betrekken bij het onderzoek zullen de resultaten sneller in de praktijk worden geïmplementeerd, verwachten alle deelnemende partijen.

Activiteitenprogramma

Het project wordt mede mogelijk door bijdragen van de Europese Unie, provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van POP3. BOB wordt begeleid door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Het is onderdeel van een breder activiteitenprogramma dat leidt tot een betere omgevingskwaliteit van teeltbedrijven. Het project loopt tot eind 2019.

Weer

 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 12°
  50 %
Meer weer