Kabinet+stuurt+op+eiwit+in+veevoer
Nieuws
© Dirk Hol

Kabinet stuurt op eiwit in veevoer

Om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verlagen, zet het kabinet in op het voerspoor. Er komen doelvoorschriften waarmee kan worden gestuurd op de hoeveelheid eiwit in het veevoer. Dat is een van de maatregelen die woensdag bekend zijn gemaakt tijdens een persconferentie op het ministerie van Algemene Zaken.

'Uitgangspunt bij een duurzame ontwikkeling van de veehouderij is een integrale aanpak. Het sturen op de samenstelling van het rantsoen mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier of op andere emissies. Ook mogen geen negatieve effecten optreden voor de volksgezondheid', meldt het kabinet in een toelichting aan de Tweede Kamer over het eerste pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen.


Over de kosten van de voermaatregel kan het kabinet nog geen details geven. Deze zijn afhankelijk van de nadere uitwerking. Het kabinet wil het wel aantrekkelijk maken voor boeren om met deze maatregel aan de slag te gaan. Hierbij zullen de plannen van de sector worden betrokken. Inschatting is dat voermaatregelen een reductie van de stikstofdepositie kan opleveren van 3,6 mol per hectare per jaar in het eerste jaar. Voor de voermaatregel is een wetswijziging nodig.

Het kabinet draagt nu ook de warme sanering van de varkenshouderij aan als een stikstofmaatregel. In de landbouwbegroting was het budget daarvoor al opgetrokken van 120 miljoen euro naar 180 miljoen euro. Dat levert een vermindering van de stikstofdepositie op van in potentie 2,8mol/ha/jr.


Stikstofregistratie

Om vast te stellen hoeveel ruimte de genomen maatregelen bieden, wil het kabinet deze ruimte vastleggen in een stikstofregistratiesysteem. Deze ruimte is beschikbaar voor de beoordeling van de aanvraag van nieuwe omgevingsvergunningen voor diverse activiteiten, zoals woningbouw of aanleg van infrastructuur. Deze systematiek maakt het mogelijk dat per project vastgesteld kan worden of er nog voldoende ruimte beschikbaar is.


De stikstofdepositie wordt van tevoren getoetst en lokaal wordt gekeken hoeveel ruimte er voor stikstof is in een Natura 2000-gebied gezien de genomen maatregelen. Hiervoor worden regionaal afspraken gemaakt over de verdeling van de ruimte. Hierbij is samenwerking tussen gemeenten, provincie en het rijk cruciaal. 'In de gebiedsgerichte aanpak kunnen provincies, gemeenten en rijk afspraken maken over de resterende depositieruimte', geeft het kabinet aan.

Het kabinet wil met de maatregelen, waartoe ook het verlagen van de maximum snelheid op de snelwegen behoort, in eerste instantie ruimte creëren om de bouw vlot trekken. 'Niemand wil dat Nederland op slot gaat, terwijl nieuwe woningen en wegen hard nodig zijn', vindt premier Rutte.


Landbouw

Het kabinet blijft ook inzetten op emissiearme landbouw en zegt boeren en tuinders die de keuze maken voor kringlooplandbouw te ondersteunen met aangepaste wet- en regelgeving en stimuleringsmaatregelen. De wet- en regelgeving die een belemmering is voor de toepassing van innovatieve emissiearme technieken wordt daarom verruimd en er wordt financiële ondersteuning geboden voor de bijbehorende investeringen.

Verder werkt het kabinet aan het structureel verlagen van de regeldruk door doelen in plaats van middelen voor te schrijven en experimenteerruimte toe te laten. Het kabinet komt rond 1 december met voorstellen hoe de ontwikkelingsruimte in de landbouw te waarborgen. Behalve Rutte en Schouten, gaven ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) uitleg over de kabinetsplannen.

Weer

 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  60 %
 • Woensdag
  16° / 7°
  50 %
Meer weer