Nieuw+elan+moet+DAW+opvoeren
Nieuws
© Unie van Waterschappen

Nieuw elan moet DAW opvoeren

Met het beklinken van de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater moeten de boerenprojecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een flinke impuls krijgen. Vooral de Europese gelden moeten nu loskomen.

'Een nieuw elan voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).' Zo vat Jakob Bartelds, LTO-portefeuillehouder Omgeving, de ondertekening samen. Naast LTO zetten provincies, waterschappen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten woensdag hun handtekening onder de intentieverklaring die ervoor moet zorgen dat er nu werk wordt gemaakt om vanaf het boerenerf de wateren schoner te krijgen.

In de verklaring zijn hierover nu stevige afspraken gemaakt. 'Voor het DAW hebben we vastgelegd dat de provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Europese subsidiegelden sneller en effectiever beschikbaar maken voor de uitvoering in de periode van 2017 tot en met 2020', aldus Bartelds.

Onderzoek

Dat is volgens LTO hard nodig. Uit recent onderzoek van van Wageningen Environmental Research blijkt dat het DAW inderdaad nog onvoldoende uit de verf komt. Toch zijn er wel degelijk voorbeelden van projecten en maatregelen waar agrarisch waterbeheer werkt. 'Het DAW is in potentie een waardevol instrument, misschien wel het beste dat we hebben', concludeert Bas Breman van Wageningen Environmental Research.

Probleem is dat deze voorbeelden vaak relatief kortlopend en kleinschalig van aard zijn en niet echt leiden tot een grootschalige en structurele aanpak. Grootste obstakel daarbij is dat de Europese subsidiegelden uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) niet loskomen en dus niet bij de boerenprojecten terechtkomen.

Provincies

De provincies staan hiervoor primair aan de lat, maar de subsidieregeling is bij veel provincies pas eind vorig jaar opengesteld of dat moet nog gebeuren. Veel aanvragen wachten nog op een besluit. Ook worden er thematisch, geografisch en chronologisch verschillende keuzes gemaakt bij de provincies.

Al die onduidelijkheid zorgt ervoor dat de waterschappen hun financiële middelen (cofinanciering) nog maar mondjesmaat inzetten om het DAW vlot te trekken.

Probleemeigenaar

Als reden voor de trage voortgang geven sommige provincies aan niet zeker te zijn of hun regelingen wel 'Brussel-proof' zijn. Daarom vindt LTO het van belang dat Nederland daarover het gesprek aangaat met Brussel, zodat het DAW niet alleen van Nederland is, maar ook de EU zich probleemeigenaar voelt.

Bartelds wil dan ook de handschoen oppakken en gezamenlijk naar Brussel stappen. 'Een regierol die we graag naar ons toe trekken', aldus de LTO-voorman. 'Ook moeten we zorgen voor voldoende draagvlak bij andere partijen in de waterwereld en de agrariërs zelf. Dat kan door eenieder goed en vroegtijdig te betrekken bij de aanpak.'

Nationale regeling

Daarnaast pleit LTO voor een nationale regeling buiten POP om geld vrij te maken voor de agrarische wateropgaven. Ideeën hiervoor leven al bij waterschappen en provincies, maar LTO wil hier meer afstemming over. Een soortgelijke aanpak wordt al gehanteerd bij de Jonge Landbouwersregeling.

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  30 %
 • Vrijdag
  8° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer