'Hoeveel agrarische grond blijft er over?'

Nederland is betrekkelijk klein en haar inwoners zijn ambitieus. Als inwoners van dit kleine land willen we 18 miljoen mensen huisvesten, mensen en goederen over wegen, spoorlijnen en door de lucht transporteren, natuur- en recreatiegebieden en bedrijventerreinen ontwikkelen. Dit alles vraagt veel ruimte.

%27Hoeveel+agrarische+grond+blijft+er+over%3F%27
© Dirk Hol

Hoewel we als LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen slechts een gering deel van die ruimte innemen om onze producten te kunnen telen, maken we ons daar toch grote zorgen over. Beekdalen, waarvan het nog niet duidelijk is of boomteelt er mogelijk blijft, overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden, de verwachte extensivering van veehouderij en akkerbouw, mestvrije bufferstroken en de Verordening natuurherstel. Hierin legt de Europese Unie de lidstaten op om 30 procent van het landbouwareaal in te zetten voor natuur.

Dit alles beperkt toekomstige mogelijkheden van onder meer boom-, vasteplanten- en zomerbloementelers om land te huren en daarmee bij te dragen aan een ruime vruchtwisseling en om uitgangsmateriaal te telen voor de noodzakelijke vergroening van Nederland en Europa. Vanzelfsprekend geldt dit niet alleen voor onze sector, maar voor alle grondgebonden sectoren.

Het af te sluiten Landbouwakkoord heeft mede tot doel om perspectief te bieden voor de agrarische sector en dus ook voor onze bomen-, vasteplanten- en zomerbloementelers. Maar tot wanneer is dit perspectief er? Als alle grondclaims op een kaart worden ingetekend, hoeveel agrarische grond blijft er dan nog over?

Als vakgroep zijn we goed in staat om een sectorperspectief te schetsen voor 2040

Aad Vollebregt, voorzitter LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Volgens stikstofbemiddelaar Johan Remkes kan niet alles overal. Maar kan er straks nog wel ergens iets? Als LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen zijn we goed in staat om een sectorperspectief te schetsen voor 2040. Inspanningen zijn erop gericht om ambitieuze milieudoelen te halen, maar blijft er voldoende productieruimte over voor een sterk tuinplantencomplex?

Dan gaat het niet alleen om de 17.000 hectare waar daadwerkelijk bomen, vaste planten of zomerbloemen op staan, maar ook over het zoekgebied waar bomen tijdelijk staan of kunnen worden geteeld. Zoals maisland, grasland en akkerbouwgrond. Het zou goed zijn als we garanties krijgen wat betreft de hoeveelheid beschikbare grond. Misschien moet landbouwgrond worden beschermd.

Alleen dan loont het om voor de sector om een innovatieagenda te ontwikkelen. Alleen dan loont het om te investeren in nieuwe machines en technieken om de teelt verder te verduurzamen.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer