%27Brabants+plan+levert+alleen+maar+verliezers+op%27
Interview
© Johan Wissink

'Brabants plan levert alleen maar verliezers op'

Noord-Brabant staat voor een belangrijke beslissing. Worden vrijdag de maatregelen goedgekeurd waarmee Gedeputeerde Staten de veehouderij wil aanpakken? De veehouders hopen van niet. 'Dit levert alleen maar verliezers op', zeggen ZLTO-voorzitter Hans Huijbers en Janus Scheepers, ZLTO-portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening.

Waarom zijn dit geen goede plannen?

Huijbers: 'Het centrale doel is verlaging van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Dat stellen we niet ter discussie, maar de weg ernaartoe is heel verkeerd.'

Het effect zal zijn dat de innovatie in de veehouderij stopt

Hans Huijbers, voorzitter ZLTO

Scheepers: 'Het gaat om versnelde aanpassing van oudere stallen, het stalderen bij uitbreiding van varkens en pluimveestallen, aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en beperkingen voor mestverwerkingsinitiatieven. Het effect ervan zal desastreus zijn. Uitvoering levert volgens ons vier verliezers op: het milieu, de omgeving, de boeren en de dieren.'

Om te beginnen bij de aanpassing van stallen. Wat is daar mis mee?

Scheepers: 'De provincie negeert het convenant dat negen partijen sloten en komt nu zelf met aanvullend beleid. Daarbij verwijst ze naar technieken die nog helemaal niet beschikbaar zijn. Er is bijvoorbeeld geen enkele erkende emissiearme stal voor jongvee. De kalver- en geitenhouderij moeten verplicht naar een luchtwasser toe omdat andere technieken niet beschikbaar zijn.'

Huijbers: 'Dit is een mes in de rug van het stikstofbeleid, terwijl we op schema zitten om de afgesproken 50 procent emissiereductie te halen. De uitwerking van dit beleid is in Noord-Brabant heftiger dan in andere delen van het land. We hebben hier al strengere eisen dan in de rest van Nederland. Nu wordt ook nog de afspraak voor het aanpassen van bestaande stallen naar voren gehaald van 28 procent naar 22 procent, terwijl de milieuwinst met 3 tot 5 procent miniem is.'

En de stalderingsregeling?

Scheepers: 'Die schrijft voor dat voor elke 10 vierkante meter stal die een veehouder uitbreidt, hij elders 11 vierkante meter stal moet slopen of herbestemmen. Daarmee worden de saneringskosten neergelegd bij de blijvers, terwijl die toch al extra kosten moeten maken omdat ze bij nieuwbouw en in bestaande stallen de best beschikbare technieken moeten toepassen. Dit maakt uitbreiding feitelijk onmogelijk.'

Hoe gaat het verder met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij?

Scheepers: 'Die wordt aangescherpt tot een niveau waar door veel sectoren niet meer aan te voldoen is. Het was een ontwikkelgericht instrument, maar daar blijft niet veel meer van over. De BZV was bedoeld om ondernemers te prikkelen tot het voldoen aan extra eisen, nu wordt het een structureel instrument dat de ontwikkelingen in met name de kalver-, pluimvee- en melkveesector stilzet.'

Wat zijn de problemen voor de mestverwerking?

Huijbers: 'Het voorstelde beleid leidt ertoe dat mestverwerking op de verkeerde plek plaats gaat vinden. Er moet namelijk veel naar industrieterreinen. Bovendien mag de provincie bij het bereiken van een verwerkingscapaciteit van 80 procent van de Brabantse mest vergunningen gaan weigeren. Vergunningsprocedures hebben drie tot zeven jaar doorlooptijd en er moeten tonnen aan aanloopkosten worden gemaakt. Bij de dreiging van een vergunningenstop zal geen enkele mestverwerker nog willen investeren.'

Kortom, een grote misser?

Huijbers: 'De stapeling van deze maatregelen is het ergste. Het effect zal zijn dat de innovatie in de veehouderij stopt. Ze slachten een deel van de Brabantse veehouders af en het beleid leidt tot verdere schaalvergroting. Het is schrijnend dat dat gebeurt onder het motto: Brabant gidsland.'

Scheepers: 'Terwijl juist die innovatie nodig is voor emissiereductie. Een individuele boer kan niet anders dan sturen op de emissie van het eigen bedrijf. De provincie rekent ons af op gemeten depositie, terwijl 60 procent van depositie niet van Brabantse boeren afkomstig. Naar andere bronnen kijken ze niet.'

Wie wordt het hardst getroffen?

Huijbers: 'Onder meer de jonge boeren die het bedrijf op een economisch verantwoorde manier hebben overgenomen, maar die nu tonnen extra moeten investeren om hun bedrijf aan te passen. Ook de middengroep en wat zwaarder gefinancierde bedrijven komen klem te zitten. Velen doen mee met concepten zoals het Beter Leven-keurmerk. Ondernemers zullen geneigd zijn om een oude stal in de buurt bij te huren, daar een luchtwasser op te plakken en te stoppen met het concept. Daardoor stopt de vernieuwing en worden oude stallen nog jarenlang gebruikt.'

Scheepers: 'Voor ondernemers die op termijn willen stoppen, is het desastreus. De investeringen die ze nu moeten doen, verdienen ze niet meer terug. Geen dieren houden is geen optie en hun bedrijf is bijna niets meer waard. Die komen in de schuldsanering.'

Wat zijn de gevolgen voor het milieu?

Scheepers: 'Dat schiet er niets mee op. Het verwachte milieurendement van 5 tot 6 procent wordt uitgedeeld aan de industrie en verkeer, dus het nettoresultaat is nul. En door het verdwijnen van de welzijnsconcepten zijn de dieren eveneens slachtoffer. Het is een politiek prestigespel dat helaas tot niets leidt.'

Verwacht u dat Provinciale Staten akkoord gaan?

Huijbers: 'Ons dringend advies is: breng dit vrijdag niet in stemming, maar stel de besluitvorming uit. Dit is geen volwassen plan. De flankerende maatregelen zijn niet uitgewerkt. Het levert alleen maar verliezers op.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer