Hogere+grondwaterstand+nodig+in+Aamsveen
Nieuws
© Foto: Nieuwe Oogst

Hogere grondwaterstand nodig in Aamsveen

Om de natuurdoelen te realiseren in Natura 2000-gebied Aamsveen bij Enschede, is een hogere grondwaterstand nodig. Dat blijkt uit de eco-hydrologische systeemanalyse die in het gebied is uitgevoerd.

Binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied is geen agrarische activiteit meer. Daar net buiten wel. Mogelijk zullen hier externe effecten optreden van de maatregelen die in het gebied getroffen worden om de grondwaterstand te verhogen. Dat moet uit onderzoek blijken.

'Tot voor kort was nog heel weinig bekend over het gebied', schrijft projectleider Frank Meijer in een nieuwsbrief aan de betrokkenen bij het gebiedsproces. 'De ontstaansgeschiedenis van het landschap was onbekend, de cultuurhistorie vertoonde gaten, de werking van het hoogveensysteem kenden we niet en ook over de wisselwerking tussen het veen en de omgeving tastten we in het duister. Nu zijn de meeste onderzoeken afgerond en is heel veel duidelijk geworden rond de historie en werking van het Aamsveen.'

Actief hoogveen

De Natura 2000-hersteldoelen in het Aamsveen zijn het in stand houden en uitbreiden van het nog actieve hoogveen en de heischrale graslanden, vochtige heiden, blauwgraslanden en pioniersvegetaties met snavelbiezen in het Glanerbeekdal te behouden.

Uit de systeemanalyse blijkt dat het oppervlaktesysteem veel water verliest, zowel in Nederland als in Duitsland. Delen van het hoogveen zijn lek. Bovendien zijn de grondwaterstanden te laag om hoogveen te vormen. De ontwatering en veenvorming op Duits grondgebied speelt hierin een belangrijke rol.

Duitsland

Volgens consulent Gerrit Meutstege is het daarom van belang dat ook de Duitsers actief meewerken. Hij is namens Stawel, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede betrokken bij het proces. Hij is ook aanwezig bij de zogenoemde 'keukentafelgesprekken' met de omwonenden. 'Het heeft geen zin om grote investeringen te doen als het geen effect heeft omdat de Duitsers er niet in mee gaan. Het is overigens nog niet duidelijk hoe de maatregelen die nodig zijn, uitpakken voor de percelen. Dat wordt nader onderzocht.'

Volgens Meutstege zijn twee boerenbedrijven betrokken bij het gebiedsproces en is er bijna 10 hectare mee gemoeid. 'Dat is relatief weinig als je het vergelijkt met andere Natura 2000-gebieden.'

Weer

 • Dinsdag
  7° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 6°
  50 %
Meer weer