Akkoord+over+Krimpenerwaard
Nieuws
© Mike Schellart

Akkoord over Krimpenerwaard

De K5-gemeenten in de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben gisteren de nieuwe samenwerking Veenweiden Krimpenerwaard bezegeld.

Binnenkort wordt ook een Gebiedsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd hoe alle partijen de opgaven voor natuur, landbouw, water en recreatie willen realiseren samen met gebiedspartners, waaronder LTO Noord.

Jan Vente, voorzitter van Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, is blij met de nieuwe afspraken. 'Bijzonder is dat alle raden van de K5- gemeenten unaniem akkoord zijn gegaan met de overeenkomst. Dat geeft voor mij aan dat het goed zit.'

Opgave

Er lag en ligt nog steeds een opgave van het rijk om 2.250 hectare nieuwe natuur aan te leggen in de Krimpenerwaard. Ook levert het project een bijdrage aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

KRW moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is. En bij deze ontwikkeling willen de partijen kansen benutten die er liggen voor het agrarisch bedrijf, het waterbeheer, recreatie en het tegengaan van bodemdaling.

Landbouw en natuur

Vente: 'We hebben met elkaar goede afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over landbouw en natuur. Die zijn goed met elkaar te combineren en kunnen elkaar zelfs versterken'.

Er is veel maatwerk mogelijk en grondeigenaren krijgen de ruimte om met elkaar en met overheden en maatschappelijke organisaties plannen te ontwikkelen voor natuur in samenhang met de bestaande veehouderij', vervolgt de stuurgroepvoorzitter.

'Ook versterking van de landbouw in het buitengebied en recreatie blijven pijlers. Dit blijft een project dat alleen kan slagen met voldoende draagvlak in het gebied. Daarom betrekken we alle partijen nauw bij het proces.'

Nieuwe manier

Partijen in de Krimpenerwaard en provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling van het gebied. De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu bij de stuurgroep. Natuur- en landbouworganisaties hebben hierin geen zitting.

De gemeenten en het hoogheemraadschap geven aan nadrukkelijk samen te willen werken met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de Adviesraad Natuur en Landbouw (ANL), waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben.

Weer

 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 6°
  20 %
Meer weer