Friese 'Beemster' als aanvulling op bedrijfsvoering

Vierkante stukken weiland in de Hempensermeerpolder, vlak onder Leeuwarden, vormen een dambord van percelen. Ruim dertig kavels hebben een zes pondemaat, door de Friezen daarom als 'de seizes' getypeerd.

De vlakken zijn 2,2 hectare groot en worden omsloten door smalle slootjes. Sinds de droogmaking in 1785 is de structuur nagenoeg ongewijzigd gebleven. 'Een uniek stukje cultuurhistorie waar de achteloze autorijder voorbij sjeest.'

Melkveehouder Reinder de Jong uit Wergea is een van de vier pachters in de polder. Zeventien van de tachtig hectare pachtgrond van Staatsbosbeheer wordt door hem bewerkt. 'Lichte grond, zonder kleidekking met een laag teeltaarde van vijftig centimeter. Door de hoge waterpeil is de polder altijd gevoelig geweest, maar nu is door het actieve bodemleven een stevig wortelpakket ontstaan, waardoor de hectares goed te bereiden en te bewerken zijn.'

De Jong stelt dat de veertien hectare goed past bij het gangbare bedrijf. Vanwege het strenge beheersregime ('Het is echt vogeltjesland') maait hij twee keer per jaar het gras.

Gegreppeld

'Een uitstekend product voor onze droge koeien en kalveren. We halen niet veel meer VEM per kilo drogestof van het land en de percelen moeten worden gegreppeld en onderhouden. De pacht is daarentegen licht en daardoor komt het rendement daar op één lijn mee. De relatie tussen de pachtgrond en ons gangbare bedrijf met 65 koeien maakt dat we hier goed mee kunnen boeren.'

Een klein hoekje van de zeventien hectare wordt voor beweiding gebruikt. De extensieve beheersregime in de polder blijkt magnetisch op weidevogels, alhoewel de resultaten dit jaar wat tegenvallen. 'Op twintig hectare van ons eigen land passen wij ook weidevogelbeheer toe, waarvan vijf plasdras is. Daar halen we net zoveel resultaat als in de polder. Toch kan dit van jaar tot jaar verschillen.'

Cultureel erfgoed

De wens van Monumentenstichting Boarnsterhim om de Hempensermeerpolder als cultureel erfgoed op de lijst van gemeentelijke monumenten in Leeuwarden te krijgen, ondersteunt De Jong. 'Veel mensen weten niet dat er een zo'n schitterend verkavelde polder vlakbij de stad ligt. Net als de Beemster gaan er hier ook prachtige verhalen schuil waar weleens aandacht aan mag worden geschonken.'

De plannen richten zich volgens de Wergeaster melkveehouder vooral op de randen met de markante molen en de Waldwei. 'Met multimedia is er kans om het verhaal over de droogmakerij en de weidevogels te vertellen. Het educatieve aspect.' En het agrarisch gebruik? 'Staatsbosbeheer blijft heel behouden. Binnen de polder gebeurt er niets en ook aan de pachtvoorwaarden wordt niet getornd. Een uniek stukje Friesland wordt op de kaart gezet. Als pachter hebben er geen nadeel noch voordeel aan.

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer