BBB en CDA Noord-Brabant: 'Laat de agrarische stem doorklinken'

Naast de Provinciale Statenverkiezingen kunnen burgers op 15 maart ook hun stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Boerinnen Jolanda Nooijen (BBB) en Lian Korst (CDA) roepen agrariërs op te gaan stemmen.

BBB+en+CDA+Noord%2DBrabant%3A+%27Laat+de+agrarische+stem+doorklinken%27
© Ko van den Boom

Jolanda Nooijen uit het Noord-Brabantse Zeeland is aanvoerder van de lijst van BoerBurgerBeweging (BBB) voor waterschap Aa en Maas. Lian Korst uit Bergen op Zoom staat op de tweede plek van de CDA-kieslijst voor waterschap Brabantse Delta. Veilig, schoon en voldoende water zijn voor de agrarische sector van levensbelang, stellen zij.

'Agrarisch ondernemers zijn gebaat bij goed en gezond water. Het water moet de teelt volgen. De afgelopen jaren is het beleid van de waterschappen niet slecht of fout geweest, maar wel eenzijdig', stelt Nooijen.

'Er is voornamelijk ingezet op veiligheid, waterkwaliteit en een goed watersysteembeheer. Maar voedselproductie heeft de afgelopen jaren nooit hoog op de agenda gestaan, terwijl in het buitengebied wel veel agrarische voedselproductiebedrijven zijn gevestigd', vervolgt de BBB'er. 'Deze agrariërs hebben enorm veel kennis in huis op het gebied van water. Het zijn bij uitstek deze ondernemers die kunnen bijdragen aan toekomstige oplossingen voor de waterhuishouding in Nederland.'

Voedselproductie heeft de afgelopen jaren nooit hoog op de agenda gestaan

Jolanda Nooijen, aanvoerder van de BBB-lijst voor waterschap Aa en Maas

Een van de ideeën van BBB is om kantoorpersoneel van de waterschappen minimaal één week per jaar te laten meewerken in het veld. 'Zij moeten uit hun ivoren toren komen en weten wat er allemaal speelt in de praktijk', vindt Nooijen.

Daarnaast wil de partij dat er meer metingen worden uitgevoerd. 'Er wordt veel beleid uitgestippeld aan de hand van statistieken. Maar op basis van alleen statistieken kun je geen beslissingen nemen. Wij vinden dat er meer bottom-up in plaats van top-down moet worden gewerkt bij het waterschap. Als een agrariër aangeeft dat hij een stuk sloot wil maaien om ervoor te zorgen dat het water weg kan en zijn gewassen niet verpauperen bij een regenperiode, moet hij daar volgens ons de ruimte voor krijgen.'

Nooijen hoopt bij de verkiezingen in maart op een significant aantal stemmen voor haar partij. 'Zodat wij de komende jaren ook daadwerkelijk veranderingen teweeg kunnen brengen.'


Gevolgen klimaatverandering

Ook Lian Korst van het CDA wil dat agrariërs een sterke positie behouden in het waterschapsbestuur. Zij ziet de gevolgen van de klimaatverandering als een bedreiging. 'Periodes van droogte worden afgewisseld met fikse regenbuien die wateroverlast veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat waterschap Brabantse Delta haar kerntaken blijft uitvoeren.'

De belangrijkste kerntaak is volgens Korst dat de inwoners droge voeten houden en veilig kunnen wonen en werken. 'Want Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Brabantse Delta controleert en onderhoudt zo'n 400 kilometer aan dijken. We herdenken op 1 februari de Watersnoodramp, na zeventig jaar.'

Om de dijken en oevers veilig te maken, worden onder meer de muskusrat en Amerikaanse rivierkreeft bestreden, laat Korst weten. 'Dit zijn exoten die de oevers en dijken beschadigen. En we moeten ook de discussie voeren over de groeiende beverpopulatie.' Een andere kerntaak voor het waterschap is het zorgen voor voldoende zoetwater.


Kaderrichtlijn Water

Verder behoren het zuiveren van water en het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering tot de kerntaken. 'Wij willen als CDA blijven inzetten op een goede waterkwaliteit door te blijven werken aan schoon water en gezonde natuur', zegt Korst. 'De Kaderrichtlijn Water is daarbij leidend voor ons. Daarin is opgenomen dat al het water in Nederland in 2027 een goed leefgebied moet vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Bovendien moet er redelijk eenvoudig drinkwater van te maken zijn.'

Korst geeft aan dat er ook bedreigingen zijn voor de landbouwsector. 'Droogte en verzilting, de waterkwaliteit en wateroverlast zijn problemen waar wij in deze regio steeds meer mee te maken krijgen. Wij vinden dat de waterschappen en agrariërs samen gecontroleerd water moeten bufferen om het in tijden van droogte te kunnen gebruiken.'

Bovendien kunnen deze zoetwaterbuffers volgens Korst ook worden ingezet voor het doorspoelen om zoute kwel tegen te gaan. 'Wij willen graag dat er in de toekomst minder water wordt opgepompt en dat er meer regen wordt opgevangen en vastgehouden. Het is ook goed om boeren te betrekken bij het ontwerpen van watersystemen. Omdat zij kennis en ervaring hebben met watervraagstukken, komen zij vaak met oplossingen waar anderen nog niet aan hebben gedacht.'


Innovatieve projecten

Korst wil blijven inzetten op innovatieve projecten. 'Denk aan het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater bij de rioolwaterzuiveringen, dat vervolgens weer gebruikt wordt als groene meststof voor de landbouw. Of de pilot met Treeport Zundert en het Brabantse Walwaterproject, waarbij water wordt opgevangen en ingezet voor landbouw, natuur en drinkwater', geeft ze aan.

'Gezamenlijk moeten we ervoor te zorgen dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft voor de landbouw en natuur, zodat dit schone water kan worden ingezet voor deze doelen. Dit kan alleen door samenwerking', stelt Korst.


Geborgde zetels voor bedrijfsleven geschrapt

De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding, zoals het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en het zuiveren van afvalwater. Tot voor kort hadden boerenorganisaties samen met het bedrijfsleven en natuurorganisaties enkele geborgde zetels in de waterschapsbesturen. Zij hoefden niet te worden aangewezen via verkiezingen, maar maakten automatisch aanspraak op een geborgde zetel. Maar in december 2022 heeft een meerderheid in de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 aangenomen, waardoor de geborgde zetels voor het bedrijfsleven zijn geschrapt en boeren- en natuurorganisaties een geborgde zetel minder krijgen in de meeste waterschapsbesturen. Voorstanders vinden dat kiezers hierdoor meer invloed krijgen op de waterschappen. Anderen vinden dat de belangen van agrarisch ondernemers en bedrijven goed werden behartigd met de geborgde zetels.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer