Positieve+resultaten+voor+de+grutto
Achtergrond
© Ida Hylkema

Positieve resultaten voor de grutto

Het jaar 2019 kan de boeken in als een goed weidevogeljaar voor Friesland. Vooral de grutto liet een goed broedsucces zien, zo blijkt uit het jaarbericht 2019 'Weidevogels in Fryslân' dat dinsdag is gepresenteerd.

Het zag er aanvankelijk niet zo goed uit, vertelde Inge van der Zee van de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Een record vroege eerste kievitseieren werd gevolgd door een koud en droog voorjaar, waardoor de eerste legsels van de kievit weinig kans hadden. De weidevogels pakten de draad echter goed op nadat het weer begon te regenen en gingen tot in mei nestelen. Het broedseizoen duurde hierdoor langer dan andere jaren.

De grutto deed het provinciebreed goed, met uitzondering van de Waddeneilanden. 'De droogte heeft hier duidelijk meer effect dan op het vasteland', stelde Van der Zee vast. Kievit, tureluur en scholekster lieten een meer wisselend beeld over de provincie zien.

Het jaarbericht is samengesteld door alle organisaties die zich bezighouden met weidevogels in Friesland. Daarmee geeft het een totaaloverzicht van de hele provincie.

We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor weidevogels

Kees van de Lageweg, vicevoorzitter van het KBF

Bijna 146.000 hectare

Het gaat om het Kollektievenberied Fryslân (KBF), BFVW, Sovon Vogelonderzoek Nederland en de terreinbeherende organisaties It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Samen hebben zij 145.650 hectare meegenomen in hun tellingen. 'Dat is meer dan de helft van alle hectares in Nederland waar weidevogels worden geteld', gaf Van der Zee aan. Het gaat overigens niet om de absolute aantallen vogels, maar om het aantal getelde nesten en broedparen per soort.

Van de grutto werden 7.089 nesten dan wel broedparen geteld. Ruim 4.000 daarvan kwamen op conto van agrarisch natuurbeheer. Bij de kievit ging het om 15.227, bij de scholekster om 8.624 en bij de tureluur om 5.150.
Weidevogels worden op verschillende manieren geteld en dat maakt het lastig om de cijfers te vergelijken en een totaaloverzicht te maken. In Friesland is dat voor het eerst wel gelukt. Dat was al jaren een grote wens van de organisaties.

De organisaties hebben al sinds 2003 overleg in het Olterterpoverleg. Hierin stemmen alle partijen die binnen de provincie te maken hebben met weidevogels en weidevogelbeheer hun ideeën op elkaar af. Dat ging niet altijd even soepel, erkende voorzitter Durk Durksz.

Ruimte voor verbetering

Maar de organisaties komen steeds meer tot elkaar. Al is er op lokaal niveau nog wel ruimte voor verbetering, stelde vicevoorzitter Kees van de Lageweg van het KBF. 'Er is in het veld behoefte aan afstemming en uitwisseling. Bijvoorbeeld als het gaat om een gezamenlijke aanpak van predatie. Misschien is het daarbij nodig om heilige huisjes aan de kant te zetten, maar we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de weidevogels.'

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea constateerde dat de tegenstellingen in het veld al een stuk kleiner zijn geworden. 'Er is onderling begrip en samenwerking nodig en er moet aan dezelfde knoppen worden gedraaid om de weidevogels te behouden. Denk maar aan predatiebeheer en waterpeil. Het heeft lang geduurd en het was soms heftig, maar er zijn nu goede voorbeelden te zien van waar de weidevogel het weer goed doet.'

Bekijk meer over: