Klimaat+en+energie
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Klimaat en energie

In alle sectoren is hard gewerkt aan het onderbrengen van cruciale taken en verantwoordelijkheden bij branche- en producentenorganisaties. De kwartjes vallen op hun plek, al moeten de laatste komma’s nog worden gezet. Het nieuwe landschap van collectieve afspraken ontwaart aan de horizon.
Met deze operatie, die zich vooral in de vakgroepen afspeelde, is in de belangenbehartiging een sterke sectorale oriëntatie ontstaan. Dat is logisch, maar de kracht van onze organisatie was altijd de breedte, de samenwerking met verschillende sectoren, het afstemmen van sub- en deelbelangen ofwel de horizontale belangenbehartiging.
Denk aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling, water, natuur en Nationaal Natuurnetwerk, energie en belastingen. Dat zijn vraagstukken die impact hebben op alle sectoren.
Voor duurzaam ondernemen is die brede blik essentieel. Duurzaam ondernemen is niet van één sector, maar vraagt een gezamenlijke visie en strategie van de land- en tuinbouw. Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is een issue waar alle boeren en tuinders mee te maken krijgen, zeker met de VN-klimaatconferentie in Parijs voor de deur.
Ik durf de stelling aan dat onze boeren en tuinders de oplossing in handen hebben. Zij zijn in staat door ander management een substantieel deel van de CO2-uitstoot te binden en worden daar in de vorm van onder meer bodemvruchtbaarheid voor ‘terugbetaald’.
Omschakelen van energieverbruiker naar energieproducent vraagt echter een brede visie op het agrarisch ondernemerschap in de 21ste eeuw. Klimaat, energie en bodem binden ons en dat kunnen we beter samen doen dan apart in sectoraal georiënteerde kolommen.

Hans Huijbers