Waterschap+moet+kosteneffici%C3%ABnter+werken
Ingezonden
© Wim van Vossen

Waterschap moet kostenefficiënter werken

Waterschappen hebben naast het beheer van gemalen, waterlopen en wegen een serieuze taak in waterzuivering. Juist deze taak, ooit in het pakket gekomen na een fusie met Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, blijkt nu na jaren van pappen en nathouden een maatje te groot voor Waterschap Hollandse Delta, schrijft Piet Kome.

Waar iedereen de schijn ophoudt dat dijkverzwaringen en het houden van droge voeten kerntaken zijn van een waterschap, geeft een korte analyse van de begroting van Waterschap Hollandse Delta een andere uitkomst. Het jaar op jaar inzetten van reserves was een van de manieren om tekorten te egaliseren. Daarnaast is er bezuinigd op onderhoud en veiligheidsaspecten, meldt een recent rapport aan de Verenigde Vergadering.

Voor dijkgraaf Ingrid de Bondt was een maand geleden, slechts anderhalf jaar na haar aanstelling, de maat vol. Zij diende per direct haar ontslag in bij minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W). Nog langer verantwoording dragen voor haar opdracht, een toekomstbestendige stabiele organisatie neerzetten, zat er niet in volgens haar ontslagbrief.

Verkiezingen

Na de waterschapsverkiezingen op 20 maart mag een nieuw college aan de bak. Die moet aan de slag met een verdergaande integrale aanpak van het huidige omvangrijke takenpakket. Van oudsher waart er bij waterschappen een cultuur van hokjesgeest waarbij de korte termijn of het partijbelang prevaleert.

Het jaar op jaar inzetten van reserves was een van de manieren om tekorten te egaliseren

Piet Kome, natuurboer en fractievoorzitter van Waterschapspartij Hollandse Delta

Het wordt extra spannend als we kijken naar de besluitvormingsprocessen die op ons afkomen. Het beheer van wegen, wel of geen overdracht naar gemeenten, kostentoedeling, nieuwe natuur en zeker ook de zoetwatervoorziening in de Delta. Wat inwoners en bedrijven direct raakt, zijn de bestuurlijke keuzes die moeten worden gemaakt in de verdeling van de lasten tussen de verschillende belangengroeperingen bij het waterschap.

Maatschappelijke discussie

Om deze afweging goed te kunnen maken, moet er meer aandacht en respect zijn voor de maatschappelijke discussie die gaat over voedselproductie, wonen en werken, duurzaamheid, natuur en recreatie. Waar voedselproductie transparant, veilig en duurzaam moet zijn en bedrijven worden overspoeld met certificering, is er ook een opgave en verantwoording voor het waterschap om dit efficiënt te faciliteren.

Het waterschap moet daarom naarstig op zoek naar heldere, resultaatgerichte innovatieve inzet op zijn kerntaken. Daarbij past het niet dat onderhoud wordt gefinancierd uit reserves en dat ideeën over innovatie en kostenverlagingen de bestuurstafel niet halen.

Uitdagen

Juist bestuurders moeten de organisatie aanjagen en uitdagen om structureel beter te presteren. Op voorhand zal dat niet altijd tegen lagere kosten zijn, maar wel een einde maken aan verschuiving van kosten naar de toekomst.

De Waterschapspartij Hollandse Delta pleit al jaren voor een meer evenwichtige kostenverdeling. Natuur, recreatie en agrarische productie trekken altijd al samen op. Kunnen we dan nog langer ieder zijn of haar problemen laten oplossen of kiezen we voor samenwerking en gezamenlijke doelstellingen?

Belastingopbrengst

Dus eerst het huis op orde en doen wat je belooft. Daarbij hoort een organisatie waar belastingopbrengst wordt besteed aan belangen van inwoners, boeren en bedrijven.

Dienstbaar zijn aan de streek, haar inwoners, boeren en bedrijven is onze motivatie, maar dan wel taakgericht met een gedegen langetermijnvisie.

Piet Kome natuurboer en fractievoorzitter van Waterschapspartij Hollandse Delta

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / -1°
  50 %
 • Maandag
  5° / 1°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 3°
  70 %
Meer weer