Flevolandse landbouw zoekt erkenning

De Flevolandse land- en tuinbouw verwacht van de provincie erkenning van haar rol als vooraanstaande en moderne sector. Dat moet ook blijken uit de nieuwe omgevingsvisie die de provincie nog dit jaar wil presenteren.

Flevolandse+landbouw+zoekt+erkenning
© Studio Kastermans

Die boodschap bracht LTO Noord Flevoland deze week over bij een werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan akkerbouwer Jaap de Zeeuw in Emmeloord en melkveehouders Kees, Tom en Jacqueline Goes in Dronten.

Om de ambitie van de agrarische sector te kunnen realiseren moet er ruimte gecreëerd worden voor innovatief en vooruitstrevend ondernemerschap en dienen de unieke kwaliteiten van Flevoland - grootschaligheid, vruchtbare bodem, aanwezigheid van kennisinstellingen, vakmanschap en pioniersgeest ondernemers - te worden benut, aldus LTO Noord Flevoland.

De provincie zegt niet over een groot budget te beschikken om de land- en tuinbouw te hulp te schieten. 'Het gaat er niet om dat wij als sector de handjes ophouden bij de provincie, wel verwachten we dat zij waar nodig kan faciliteren en ontwikkelingen mogelijk kan maken. En daartoe proef ik wel bereidheid', zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland.

Als voorbeeld noemt Michielsen het project 'Bodem en Water', waarin bodemdaling, bodemkwaliteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater worden aangepakt. Dat gebeurt in een samenwerkingsverband tussen provincie, waterschap en LTO Noord.

Boven aan het wensenlijstje dat LTO Noord Flevoland heeft neergelegd, staat agrarische structuurversterking. 'Daar verwachten we nu daadwerkelijk actie van de provincie. Er is geld beschikbaar, maar de provincie was tot nu toe te afwachtend', stelt Michielsen vast.

Uit het oogpunt van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering, wegenonderhoud en verkeersveiligheid is het belangrijk om voortdurend aandacht te hebben voor het verbeteren van de agrarische structuur. Ook kan agrarische structuurverbetering worden ingezet als instrument om andere provinciale doelen te realiseren, zoals infrastructuur, water, recreatie, stedelijke uitbreiding en natuurprojecten.

Integrale aanpak

Er is volgens LTO Noord Flevoland een behoefte bij zowel de landbouw als de provincie om het landelijk gebied integraal aan te pakken. Dat kan door de verbetering van de verkaveling bijvoorbeeld te combineren met nieuwe natuur en acties om bodemdaling tegen te gaan.
'Er liggen ook kansen voor de provincie. We hopen dat het nu in Dronten als eerste van de grond komt. Juist door dit te combineren kan het proces worden versneld.'

Een ander actueel punt is de toepassing van zonne-energie. Volgens Michielsen moet het beleid van de provincie waaraan nu wordt gewerkt wel oog houden voor het belang van de land- en tuinbouw.

'Hoewel de enquête die wij onder de leden hebben uitgezet nog niet helemaal is verwerkt, blijkt al wel dat veel mensen vinden dat we voorzichtig moeten omgaan met het landbouwareaal. Dus eerst het dakoppervlak benutten voordat je naar landbouwgrond kijkt. Het experiment dat nu in Lelystad wordt opgezet, moet dan ook een experiment blijven. Veel fracties in Provinciale Staten denken daar net zo over.'

Vrijkomende erven

Als het aan LTO Noord Flevoland ligt, treedt de provincie actief op de voorgrond waar het gaat om beleid voor vrijkomende erven.

'Tot nu toe wordt het vooral gezocht in het principe rood-voor-rood. Je moet je afvragen of het bouwen van woningen op die locaties zo aantrekkelijk is. Als het aan ons ligt, zijn er ook andere oplossingen te bedenken. Gelukkig realiseert de provincie zich dat leegstand en verpaupering op de loer liggen. Dat wil zij ook niet.'

Volgens Michielsen zou het daarom goed zijn als de provincie hierin zelf de regie neemt en met overkoepelend provinciaal beleid komt.

Wat betreft natuurontwikkeling vindt LTO Noord Flevoland dat die zoveel mogelijk moet aansluiten bij bestaande natuurterreinen.

'In de nieuwe Omgevingsvisie willen we geborgd zien dat, zoals in het coalitieakkoord staat, extra natuurontwikkeling niet ten koste mag gaan van het areaal landbouwgrond.

Een losse locatie kan worden ingevuld als elders in de regio/provincie een gelijk aantal natuurhectares wordt vrijgegeven ten behoeve van de landbouwfunctie.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 10°
  30 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer