Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst is redacteur Oost en schrijft ook voor de redactie politiek en economie

Contact

Artikelen door Jacomien Voorhorst

Zorgen over voortbestaan BloemenBureau Holland

Akker- & Tuinbouw

VGB, de brancheorgansiatie voor de binnenlandse importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten, maakt zich zorgen over over het voortbestaan van BloemenBureau Holland (BBH).

Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei opgericht

Regio Oost

Vanwege de gronddruk in het Gelderse gebied is de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei opgericht. De coöperatie staat voor het behouden en versterken van agrarische bedrijven en het agrarisch gebied, bestaande uit karakteristiek cultuur- en...

Regio Foodvalley krijgt fijnmazig meetnetwerk voor luchtkwaliteit

Regio Oost

In de Regio Foodvalley is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit Gelders omgevingsmeetnetwerk worden ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide gemeten in dorpen, steden, natuurgebied en rondom veehouderijen.

Opnieuw geld voor waterbeheer Gelderland

Regio Oost

Er komt in Gelderland 1,4 miljoen euro beschikbaar voor agrarische maatregelen die bijdragen aan schoon en voldoende water. Daarmee gaat in deze provincie de tweede fase in van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarin LTO Noord onder meer...

Zandprovincies willen 27 miljoen voor snelle verduurzaming

Regio Oost

De provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg plus vijf veehouderijsectoren willen 27 miljoen euro van het Rijk. Daarmee willen ze innovatieve maatregelen en technologie ontwikkelen om de verduurzaming van de...

Grondwaterstanden in Oost-Nederland weer redelijk op peil

Regio Oost

De grondwaterstanden in Oost-Nederland zijn na de winter weer redelijk op peil. Alleen in het zuidelijke deel van Twente is er nog een tekort.

Onderzoekers: extensiveren lukt nog niet zo goed in gebiedsprocessen

Algemeen

Kun je extensivering en verbreding van de landbouw realiseren met behulp van gebiedsprocessen? Die vraag stond centraal in een recent gepubliceerd onderzoek van Wageningen Environmental Research en Wageningen Economic Research.

Duidelijkheid van Overijssel over PPLG blijft uit

Regio Oost

LTO Noord wacht nog op antwoord van provincie Overijssel op de vragen die zijn gesteld aan de gebiedstafels. Daarin besprak het Overijsselse landbouwcollectief met gedeputeerde Gert Harm ten Boscher (SGP) de wensen en voorwaarden voor het...

LTO Noord: 'Aanpassing natuurbegrenzing Veluwe komt eraan'

Regio Oost

LTO Noord acht de kans aanwezig dat de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwe over twee jaar zal worden opgerekt. Dat blijkt uit de zienswijze die LTO naar aanleiding van de natuurherstelprogramma's Veluwe van provincie Gelderland heeft...

Streekeigen Landbouw: Overijssels portret van zeven boerenerven

Regio Oost

De Kuiperij in Olst is een van de zeven bedrijven waarvoor Landschap Overijssel een erfschets maakte met daarbij de kansen voor aanleg of het herstel van streekeigen landschapselementen. Maar ook voor een grotere biodiversiteit.

Peter Drenth (CDA): 'Als je wil horen wat je horen wil, moet je niet bij mij zijn'

Regio Oost

Peter Drenth is in Gelderland lijsttrekker voor het CDA tijdens de komende provinciale verkiezingen. Hij is als gedeputeerde onder andere verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed en vergunningverlening....

Provincies kunnen natuurvergunningen van boeren alsnog intrekken

Politiek

Provincies maar ook het Rijk hebben de mogelijkheid om onherroepelijk verleende vergunningen van boeren in te trekken als de natuurwaarden in omringende natuurgebieden achteruitgaan. Dat blijkt uit een aantal rechterlijke uitspraken in Gelderland en...

Weer meer natuur in Binnenveldse Hooilanden

Regio Oost

Het gaat goed met de natuur in de Binnenveldse Hooilanden. In dit gebied van totaal 280 hectare komen steeds meer bijzondere planten en dieren voor.

Overijssel heeft complexe gebiedsprocessen in het vooruitzicht

Regio Oost

Overijssel heeft als eerste provincie een startversie gepubliceerd van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De denkrichting van Gedeputeerde Staten heeft brede steun van de provinciale politiek. Maar er klinkt ook kritiek.

Heemraad Rijn en IJssel: 'Watersysteem toe aan grondige aanpassing'

Regio Oost

'Ons huidige watersysteem heeft lang goed gefunctioneerd', zegt heemraad Peter Schrijver van waterschap Rijn en IJssel. 'Door het veranderende klimaat zit er wel een grens aan de mogelijkheden om water vast te houden.'

Gelderland kan PAS-melders voorlopig niet legaliseren

Regio Oost

Er is onvoldoende stikstofruimte om PAS-melders in Gelderland van een vergunning te voorzien. Het geld dat de provincie voor legalisatie beschikbaar heeft, kan bovendien niet worden gebruikt vanwege staatssteun en onzekerheden over extern salderen....

Grasland scheuren in vogelrichtlijngebieden mag weer

Regio Oost

Het is sinds het begin van dit jaar weer mogelijk om grasland te scheuren in vogelrichtlijngebieden. In de habitatrichtlijngebieden blijft het scheurverbod wel van kracht. Tot voor kort gold er een scheurverbod voor blijvend grasland binnen de...

Van der Wal in Lunteren: 'Heel veel kan straks in kalverhouderij niet meer'

Veehouderij

'Tijdens het gebiedsproces zal duidelijk worden of er nog perspectief is voor de kalverhouderij op de Veluwe. Duidelijk is al wel dat er heel veel niet meer kan', weet stikstofminister Christianne van der Wal. Dat zei ze maandag tijdens een...

BoerenNatuur Overijssel pleit voor samenwerking collectieven

Regio Oost

De drie agrarische natuurcollectieven in Overijssel gaan samenwerken in stichting BoerenNatuur Overijssel. Volgens voorzitter Cor Pierik willen de collectieven meer kennis delen en kunnen ze elkaar daardoor versterken.

Biologisch groentebedrijf probeert zich te onderscheiden op lokale markt

Biologische landbouw

De regio Zutphen kent behoorlijk wat biobedrijven die voor de lokale markt produceren. Dat triggert groentebedrijf De Meander om zich op meerdere fronten te onderscheiden van de concurrentie.

Podcast Boeren in roerige tijden: melkveehouder Sjoerd van der Helm

Veehouderij

In deze podcastserie praten redacteuren van Nieuwe Oogst met boeren en telers over hoe zij overleven in een sterk veranderende wereld. En welke impact deze roerige tijd heeft op het ondernemerschap, het gezin en de kijk op de toekomst. Melkveehouder...

In Achterhoek gaan 35 boeren starten met Markemodel

Regio Oost

In de Achterhoek gaan 35 boeren in de praktijk aan de slag met het Markemodel. Dat levert hun gemiddeld zo'n 3.000 tot 4.500 euro per jaar op. Maar ook een rol als volwaardige gesprekspartner.

Overijsselse boer blijft worstelen met gans

Regio Oost

Jagers mogen tot 2024 in en rond 500 meter van Overijsselse Natura 2000-gebieden in de winter niet gebruikmaken van de ontheffing voor schadebestrijding op ganzen met het geweer. De rechtbank heeft recent een vergunning daartoe vernietigd. Nog...

Zeeklei uitgereden op Overijsselse percelen

Regio Oost

Veel belangstelling afgelopen week voor een demonstratie op het bedrijf van André van Kooten. Op ruim 70 hectare van zijn melkveebedrijf in het Overijsselse Damsholte werd Groningse klei uit de haven van Lauwersoog uitgereden.

Groningse klei moet Overijssels zand extra boost geven

Multifunctionele landbouw

Veel belangstelling deze week voor een demonstratie op het bedrijf van André van Kooten. Op ruim 70 hectare van zijn melkveebedrijf in Damsholte werd Groningse klei uit de haven van Lauwersoog uitgereden.

Ben Haarman: 'Perpectief voor landbouw nog niet in zicht'

Regio Oost

'Het perspectief voor de landbouw is nog niet in zicht.' Dat zegt regiobestuurder Ben Haarman van LTO Noord over een houtskoolschets van provincie Overijssel. De schets vormt de start voor de gesprekken over het Provinciaal Programma Landelijk...

Advocaat: 'Overijssel koopt tijd voor PAS-melders'

Regio Oost

'De provincie koopt tijd, zodat ze niet hoeft te handhaven bij PAS-melders', zegt GVK-advocaat Charles van Mierlo. Hij doet dat naar aanleiding van een oplossing die de provincie heeft bedacht rond de problemen met deze groep.

Agrifirm publiceert inkoopprotocol ontbossingsvrije sojaketen

Veehouderij

Coöperaties Agrifirm en FrieslandCampina zijn bezig met de ontwikkeling van een volledig gescheiden, ontbossings- en conversievrije sojaketen naar Europa. Agrifirm heeft nu het inkoopprotocol voor ontbossings- en conversievrije soja gepubliceerd.

Gemeente Ede wil geen grote zonnevelden op landbouwgrond

Regio Oost

Gemeente Ede past het beleid voor grote zonnevelden aan. Dit betekent dat zonnevelden groter dan 2 hectare niet langer op landbouwgrond mogelijk zijn. De gemeente zet meer in op restgronden en daken om zonne-energie op te wekken.

Veluwse gemeenten willen stikstofrechten Lelystad Airport terug

Regio Oost

Zes Noord-Veluwse gemeenten reageren woedend op het bericht dat de Schiphol Group Veluwse boeren heeft uitgekocht. Schiphol wil de stikstofrechten van die boeren gebruiken om Lelystad Airport te legaliseren. De gemeenten eisen die stikstofrechten nu...

Gelders Programma Landelijk Gebied moet sector perspectief bieden

Regio Oost

Het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG) moet perspectief bieden aan de agrarische sector, vindt LTO Noord. Dat vinden Gedeputeerde Staten van Gelderland ook. Maar het is nog niet zo makkelijk om vast te stellen wat dat perspectief dan moet...

Zorgen over veel te veel ganzen en zwijnen in Overijssel

Regio Oost

Te veel ganzen en wilde zwijnen bezorgen boeren in Overijssel kopzorgen. Dat bleek deze week uit de inspraakreacties tijdens de behandeling van de nota Faunabeheer in de Statencommissie Landbouw & Natuur van provincie Overijssel. De nota vormt...

Boeren rond Springendal en Dal van de Mosbeek voelen zich 'murw geslagen'

Regio Oost

De behandeling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Springendal en Dal van de Mosbeek wordt pas volgend jaar besproken in de commissie Landbouw en Natuur van Overijssel. De commissieleden willen eerst de heftige en soms emotionele...

Boeren bij Engbertsdijksvenen zitten al jaren in onzekerheid

Regio Oost

Het proces rond het natuurherstel van Engbertsdijksvenen stokt. De acht boeren en de landgoedeigenaar die weg moeten, horen na de taxatie van hun bedrijf niets meer. 'We zitten hier al dertien jaar in onzekerheid. Er komt geen einde aan.'

CDA Overijssel wil noodwet om PAS-melders te legaliseren

Regio Oost

CDA Overijssel vraagt minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof dat zij de eerdere belofte van het kabinet waarmaakt om Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders te legaliseren.

Gelderland niet blij met 'struintocht' naar stikstofruimte op de Veluwe

Regio Oost

Provinciale Staten van Gelderland toonden zich woensdag vrijwel unaniem zeer verbolgen over de aankoop van zes veehouderijbedrijven door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Dat wil met de aankoop van stikstofruimte de...

Natuurherstel Stelkampsveld heeft bijna twintig jaar geduurd

Regio Oost

Deze zomer werd het herstel van het Gelderse Natura 2000-gebied Stelkampsveld afgerond. Samen met het gebiedsproces dat eraan voorafging duurde dat twintig jaar. Hoe kijken betrokkenen erop terug en wat zijn de lessen voor de gebiedsgerichte aanpak...

Wolf in Gelderland niet veilig voor paintballgeweer

Regio Oost

Een vermoedelijk jonge wolf in Nationaal Park de Hoge Veluwe kwam de afgelopen weken steeds te dicht in de buurt van wandelaars en bezoekers. Om te voorkomen dat de wolf tam wordt en om het dier te leren afstand te houden tot mensen, gaan handhavers...

Twentse boerinnen willen gebiedsfonds met vers geld

Regio Oost

De Twentse boerinnen Heleen Lansink en Els Uijterlinde hebben een plan bedacht waarmee boeren in Twente enkele tienduizenden euro's per jaar kunnen verdienen met het leveren van biodiversiteit, een mooi landschap, schoon water en minder emissies.

Vechtstromen schakelt over op normale beregeningsregeling

Regio Oost

De onttrekkingsverboden die waterschap Vechtstromen de afgelopen zomer instelde vanwege de droogte zijn met ingang van 1 november niet langer van kracht.

Gelderse boeren melden zich wekelijks bij provincie voor uitkoop

Regio Oost

Vijf tot tien boeren melden zich wekelijks bij provincie Gelderland voor mogelijke verkoop van hun bedrijf. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Gelderse Maatregelen Stikstof 2021-2025. Ondanks die animo heeft de provincie tot nu toe slechts...

Boeren polder Oosterwolde zelf aan stuur voor meer perspectief

Regio Oost

Een groep van achttien boeren in de polder Oosterwolde wil zelf de gebiedspuzzel leggen met daarin de oplossing voor stikstof, water, natuur, klimaat en verdienmodel. Daarvoor is de opkoop van een bedrijf van de provincie wenselijk.

Pompoenteler Poelen begon met de juiste teelt op het juiste moment

Akker- & Tuinbouw

'In de pompoenteelt zijn de kaarten inmiddels wel geschud', zegt teler Chris Poelen in het heuvelachtige Groesbeek. Een specialistisch bedrijf met een populair product in een kleine sector. 'De juiste teelt op het juiste moment.'

Provincie Gelderland mist budget voor uitkoop boeren

Regio Oost

Provincie Gelderland voert gesprekken met tientallen boeren, die met hun veehouderijbedrijf willen stoppen. 'Maar ik heb niet voldoende middelen om ze allemaal uit te kopen', zegt gedeputeerde Peter Drenth (CDA).

Stichting Natuur en Milieu Overijssel begint koolstofproject

Regio Oost

Natuur en Milieu Overijssel wil een project starten waarbij boeren koolstof vastleggen in grasland. In dit project brengt de stichting boeren bij elkaar die de methode Blijvend Grasland van de Stichting Nationale Koolstofmarkt op hun eigen bedrijf...

Drenth zet vraagtekens bij realisatie gebiedsplannen

Regio Oost

'Hoe kan ik per 1 juli 2023 gebiedsplannen klaar hebben, als er tussen de partijen die dat op moeten pakken zoveel wantrouwen bestaat?' Die verzuchting slaakt Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA) tijdens een minisymposium over gebiedsgerichte...

Veehouders in polder Oosterwolde gaan toekomstperspectief schetsen

Regio Noord

Achttien veehouders uit de polder Oosterwolde in gemeente Oldebroek gaan zelf het perspectief schetsen voor toekomstgericht boeren in de polder. De boeren hebben zich verenigd in stichting De Vier Merken en samen een gebiedsplan opgesteld.

Gebiedsgerichte aanpak Overijssel stagneert door stikstofbrief

Regio Oost

De gebiedsgerichte aanpak in Overijssel stagneert door de stikstofbrief die minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof op 10 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurde. Dat bleek deze week tijdens de Statencommissievergadering Landbouw...

Melkveehouder Te Brake: 'Verdienmodel zit hem vooral in kostenbeheersing'

Regio Oost

Hoeve 't Ros van Martijn en Ursula te Brake in buurtschap 't Woold is een van de zes inspiratiebedrijven van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. De Gelderse melkveehouders laten zien hoe ze natuurinclusief boeren.

Vijf provincies roepen op tot extensief uiterwaardenbeheer

Regio West

Provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland willen dat Rijkswaterstaat de natuurgronden nabij de grote rivieren conform de natuurdoelen van het Natuurnetwerk Nederland gaat beheren.

Collectieven bezorgd over onduidelijkheid nieuwe GLB

Economie

Terwijl stikstof de landbouwgemoederen bezighoudt, bereiden de agrarische collectieven zich voor op het nieuwe GLB dat op 1 januari 2023 van start gaat. Daarbij lopen ze tegen een flink aantal uitvoeringstechnische zaken aan. Kwesties waar later dit...

CDA wil wolvenbeheerplan in Noord-Holland

Regio West

De wolf heeft zijn intrede gedaan in Noord-Holland en zijn eerste slachtoffer gemaakt. Volgens het CDA is het tijd om nu te handelen en een provinciaal wolvenbeheerplan op te stellen.

Ontrekkingsverboden waterschap Drents Overijsselse Delta ingetrokken

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta heft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen op. Dat gebeurt vanaf vrijdag 9 september.

Gelderland verwijdert protestvlaggen langs provinciale wegen

Regio Oost

Provincie Gelderland verwijdert de protestvlaggen langs de provinciale wegen. Dat gebeurt om te voorkomen dat ze door regen en najaarsstormen losraken en voor gevaarlijke situaties zorgen.

Provincie Overijssel koopt zes veebedrijven op

Regio Oost

De provincie Overijssel heeft overeenstemming bereikt over het vrijwillig beëindigen van veehouderijactiviteiten met zes agrarische bedrijven.

Sallandse boeren maken zelf gebiedsplan

Regio Oost

Sallandse boeren gaan een eigen gebiedsplan maken om een oplossing te zoeken voor het stikstofprobleem. Ook willen ze werken aan andere grote maatschappelijke opgaven, zoals biodiversiteit, klimaat, energie en water.

'Kavels voor koeien' in Salland na vijftien jaar afgerond

Regio Oost

Na vijftien jaar is project 'Kavels voor Koeien' in het Overijsselse Salland afgerond. Bij zeven verschillende kavelruilen werd in die jaren bijna 1.700 hectare landbouwgrond geruild, waarbij 464 boeren waren betrokken. Belangrijkste doel:...

Vogelgriep op hobbybedrijf in Ter Aar

Veehouderij

Bij een hobbyhouder met kippen en eenden in het Noord-Hollandse Ter Aar is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Dwangsommen voor Overijsselse veehouders

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat handhaven tegen drie Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Volgens een bericht in De Stentor gaat het om veehouders in Kampen, Den Velde en Haaksbergen.

Arla wijzigt melkprijs in september niet

Veehouderij

De voorschotprijzen van Arla voor conventionele en biologische melk blijven in september ongewijzigd ten opzichte van de maand augustus.

LTO Noord: 'Waterpeil Overijssel kan niet rücksichtslos omhoog'

Regio Oost

'Je kunt niet rücksichtslos het peil omhoog zetten. Bij wateroverlast moet die bovendien worden afgevoerd', stelt LTO Noord-regiobestuurder Karst Spijkervet. Hij reageert daarmee op de Overijsselse actualisatie van de omgevingsvisie en -verordening...

Miljoenen euro's voor stikstofaanpak Gelderland

Regio Oost

Provincie Gelderland krijgt 257,5 miljoen euro van het Rijk voor het Gelders versnellingspakket landbouw en natuur. Dat is de helft van het totale verzoek van circa 520 miljoen euro.

Onafhankelijk praten over toekomst met erfcoaches

Regio Oost

Van zeer praktische vragen tot sociaal-emotionele problemen. Dat is waar de Overijsselse erfcoaches Hendry van Ittersum en Agnes Mentink aan de keukentafel bij boeren en andere erfbezitters mee te maken krijgen.

Bestuurder Vallei Horstee: 'Werk natuurvereniging steeds uitdagender'

Regio Oost

'Als agrarische natuurvereniging kunnen we een belangrijke rol spelen als het gaat om de harmonie tussen landbouw en landschap', stelt bestuurder Jaco Geurts van Vallei Horstee.

Ook beregeningsverbod langs grote rivieren

Regio Oost

Vanwege de aanhoudende droogte en warmte heeft waterschap Rivierenland een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Het beregenen van appels kan wel doorgaan, net zoals het koelen van stallen.

Waterschap Vallei en Veluwe breidt beregeningsverbod uit

Regio Oost

Waterschap Vallei en Veluwe stelt vanaf dinsdag 2 augustus voor het inlaatgebied Terwolde in de Noordelijke IJsselvallei een onttrekkingsverbod in. Dit betekent dat boeren voor het beregenen van gras en mais geen water meer mogen gebruiken uit het...

Kloosterboer brengt mensen bijeen in tijden van polarisatie

Regio Oost

'De nuance is helemaal weg in de stikstofdiscussie', zegt Geertjan Kloosterboer uit het Overijsselse Oxe. Op zijn eigen manier probeert hij het zwart-witdenken over de agrarische sector een beetje te relativeren.

Bioboer Jan Wieringa: 'We doen hier in het extreme wat de consument wil'

Regio Oost

Bioboerderij Veld en Beek in Heelsum levert rechtstreeks aan de consument. Voor die bedrijfsvoering is de pacht van 30 hectare uiterwaarden essentieel. Maar in de natuurbeheerplannen van provincie Gelderland staat schraal grasland gepland.

Extern salderen in Overijssel kan weer mondjesmaat

Regio Oost

Extern salderen kan weer in Overijssel, zij het op beperkte schaal. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten. Per individuele aanvraag voor extern salderen bekijkt de provincie of de natuur voldoende beschermd is tegen achteruitgang in het licht...

Overijssel blij met geld voor versnelling stikstofaanpak

Politiek

Provincie Overijssel is blij dat stikstofminister Christianne van der Wal middelen beschikbaar stelt voor de versnellingsplannen die de provincies ingediend hebben. Doel daarvan is om de natuur te herstellen, de stikstofemissie te verminderen en...

Gelderland stopt met vergoeding faunaschade op natuurgrond

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan geen eigen risico meer heffen voor dassenschade. Daarnaast wil de provincie geen faunaschade op natuurgrond vergoeden. 'We zijn blij met het eerste besluit, maar plaatsen kanttekeningen bij het tweede', zegt...

Provinciebestuur Gelderland komt met statement over stikstofaanpak

Regio Oost

Een officieel statement van het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Daarmee hoopt Gelderland het wantrouwen van boeren tegen de stikstofmaatregelen weg te nemen.

Veehouder Schothorst: 'Bij Binnenveld kun je nieuwe ideeën ontwikkelen'

Regio Oost

Martijn Schothorst (24) uit het Gelderse Bennekom werkt voor Lely, producent van onder andere robots en datasystemen voor de melkveehouderij. Hij denkt erover om lid te worden van de gebiedscoöperatie Het Binnenveld.

Coöperatie Binnenveld wil vinger aan de pols

Algemeen

'We willen samenwerken aan oplossingen voor alle vraagstukken die op ons afkomen', zegt voorzitter Lodewijk Pool van de kersverse gebiedscoöperatie het Binnenveld. 'Niet alleen op het gebied van stikstof maar ook rond wonen, duurzame...

Gelders Platform Natuurinclusief wil perspectief en geld provincie

Regio Oost

Partners in het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland roepen de provinciale politiek op om de beweging naar natuurinclusieve landbouw ook in de nieuwe bestuursperiode te blijven steunen. Daarvoor zijn een duidelijke koers, financiële...

Gelderland houdt vast aan eigen stikstofplan

Regio Oost

Provincie Gelderland houdt vast aan haar eigen stikstofplannen en zit met smart te wachten op geld vanuit Den Haag om ze versneld door te kunnen zetten. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

Gelderland zet in op teelt van meer plantaardig eiwit

Regio Oost

Provincie Gelderland gaat werk maken van eiwit van eigen bodem. Gewassen als lupine, veldbonen en Nederquinoa bevatten veel eiwit en passen in het doel om meer plantaardig en minder dierlijk eiwit te eten kunnen prima in Nederland worden verbouwd....

Regels staan gebruik van maaisel in de weg

Regio Oost

Het gebruik van plaatselijk maaisel van bermen en sloten en bergingen voor bodemverbetering kunnen een rol spelen bij het sluiten van kringlopen. Regelgeving staat optimaal gebruik in de weg, maar gelukkig zijn er in Overijssel nu wel mogelijkheden.

Bedrijven focussen steeds meer op innovatie rond bodem

Regio Oost

Innovatie op het gebied van bodem en bodemtechnologie staat in de belangstelling. Dat bleek donderdag tijdens een demodag in het Overijsselse Beuningen en De Lutte waar een grote groep melkveehouders en loonwerkers luisterde en keek naar de nieuwste...

Utrecht wil geen focus op stikstof in Natuurnetwerk Nederland

Regio West

Provincie Utrecht moet zich niet gaan richten op het terugdringen van de stikstofuitstoot voor gebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten.

NAJK teleurgesteld in coalitiepartijen over stemming motie KDW

Politiek

NAJK is zwaar teleurgesteld dat de coalitiepartijen dinsdag tegen de motie stemden om de resultaatverplichting van de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet te halen. Immers, het gaat in de kern om de staat van instandhouding van de natuur en...

Politie start groot onderzoek naar boerenprotesten

Algemeen

De politie heeft in Oost-Nederland tien personen aangehouden tijdens de boerenprotesten van dinsdag. Daarnaast is ze een groot onderzoek gestart. De politie verwacht de komende tijd meer aanhoudingen te verrichten. Daarvoor roept ze ook de hulp in...

Boeren experimenteren met subirrigatie om bodemdaling te voorkomen

Regio West

Twee boeren in het Utrechtse Oudewater experimenteren ieder op een perceel met subirrigatie via molgangen in de polder Ruige Weide. Dat doen ze om de bodemdaling te remmen.

Van der Tak: 'Rellen hebben averechts effect'

Politiek

LTO-voorman Sjaak van der Tak keurt de acties van de rellende boeren 'voor 100 procent af'. Bij het tv-programma Op1 zei Van der Tak dat de incidenten van gisteravond een averechts effect hebben.

Gelderse boeren denken vaker na over natuurinclusieve landbouw

Regio Oost

Gelderse boeren hebben steeds meer aandacht voor natuurinclusief werken op hun bedrijf. Dat blijkt uit de aanmeldingen van boeren die een natuurinclusief bedrijfsplan op laten stellen door een van de agrarische collectieven in de provincie.

Gelderse telers willen kleinere waterwingebieden

Akker- & Tuinbouw

Verklein de reserveringsgebieden voor drinkwaterwinning in het rivierengebied en doe snel aanvullend onderzoek, zodat er een nauwkeuriger afweging is te maken waar drinkwater kan worden gewonnen. Dat staat in een brief van LTO Noord aan de...

Waterschap gaf minder uit, maar verwacht hogere tarieven

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan begroot. Dat laat de jaarrekening 2021 zien. Belangrijke oorzaken: de vertraging van werkzaamheden tijdens de coronapandemie in combinatie met toenemende...

Peter Drenth: 'Gebiedsproces is geen duizenddingendoekje'

Regio Oost

We verwachten veel te veel van de gebiedsgerichte aanpak zegt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth. 'Er zijn ook landelijke generieke maatregelen nodig om het stikstofprobleem op te lossen. En dan niet alleen bij de Natura 2000-gebieden maar overal...

Provincie Overijssel wil PAS-melders met eigen regeling legaliseren

Regio Oost

Provincie Overijssel wil PAS-melders legaliseren, hoewel dat volgens de provincie eigenlijk een taak van het Rijk is. Omdat de landelijke overheid nog steeds geen oplossing biedt, willen Gedeputeerde Staten met een eigen regeling nu stikstof uit de...

Gert Harm ten Bolscher: 'Agrarische ondernemingen zijn spil van buitengebied'

Regio Oost

Een succesvolle gebiedsgerichte aanpak is een proces van lange adem. Dat is de ervaring van de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). 'Je kunt het alleen goed doen als je er de tijd voor neemt.'

Project 'Circulair Twenterand' zet in op circulaire streekproducten

Regio Oost

Wilfred ten Brinke is geestelijk vader van het project 'Circulair Twenterand'. Samen met partners in de regio hoopt de nutricionist diervoeding van CAV Den Ham met het project een verdienmodel te ontwikkelen voor een deel van de agrarisch...

Gelders natuurbeheer past niet bij natuurinclusief boeren

Regio Oost

De begrenzing van de uiterwaarden in ontwerp Natuurplan 2023 van provincie Gelderland sluit niet aan op de bedrijfsvoering van boeren in het rivierengebied. Datzelfde geldt voor het beheerpakket, meldt LTO Noord-afdeling Oost Betuwe.

Gelderland wil 520 miljoen euro voor 'snelle' stikstofaanpak

Regio Oost

Een regeling voor vrijwillige uitkoop van industriële bedrijven, een extra investering in verduurzaming en innovatie van de industrie en de agrarische sector en uitbreiding van de vrijwillige uitkoopregeling voor veehouderijen. Met die maatregelen...

PPP-Agro: 'Extensiveren heeft hoge prijs'

Regio West

Milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen voor melkvee kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen fors verlagen en de biodiversiteit vergroten. Maar daar hangt dan wel een stevig prijskaartje aan.

Kievit keert terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

Regio Noord

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga van april tot en met juni vorig jaar heeft uitgevoerd.

Uitspraak rechtbank Zwolle zorgt voor onwerkbare situatie

Algemeen

Onacceptabel dat de rechtszekerheid van boeren die zich netjes aan de regels houden voortdurend onder druk staat. Dat zegt LTO Nederland in reactie op een rechterlijke uitspraak in Overijssel, die 29 boeren voor grote onzekerheid stelt. De overheid...

Boeren gaan slenken Boetelerveld beheren

Regio Oost

Drie agrarisch ondernemers gaan de komende jaren gezamenlijk het beheer van een slenk ten noorden van het Overijsselse Natura 2000-gebied Boetelerveld beheren.

Bommen belemmeren boeren te maaien op vliegbasis Deelen

Regio Oost

Melkveehouder en akkerbouwer Arthur van Roekel kijkt vanaf zijn erf uit op 40 hectare grasland dat er momenteel ideaal bij ligt om snel gemaaid te worden. Hij moet dat gras op vliegbasis Deelen echter laten staan. Sterker nog: hij mag het hele jaar...

John Koeleman: 'VKA gaat met vier kringlopen werken'

Regio Oost

Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) gaat als lerend netwerk voor de landbouw een nieuwe fase in. Voorzitter John Koeleman vertelt dat VKA voortaan werkt met vier kringlopen.

Na boer trekt ook provincie aan de bel over gebiedsgerichte aanpak

Algemeen

In de gebiedsgerichte aanpak ontbreekt toekomstperspectief volgens boerenorganisaties. Provincies onderschrijven die visie.

Overijssel dringt bij minister aan op duidelijkheid en perspectief voor landbouw

Regio Oost

Overijssels gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) vraagt het Rijk om duidelijkheid en perspectief te bieden aan agrarisch ondernemers, PAS-melders te legaliseren en maatwerk mogelijk te maken. Dat is volgens de gedeputeerde nodig om de grote...

Stikstofoverleg Gelderland op losse schroeven

Regio Oost

De zorgen vanuit de landbouw zijn groot. Het perspectief voor de landbouw ontbreekt op dit moment. Dat zet het stikstofoverleg tussen boeren en provincie Gelderland onder druk. Dit staat in een brandbrief die het Gelders Landbouw Collectief heeft...

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard stopt

Regio Oost

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) houdt volgend jaar op te bestaan. Het bureau speelde een rol bij de verduurzaming van de tuinbouw in de regio. Een groot deel van deze opgave is nu gerealiseerd.

LTO-afdelingen Overijssel willen uit gebiedsproces stappen

Regio Oost

De Overijsselse LTO Noord-afdelingen willen voorlopig niet meer deelnemen aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Overijssel. Ze zijn van plan een brief aan de Statenleden te sturen waarin de afdelingen aangeven dat ze geen perspectief meer zien...

Gelderland koopt vier kalverhouderijen

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft vier kalverhouderijen opgekocht via de vrijwillige provinciale opkoopregeling kalverhouderij. Het gaat om een totale stikstofruimte van 230.000 mol per jaar. Met een aantal andere ondernemers wordt nog gesproken.

Platform biedt 113 Gelders boeren natuurinclusief bedrijfsadvies

Regio Oost

Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland heeft in 2021 voor 113 ondernemers een bedrijfsadvies gemaakt over natuur, bodem & water, kringlooplandbouw en agroforestry. 'De ondernemers die in welke vorm dan ook meedoen, zijn enthousiast. Dat...

Rivierenland roept fruittelers op 'verstandig' te beregenen

Regio Oost

Waterschap Rivierenland roept fruittelers in de Betuwe op verstandig om te gaan met het beschikbare water wanneer ze hun fruitbomen beregenen om vorstschade te voorkomen.

Stikstofclaim vindt kartering van leefgebieden op Veluwe onjuist

Regio Oost

Stichting Stikstofclaim stelt dat provincie Gelderland de leefgebieden van de zwarte specht en de draaihals op de Veluwe voor gebruik binnen Aerius Calculator niet correct heeft ingetekend.

Wierdense boeren richten eigen terreinbeherende organisatie op

Regio Oost

Boeren in Wierden willen de regie over boerengrond in eigen hand houden en de grond zelf beheren. Ze richten daarom een eigen agrarische terreinbeherende organisatie (ATB) op om daaraan invulling te geven.

Blikjes rapen in Vechtdal om koeien gezond te houden

Regio Oost

Vechtdal Boert Bewust houdt een blikjesactie. Onder het motto 'Met opgeruimde blik' helpen burgers de boeren om hun grasland te ontdoen van blikjes en ander afval.

Onderzoek wijst uit: verdienen aan natuur is zo eenvoudig nog niet

Regio Oost

Het is niet eenvoudig om extensiever en natuurgericht te boeren en daarnaast het inkomen op peil te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu Overijssel en onderzoeksbureau Aveco de Bondt.

Overijssel stuurt brandbrief aan minister over PAS-melders

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft een brandbrief gestuurd aan minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Daarin verzoeken de gedeputeerden om snel ingrijpende bronmaatregelen te nemen die leiden tot een stikstofdepositiedaling.

Fruittelers en laanboomkwekers vragen aandacht voor Betuws water

Regio Oost

Fruittelers en laanboomkwekers in de Betuwe zijn de actie 'Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen!' gestart. Dat doen ze samen met NFO, LTO Noord, Tree Centre Opheusden, Fruitpact, Laanboompact en Fruit Tech Campus.

Erik Koldewey: 'Innovaties boven tafel halen en praktijkrijp maken'

Regio Oost

Programmamanager Erik Koldewey van de Innovatie Coöperatie denkt dat boeren, loonwerkers en bedrijven rond de land- en tuinbouw veel innovatieve ideeën hebben. Zijn organisatie wil ze boven tafel krijgen en praktijkrijp maken.

Overijssel steekt geld in kringlooplandbouw

Regio Oost

Provincie Overijssel stelt een voucherregeling open voor innovaties in de agrofood sector en de overgang naar kringlooplandbouw.

Overijssel worstelt met situatie rond PAS-melders

Regio Oost

Een onwenselijke patstelling, zo noemde milieugedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) van Overijssel de situatie rond de PAS-melders in zijn provincie. Statenleden en gedeputeerden spraken woensdag tijdens een bijeenkomst over oplossingen.

Nieuw natuurbeheerplan nodig voor Engbertsdijksvenen

Regio Oost

Provincie Overijssel moet met een betere onderbouwing komen voor het natuurbeheerplan voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Hydrologen gaan zich er opnieuw over buigen.

Waterpeil Midden-Nederland volgende week weer op normaal niveau

Algemeen

Niet eerder viel er in het midden van het land zoveel regen in februari. De waterschappen in de regio houden er rekening mee dat deze weersomstandigheden zich vaker zullen voordoen.

CEO Agrifirm: 'Koop veebedrijven niet met de botte bijl uit'

Veehouderij

Agrifirm loopt niet weg voor toekomstige ontwikkelingen. Integendeel, CEO Dick Hordijk ziet volop kansen voor de veehouderij en zijn aan- en verkoopcoöperatie, ook bij een krimp van de veestapel en een eiwittransitie. Hij hoopt alleen wel dat de...

Jacht op de vos ligt voorlopig stil

Regio Oost

De jacht op de vos ligt voorlopig overal stil. Dat meldt Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. Het jachtverbod is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Gelders gedeputeerde: 'Samenwerken bij klimaatvraagstuk'

Regio Oost

Provincie Gelderland, LTO, waterschap Rijn en IJssel, gemeenten, drinkwaterbedrijven en natuurorganisaties zetten in de Achterhoek verdere stappen in de aanpak van de klimaatverandering. Dat resulteerde deze week in een bestuurlijke overeenkomst....

Gelderse boeren lezen actuele bodemtemperatuur in graszode af

Regio Oost

Veehouders en akkerbouwers in de buurt van Haarlo kunnen vanaf deze week de actuele bodemtemperatuur in de graszode op een website aflezen. Daardoor kunnen ze op het juiste moment dierlijke mest uitrijden.

Sallandse zuivel klaar voor eerste smaaktest

Regio Oost

De eerste liters volle boerenyoghurt rolden deze week uit de nieuwe zuivelfabriek op de boerderij van melkveehouders Tom en Ellis Lugtenberg in het Overijsselse Olst. Vrienden, bekenden en professionals gaan nu eerst proeven of de yoghurt lekker...

Gelderland wil nu nog niet af van geborgde zetels

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen het aantal geborgde zetels in de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel voorlopig niet aanpassen tot het wettelijk minimum van zeven.

Aanpak droogte Achterhoek krijgt vervolg

Regio Oost

In de Achterhoek zet een groep regionale partners verdere stappen in de aanpak van de klimaatverandering. Daartoe hebben ze een bestuurlijke overeenkomst Aanpak Droogte Achterhoek ondertekend.

Rechter buigt zich over beweiden en bemesten

Veehouderij

Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu dagen Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel voor de rechtbank in Zwolle. In de verschillende zittingen gaat het over uitbreiding van boerenbedrijven, PAS-melders en beweiden en...

5 vragen over extern salderen in Gelderland

Regio Oost

Het is vanaf 9 februari ook in de provincie Gelderland mogelijk om extern te salderen met veehouderijbedrijven. Gelderland is een van de laatste provincies waar dat kan. Provinciale Staten wilden eerst mogelijke negatieve gevolgen in kaart...

Foodvalley meet luchtkwaliteit

Regio Oost

Regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. De afgelopen weken is gestart met het plaatsen van ammoniakbuisjes in en rond de dorpen van de Regio Foodvalley.

Extern salderen kan nu ook in Gelderland

Regio Oost

Ook in de provincie Gelderland is extern salderen nu mogelijk. Daarmee is Gelderland een van de laatste provincies die het extern salderen met veehouderijen toestaat.

Boterprijs zakt onder 600 eurogrens

Veehouderij

De notering voor verse boter is weer onder de 600 eurogrens gezakt en komt uit op 599 euro per 100 kilo. Dat is 11 euro minder dan vorige week.

Europarlement wil dat veetransport maximaal acht uur duurt

Veehouderij

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een kritisch eigen onderzoeksrapport over misstanden bij veetransporten. Het gaat daarbij vooral om export naar landen buiten de Europese Unie. Het parlement vindt nu dat er een maximum transporttijd van...

Voorlopig geen Europese steun voor varkenshouders

Veehouderij

De Europese landbouwministers en de Europese Commissie hebben tijdens de landbouwraad op maandag nog geen financiële steun toegezegd aan varkenshouders. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Zuivelnoteringen blijven onveranderd hoog

Veehouderij

De zuivelprijzen blijven hoog. De nieuwste noteringen van ZuivelNL laten opnieuw een opwaartse beweging zien, alle noteringen gaan deze week omhoog.

Arla Foods verhoogt CO2-reductiedoelstelling

Veehouderij

Zuivelcoöperatie Arla Foods wil met fossielvrije vrachtwagens, groene stroom en energiezuinige oplossingen de doelstelling voor het verlagen van de CO2-emissie voor al haar bedrijfsactiviteiten verhogen van 30 naar 63 procent.

Boterprijs maakt pas op de plaats

Veehouderij

Voor het eerst sinds maanden maakt de boterprijs pas op de plaats. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

5 vragen over pilot Koe en Eiwit

Veehouderij

In de praktijkpilot Koe en Eiwit gaan 135 boeren met hun voeradviseur aan de slag om de (on)mogelijkheden te ontdekken van een rantsoen met 155 gram ruw eiwit per kilo droge stof. Hoe pakt het uit in de melkproductie en wat is de impact op...

Een derde van varkenshouders wil nieuwe stal, renoveren of verduurzamen

Veehouderij

1 op de 3 Nederlandse varkenshouders wil een nieuwe stal, renoveren of verduurzamen. Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect. Die vond in het derde kwartaal van 2021 plaats onder zevenhonderd Nederlandse...

Zuivelnoteringen stabiliseren enigszins

Veehouderij

De eerste zuivelnoteringen van ZuivelNL in 2022 laten kleine plusjes zien. De noteringen voor vollemelkpoeder (427 euro) en mageremelkpoeder (345 euro) blijven gelijk.

LTO-vakgroep Melkveehouderij wil geen dierrechtenstelsel

Veehouderij

LTO-vakgroep Melkveehouderij is hoogst verbaasd over de Kamerbrief van demissionair landbouwminister Carola Schouten van vorige week vrijdag. Daarin zinspeelt de minister op de introductie van dierrechten. 'Wij zitten niet te wachten op weer een...

IKB Varken voert wijzigingen door per 1 februari

Veehouderij

In de voorschriften van IKB Varken komt een aantal veranderingen vanaf 1 februari 2022. Ook in de algemene voorwaarden, certificatiecriteria en erkenningsvoorwaarden komen wijzigingen.

Voor boter wordt deze week 600 euro betaald

Veehouderij

De boterprijs bereikt deze week de 600 eurogrens. Dat betekent in vergelijking met de prijs van vorige week een stijging van 18 euro.

PlanetProof-melkveehouders krijgen halve cent extra

Veehouderij

On the way to PlanetProof-melkveehouders ontvangen vanaf 1 januari 2022 een extra toeslag van 0,5 cent per kilo geleverde melk. Dat meldt FrieslandCampina op het interne Melkweb. Nu krijgen deze melkveehouders nog 2 cent bovenop de garantieprijs.

Vertrekkende Meulenbroeks: 'Sector is in staat om duurzaam door te ontwikkelen'

Veehouderij

De LTO-vakgroep Melkveehouderij heeft het afgelopen jaar een duidelijke koers uitgestippeld, zegt voorzitter Wil Meulenbroeks. 'Leden weten waar we voor staan.' Voor Meulenbroeks zelf reden om de melkveedossiers met een gerust hart aan een opvolger...

Nog geen einde aan opmars zuivelnoteringen

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten nog altijd plusjes zien. Zo gaat de notering van de boterprijs deze week het meest omhoog met 7 euro naar 552 euro per 100 kilo.

Rassenlijst bevat zeventien nieuwe maisrassen

Veehouderij

De Aanbevelende Rassenlijst voor 2022 bevat zeventien nieuwe maisrassen. Die zijn verdeeld over meerdere categorieën.

Maatregelenpakket melkveehouderij moet generiek beleid voorkomen

Veehouderij

De melkveehouderij komt met een maatregelenpakket om de stikstofuitstoot te verminderen. Die aangekondigde stap leidt ertoe dat er voor 2025 geen generieke maatregelen op bedrijfsniveau komen. Dat hebben landbouwminister Carola Schouten en...

Noord-Nederland krijgt nieuwe zuivelfabriek

Veehouderij

In Noord-Nederland komt een nieuwe zuivelfabriek die aan minstens 250 medewerkers werk moet bieden. Het gaat volgens RTV Drenthe om een fabriek van de Griekse zuivelaar Fage, die halverwege 2024 in Hoogeveen in gebruik genomen wordt.

Zuivelmarkt nog altijd positief gestemd

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week opnieuw een positief beeld zien. De prijzen blijven hoog met een uitschieter voor vollemelkpoeder.

RundNL moet kwaliteit en gezondheid rundvlees borgen

Veehouderij

VleesveeNL, LTO Melkveehouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) hebben stichting RundNL opgericht. Ze nemen daarmee individuele rundveehouders werk uit handen met betrekking tot de borging van rundvlees.

Stikstofexcretie melkvee te hoog

Veehouderij

De melkveesector is er in het derde kwartaal van 2021 niet in geslaagd om de stikstofexcretie onder het onder het sectorale stikstofplafond te krijgen.

Later ingekuilde snijmais is beter dan vroege kuilen

Veehouderij

Snijmais die dit jaar laat is ingekuild, heeft een betere voederwaarde. Dat blijkt uit cijfers van de eerste kuilen die door Eurofins Agro zijn bemonsterd en geanalyseerd. De langere afrijpperiode vertaalt zich in meer zetmeel en een hogere...

Krimp veestapel kan voor mesttekort in 2030 zorgen

Veehouderij

Als een nieuw kabinet de verschillende vastgestelde en voorgenomen beleidsplannen gaat uitvoeren, is er in 2030 misschien geen mestoverschot meer, maar juist een tekort. Dat stelt het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

Zuivelnoteringen stijgen gestaag

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten ook deze week een gestage groei zien. Alle noteringen gaan omhoog.

Nieuwste zuivelnoteringen laten nog altijd plusjes zien

Veehouderij

De nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL laten nog steeds een opgaande lijn zien, al stijgen de prijzen niet meer zo hard meer als een aantal weken geleden.

FrieslandCampina bouwt mobiele yoghurtfabriek voor Nigeria

Veehouderij

Royal FrieslandCampina heeft een mobiele yoghurtfabriek ontwikkeld om in Nigeria de melk van lokale melkveehouders te verwerken tot langer houdbare drinkyoghurt.

Kringloopwijzer aangepast en uitgebreid

Veehouderij

In de Kringloopwijzer versie 2021 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2020.

Varkens- en melkveehouders hebben interesse in stoppersregeling

Veehouderij

Vooral varkens- en melkveehouders zullen mogelijk geïnteresseerd zijn in de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Dat blijkt uit het onderzoek 'Aantrekkelijkheid van deelname door veehouders aan een beoogde Lbv', uitgevoerd door...

Supermarkt Plus introceert vogelvriendelijke kaas

Veehouderij

Plus introduceert een nieuwe kaas onder de naam Klaverland Boerenbuiten. Dat is volgens de supermarkt een vogelvriendelijke kaas die een bijdrage levert aan een toekomst met rijke weides en vogels.

Zuivelnoteringen trekken nog steeds licht aan

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL trekken nog steeds wat aan, maar wel minder fors dan de afgelopen weken het geval was.

Proces over grootschalige mestfraude begonnen

Veehouderij

Voor de rechtbank in Den Bosch is deze week het strafproces begonnen tegen Bergs Advies en vier (voormalig) directeuren van het Limburgse bureau. Het Openbaar Ministerie beschouwt Bergs Advies als de spil van grootschalige mestfraude, waarbij boeren...

Melkprijs boven 40 cent ligt in het verschiet

Veehouderij

De zuivelnoteringen stijgen snel. De kaasprijs is booming en ook de afzet van room loopt als een speer. Voor melkveehouders betekent dit dat de melkprijs weer boven de 40 cent per kilo kan uitkomen.

Nieuw-Zeeland verwacht recordmelkprijs

Veehouderij

De melkprijzen in Nieuw-Zeeland stevenen volgens de prognoses van een aantal Nieuw-Zeelandse banken af op een recordhoogte. Dat meldt de krant The New Zealand Herald.

Avined wijst pluimveehouders op gevolgen vogeltrek

Veehouderij

Brancheorganisatie Avined wijst pluimveehouders op de bioveiligheidsstatus van hun bedrijf. Dat doet de brancheorganisatie met het oog op de vogeltrek, die vanaf half september weer op gang is gekomen.

Zuivelmarkt blijft optimistisch gestemd

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL blijven stijgen. De boterprijs gaat het meest omhoog en nadert met 491 euro de 500 euro per 100 kilo. Vorige week werd er nog 21 euro minder betaald.

Koeien & Kansen werkt ook aan reductie broeikasgassen

Veehouderij

Het project Koeien & Kansen werkt de komende vier jaar aan de thema's stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit. De strategie voor werken naar klimaatneutraal begint met het verminderen van de broeikasgasemissies en daarna compenseren voor de...

FrieslandCampina draagt Sybren Attema voor als beoogd voorzitter

Veehouderij

Het voorzittersoverleg van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft oudgediende Sybren Attema voorgedragen als lid van het coöperatiebestuur en beoogd voorzitter. Attema was voor de fusie tussen Friesland Foods en Campina voorzitter van...

Boterprijs knalt omhoog

Veehouderij

De boterprijs gaat deze week met maar liefst 31 euro per 100 kilo omhoog en bereikt een notering van 470 euro. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Rabobank: kansen voor Nederlandse zuivel liggen dicht bij huis

Veehouderij

Rabobank verwacht dat de wereldwijde vraag naar zuivel tot 2030 gemiddeld met 3 procent per jaar toeneemt. Maar de Nederlandse zuivelexport blijft grotendeels dicht bij huis. Vooral de export binnen de Europese Unie zal toenemen.

Op de bakfiets met eieren naar Barneveld

Veehouderij

Pluimveehouders vragen deze week aandacht voor Wereldeidag die zaterdag wordt gehouden. Ze fietsen vanuit het Noorden met bruine eieren en vanuit het Zuiden met witte eieren naar Barneveld, de eierhoofdstad van Nederland.

A-ware rondt overname Belgische melkpoederactiviteiten RFC af

Veehouderij

Royal A-ware neemt de melkpoederactiviteiten in het Belgische Aalter met ingang van 1 november over van Royal FrieslandCampina (RFC).

Zuivelnoteringen zetten opmars voort

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL stijgen ook deze week. De grootste sprong maakt de prijs voor verse boter. Die ligt met 439 euro per 100 kilo 11 euro hoger dan vorige week.

239 melkveehouders weg bij FrieslandCampina

Veehouderij

De vertrekkersregeling van FrieslandCampina wordt dit jaar gebruikt door 239 leden-melkveehouders. De vertrekkers leveren nu nog 272 miljoen kilo melk, goed voor een omzet van 10 miljoen euro.

Half miljoen euro toegezegd voor eerste onlinezuivelsupermarkt

Veehouderij

De initiatiefnemers van het concept ikwileerlijkezuivel.nl hebben via hun een crowdfundingsactie al meer dan een half miljoen euro aan toezeggingen binnen.

Koetoilet meest succesvol bij scheiden van mest en urine

Veehouderij

Het koetoilet is het meest succesvol als het gaat om het scheiden van mest en urine om zo de emissies van ammoniak en methaan te verminderen. Dat blijkt uit project 'Mestscheiden in bestaande melkveestallen' op de Dairy Campus in het Friese...

Spannend of alle mais voor oktober kan worden gehakseld

Veehouderij

Kan niet-ondergezaaide mais op zandgrond voor 1 oktober worden gehakseld? Dat is de vraag. Als dat niet het geval is, gaat een tijdige inzaai van een vanggewas niet lukken.

Stemming op zuivelmarkt blijft optimistisch

Veehouderij

De stemming op de zuivelmarkt blijft optimistisch. Alle zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een opwaartse trend zien.

Aldi Nederland gaat PlanetProof-kaas verkopen

Veehouderij

Aldi Nederland start gefaseerd met de verkoop van On the way to PlanetProof-kaas. Vanaf november ligt de eerste kaas van 450 gram met het duurzaamheidskeurmerk in de schappen van de discountsupermarkt.

Veel aandacht voor goed bodembeheer op demodagen ForFarmers

Veehouderij

Goed bodembeheer staat in de belangstelling, ook bij melkveehouders. Op speciale demodagen die ForFarmers deze week in het Overijsselse Bornerbroek hield, was er dan ook veel informatie over bodemprofiel, de toepassing van compost en kalk, het...

Nitraatplan zet grondgebondenheid onder druk

Veehouderij

Het ontwerp zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn pakt niet goed uit voor de grondgebondenheid van de melkveehouderij. Dat stelt Jos Verstraten, lid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Opnieuw calamiteitenregeling melk vanwege droogte

Veehouderij

Het College van Deskundigen Dierlijk van Stichting Milieukeur (SMK) heeft het besluit genomen om een calamiteitenregeling vast te stellen voor het certificatieschema van On the way to PlanetProof Melk. Voor drie regio's is een correctie toegestaan...

Stemming op zuivelmarkt blijft positief

Veehouderij

De stemming op de zuivelmarkt blijft positief gestemd. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL. Voor alle zuivel wordt meer betaald.

Zomerkuilen 2021 bevatten extreem weinig eiwit

Veehouderij

De zomerkuilen van dit jaar bevatten extreem weinig eiwit. De trend die in de voorjaarskuilen al zichtbaar was, lijkt zich door te zetten in de zomersnede. Voor de eiwitvoorziening zijn melkveebedrijven dus afhankelijk van goede najaarssnedes.

Marges melkveehouder blijven krap, ondanks stabiele zuivelmarkt

Veehouderij

De vooruitzichten op de zuivelmarkt zijn goed, maar de marges voor de melkveehouders blijven krap. Dat komt vooral door de hogere voerkosten, stelt Rabobank in de nieuwste kwartaalupdate voor de melkveehouderij.

Frans van den Hurk haakt af als bestuurder FrieslandCampina

Veehouderij

Melkveehouder Frans van den Hurk stopt per direct zijn werkzaamheden als bestuurslid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Hij was nog maar 8 maanden...

LTO Nederland waarschuwt voor landjepik

Politiek

Als er een grondfonds komt, dan moet de grond in dat fonds in boerenhand blijven, vindt LTO Nederland. Bovendien moet de bestemming van de grond agrarisch blijven.

Hein Schumacher nieuwe voorzitter Global Dairy Platform

Veehouderij

CEO Hein Schumacher van zuivelconcern Royal FrieslandCampina wordt voorzitter van het bestuur van Global Dairy Platform (GDP). Schumacher volgt Rick Smith op, voorzitter en CEO van Dairy Farmers of America.

Zuivelprijzen laten voorlopig stabiel beeld zien

Veehouderij

De zuivelprijzen blijven op peil en laten een stabiel beeld zien. Vrijwel alle noteringen van ZuivelNL gaan deze week met 1 of enkele euro's omhoog. Alleen de prijs voor weipoeder blijft gelijk op 95 euro per 100 kilo.

Postercampagne tegen zuivel gaat door dankzij crowdfunding

Veehouderij

Actiegroep Dier&Recht verlengt haar campagne 'Stoppen met zuivel'. De posters met forse kritiek op de zuivelsector zijn langer zichtbaar in vijf grote steden dankzij een crowdfundingsactie.

Biologisch varkenshouder Sterken heeft mooiste modderpoel

Veehouderij

De verkiezing van de Mooiste Modderpoel is dit jaar gewonnen door biologisch varkenshouder Lauwrens Sterken uit het Overijsselse Ommen. Ruim 3.400 mensen brachten hun stem uit voor de verkiezing die jaarlijks door Wakker Dier wordt georganiseerd.

Steeds minder melkveebedrijven en melkkoeien in Nederland

Veehouderij

Het aantal melkveehouderijen en melkkoeien daalt. Nederland telt momenteel 15.261 bedrijven die samen 1.572.238 melk- en kalfkoeien van 2 jaar of ouder hebben. In 2016 waren er nog 19.910 bedrijven met 1.744.827 koeien, blijkt uit de recentste...

Boternotering veert weer op

Veehouderij

De notering voor verse boter veert volgens de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL weer op. De notering komt uit op 392 euro per 100 kilo. Dat is 7 euro meer dan vorige week.

Zuivelnoteringen veren weer op

Veehouderij

De zuivelnoteringen zitten weer in de lift. Zo stijgt de notering van verse boter deze week met 6 euro naar 385 euro per 100 kilo.

Wereldwijde melkplas groeit onverminderd door

Veehouderij

De melkplas in de Europese Unie groeit weer, maar bleef in de eerste vijf maanden van 2021 nog wel met 0,2 procent achter bij de melkaanvoer in dezelfde periode van 2020. Dat meldt ZuivelNL.

ForFarmers en HyCare starten project op vleesvarkensbedrijven

Veehouderij

Veevoerbedrijf ForFarmers en HyCare zijn samen een project gestart om de resultaten op vleesvarkensbedrijven in de zomerperiode te verbeteren.

Zuivelnoteringen trekken weer wat aan

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL trekken weer wat aan, nadat ze een paar weken lang een negatieve trend lieten zien.

Een op de vijf melkveehouders wil investeren in stal

Veehouderij

Bijna 20 procent van de Nederlandse melkveehouders heeft plannen voor een investering in de stal. 10 procent wil de bestaande stal renoveren, 7 procent gaat voor een nieuwe stal. De overige 3 procent heeft plannen om de stal te verduurzamen.

Meer melkkoeien naar buiten, maar korter de wei in

Veehouderij

Steeds meer boeren doen hun melkkoeien en jongvee naar buiten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle melkveehouders in Nederland deed 82 procent in 2020 aan beweiding. Dat was in 2016 nog 77...

Alle zuivelnoteringen in de min

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL moeten deze week opnieuw een veer laten. Alle noteringen, weipoeder uitgezonderd, leveren in.

Opnieuw geen winstuitkering voor melkveehouders FrieslandCampina

Veehouderij

De bijna 11.000 leden-melkveehouders van FrieslandCampina kunnen een interim-uitkering dit najaar wel vergeten. De winst van de zuivelonderneming in het eerste halfjaar van 2021 stond opnieuw fors onder druk. Dat laatste komt vooral door de kosten...

'Wonderlijk jaar' voor weidevogels

Regio West

'2021 was een wonderlijk seizoen.' Tot die conclusie komt de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken na een evaluatie van het afgelopen weidevogelseizoen.