LTO+Glaskracht+start+actieplan
Nieuws
© VidiPhoto

LTO Glaskracht start actieplan

Met de start van het actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ wil LTO Glaskracht Nederland de glastuinbouwsector verder verduurzamen ten aanzien van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Ander doel is een aantoonbare verlaging van emissie naar het oppervlaktewater.

Willem DijkemaVia het actieplan wil LTO Glaskracht Nederland voldoen aan de door de overheid gestelde doelen in de 2e Nota duurzame gewasbescherming. Het behalen van de gestelde doelen in het actieplan is bovendien van groot belang om voor de glastuinbouw een goed middelenpakket te behouden.
De waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar duidelijk verbeterd. Maar de doelstelling op het gebied van waterkwaliteit is nog niet bereikt. Ook zijn de residuen de afgelopen jaren flink gereduceerd, wat betekent dat de voedselveiligheid van Nederlandse glastuinbouwproducten uitstekend is gewaarborgd.

Concrete acties

Om de verduurzaming van de glastuinbouw verder te stimuleren heeft LTO Glaskracht Nederland samen met ondernemers en de industrie het actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ opgesteld. Daarin zijn zes concrete acties vastgesteld.
Binnen het door de sector, telers en ministerie van Economische Zaken gefinancierde innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw’ werken kennisinstellingen zoals WUR Glastuinbouw en Proeftuin Zwaagdijk aan een structurele aanpak om ziekten en plagen te voorkomen.
Door de integrale aanpak kunnen telers een slag maken van symptoombestrijding naar preventieve oplossingen aan de bron. Door het innovatieprogramma krijgen zij tools en inzicht mee om te werken aan een weerbaar gewas, weerbare systemen, slimme technologieën en een duurzaam, chemisch dan wel biologisch, middelenpakket.
De samenleving dringt aan op verdere emissieverlaging, op 100 procent aansluiting en lozing op riool. LTO Glaskracht Nederland zal als tweede concrete actie hierover in gesprek gaan met regionale overheden, onder andere over voorziening en capaciteit van riolering, en dit stimuleren bij de telers.
Als derde plan zet LTO Glaskracht Nederland in samenwerking met de regionale waterschappen en overheden pilots op om de mogelijkheden na te gaan van collectieve technische en collectieve biologische zuivering van spuiwater alsmede collectieve zuivering met stedelijk afvalwater.
Het onderzoek naar waterzuivering wordt via het innovatieprogramma ‘Glastuinbouw Waterproof’ doorgezet. Dit programma heeft een vergelijkbare structuur als bij plantgezondheid. Programmamanager is LTO Glaskracht Nederland. De uitvoering ligt bij WUR Glastuinbouw. Financiering komt van de sector en het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal.
In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft LTO Glaskracht vorm aan een implementatieplan zuivering van spuiwater, dit is het vijfde concrete plan.
Ten slotte stelt LTO Glaskracht rondom alle acties een communicatiecampagne op. Met het actieplan geeft LTO Glaskracht Nederland gestalte aan haar ambitie voor verdere verduurzaming van de productie om te komen tot een nagenoeg emissieloze kas in 2027.
Nefyto (brancheorganisatie van de agrochemische industrie in Nederland) ondersteunt het actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ en werkt er waar mogelijk aan mee. De looptijd van het plan is twee jaar.

Topsector

Duurzaamheid rond voedsel, energie en water wordt voor steeds meer landen belangrijker omdat de bevolking blijft groeien. De Tuinbouw & Uitgangsmaterialensector loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen die bijvoorbeeld minder gevoelig zijn voor weersomstandigheden. Of die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. De topsector wil in 2020 wereldmarktleider zijn in duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  70 %
Meer weer