Broedparen+grutto+bij+het+Reitdiep+toegenomen
Nieuws
© Water Land en Dijken

Broedparen grutto bij het Reitdiep toegenomen

Het aantal broedparen grutto in het weidevogelbeheergebied in het Reitdiep is dit jaar met een kwart toegenomen. Dat meldt het Groninger Landschap.

In de weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap in het Reitdiep broedden dit jaar in totaal 75 paartjes grutto. Het is daarmee de talrijkste weidevogel in het gebied.

Met een dichtheid van 15 broedparen per 100 hectare is het Reitdiep een goed en belangrijk weidevogelkerngebied in de provincie Groningen.

Het broedsucces was iets minder dan in 2017, maar nog altijd voldoende voor een stabiele populatie. Een hoopvolle ontwikkeling na de jaren 2015 en 2016, toen het broedsucces veel lager was, geeft het Groninger Landschap aan. 'Om de gruttopopulatie weer te laten groeien en uit de gevarenzone te krijgen, is een hoger broedsucces nodig.'

Kuifeend

Naast de grutto namen ook tureluur, krakeend, wintertaling, slobeend en kuifeend in aantal toe. 'Deze weidevogels profiteren sterk van de vernatting in het Reitdiep-Zuid en Reitdiep-Midden. De aantallen van kievit en scholekster bleven stabiel. Graspieper en gele kwikstaart komen, redelijk stabiel, in lage aantallen voor.' De veldleeuwerik is als broedvogel zo goed als verdwenen.

De komende jaren zal in het kader van het Actieplan Weidevogels Groningen verder geïnvesteerd worden in optimalisering van beheer en inrichting van de weidevogelgebieden in het Reitdiep. Het gaat hierbij onder andere om toename van het aandeel (greppel)plasdras, vergroting van het areaal kruidenrijk grasland, versterking van de landschappelijke openheid en predatiebehee

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 12°
  30 %
 • Donderdag
  15° / 13°
  80 %
 • Vrijdag
  15° / 8°
  60 %
Meer weer