Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst is redacteur Oost en schrijft ook voor de redactie politiek en economie

Contact

Artikelen door Jacomien Voorhorst

Waterschap Vallei en Veluwe breidt beregeningsverbod uit

Regio Oost

Waterschap Vallei en Veluwe stelt vanaf dinsdag 2 augustus voor het inlaatgebied Terwolde in de Noordelijke IJsselvallei een onttrekkingsverbod in. Dit betekent dat boeren voor het beregenen van gras en mais geen water meer mogen gebruiken uit het...

Kloosterboer brengt mensen bijeen in tijden van polarisatie

Regio Oost

'De nuance is helemaal weg in de stikstofdiscussie', zegt Geertjan Kloosterboer uit het Overijsselse Oxe. Op zijn eigen manier probeert hij het zwart-witdenken over de agrarische sector een beetje te relativeren.

Bioboer Jan Wieringa: 'We doen hier in het extreme wat de consument wil'

Regio Oost

Bioboerderij Veld en Beek in Heelsum levert rechtstreeks aan de consument. Voor die bedrijfsvoering is de pacht van 30 hectare uiterwaarden essentieel. Maar in de natuurbeheerplannen van provincie Gelderland staat schraal grasland gepland.

Extern salderen in Overijssel kan weer mondjesmaat

Regio Oost

Extern salderen kan weer in Overijssel, zij het op beperkte schaal. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten. Per individuele aanvraag voor extern salderen bekijkt de provincie of de natuur voldoende beschermd is tegen achteruitgang in het licht...

Overijssel blij met geld voor versnelling stikstofaanpak

Politiek

Provincie Overijssel is blij dat stikstofminister Christianne van der Wal middelen beschikbaar stelt voor de versnellingsplannen die de provincies ingediend hebben. Doel daarvan is om de natuur te herstellen, de stikstofemissie te verminderen en...

Gelderland stopt met vergoeding faunaschade op natuurgrond

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan geen eigen risico meer heffen voor dassenschade. Daarnaast wil de provincie geen faunaschade op natuurgrond vergoeden. 'We zijn blij met het eerste besluit, maar plaatsen kanttekeningen bij het tweede', zegt...

Provinciebestuur Gelderland komt met statement over stikstofaanpak

Regio Oost

Een officieel statement van het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Daarmee hoopt Gelderland het wantrouwen van boeren tegen de stikstofmaatregelen weg te nemen.

Veehouder Schothorst: 'Bij Binnenveld kun je nieuwe ideeën ontwikkelen'

Regio Oost

Martijn Schothorst (24) uit het Gelderse Bennekom werkt voor Lely, producent van onder andere robots en datasystemen voor de melkveehouderij. Hij denkt erover om lid te worden van de gebiedscoöperatie Het Binnenveld.

Coöperatie Binnenveld wil vinger aan de pols

Algemeen

'We willen samenwerken aan oplossingen voor alle vraagstukken die op ons afkomen', zegt voorzitter Lodewijk Pool van de kersverse gebiedscoöperatie het Binnenveld. 'Niet alleen op het gebied van stikstof maar ook rond wonen, duurzame...

Gelders Platform Natuurinclusief wil perspectief en geld provincie

Regio Oost

Partners in het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland roepen de provinciale politiek op om de beweging naar natuurinclusieve landbouw ook in de nieuwe bestuursperiode te blijven steunen. Daarvoor zijn een duidelijke koers, financiële...

Gelderland houdt vast aan eigen stikstofplan

Regio Oost

Provincie Gelderland houdt vast aan haar eigen stikstofplannen en zit met smart te wachten op geld vanuit Den Haag om ze versneld door te kunnen zetten. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

Gelderland zet in op teelt van meer plantaardig eiwit

Regio Oost

Provincie Gelderland gaat werk maken van eiwit van eigen bodem. Gewassen als lupine, veldbonen en Nederquinoa bevatten veel eiwit en passen in het doel om meer plantaardig en minder dierlijk eiwit te eten kunnen prima in Nederland worden verbouwd....

Regels staan gebruik van maaisel in de weg

Regio Oost

Het gebruik van plaatselijk maaisel van bermen en sloten en bergingen voor bodemverbetering kunnen een rol spelen bij het sluiten van kringlopen. Regelgeving staat optimaal gebruik in de weg, maar gelukkig zijn er in Overijssel nu wel mogelijkheden.

Bedrijven focussen steeds meer op innovatie rond bodem

Regio Oost

Innovatie op het gebied van bodem en bodemtechnologie staat in de belangstelling. Dat bleek donderdag tijdens een demodag in het Overijsselse Beuningen en De Lutte waar een grote groep melkveehouders en loonwerkers luisterde en keek naar de nieuwste...

Utrecht wil geen focus op stikstof in Natuurnetwerk Nederland

Regio West

Provincie Utrecht moet zich niet gaan richten op het terugdringen van de stikstofuitstoot voor gebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten.

NAJK teleurgesteld in coalitiepartijen over stemming motie KDW

Politiek

NAJK is zwaar teleurgesteld dat de coalitiepartijen dinsdag tegen de motie stemden om de resultaatverplichting van de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet te halen. Immers, het gaat in de kern om de staat van instandhouding van de natuur en...

Politie start groot onderzoek naar boerenprotesten

Algemeen

De politie heeft in Oost-Nederland tien personen aangehouden tijdens de boerenprotesten van dinsdag. Daarnaast is ze een groot onderzoek gestart. De politie verwacht de komende tijd meer aanhoudingen te verrichten. Daarvoor roept ze ook de hulp in...

Boeren experimenteren met subirrigatie om bodemdaling te voorkomen

Regio West

Twee boeren in het Utrechtse Oudewater experimenteren ieder op een perceel met subirrigatie via molgangen in de polder Ruige Weide. Dat doen ze om de bodemdaling te remmen.

Van der Tak: 'Rellen hebben averechts effect'

Politiek

LTO-voorman Sjaak van der Tak keurt de acties van de rellende boeren 'voor 100 procent af'. Bij het tv-programma Op1 zei Van der Tak dat de incidenten van gisteravond een averechts effect hebben.

Gelderse boeren denken vaker na over natuurinclusieve landbouw

Regio Oost

Gelderse boeren hebben steeds meer aandacht voor natuurinclusief werken op hun bedrijf. Dat blijkt uit de aanmeldingen van boeren die een natuurinclusief bedrijfsplan op laten stellen door een van de agrarische collectieven in de provincie.

Gelderse telers willen kleinere waterwingebieden

Akker- & Tuinbouw

Verklein de reserveringsgebieden voor drinkwaterwinning in het rivierengebied en doe snel aanvullend onderzoek, zodat er een nauwkeuriger afweging is te maken waar drinkwater kan worden gewonnen. Dat staat in een brief van LTO Noord aan de...

Waterschap gaf minder uit, maar verwacht hogere tarieven

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan begroot. Dat laat de jaarrekening 2021 zien. Belangrijke oorzaken: de vertraging van werkzaamheden tijdens de coronapandemie in combinatie met toenemende...

Peter Drenth: 'Gebiedsproces is geen duizenddingendoekje'

Regio Oost

We verwachten veel te veel van de gebiedsgerichte aanpak zegt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth. 'Er zijn ook landelijke generieke maatregelen nodig om het stikstofprobleem op te lossen. En dan niet alleen bij de Natura 2000-gebieden maar overal...

Provincie Overijssel wil PAS-melders met eigen regeling legaliseren

Regio Oost

Provincie Overijssel wil PAS-melders legaliseren, hoewel dat volgens de provincie eigenlijk een taak van het Rijk is. Omdat de landelijke overheid nog steeds geen oplossing biedt, willen Gedeputeerde Staten met een eigen regeling nu stikstof uit de...

Gert Harm ten Bolscher: 'Agrarische ondernemingen zijn spil van buitengebied'

Regio Oost

Een succesvolle gebiedsgerichte aanpak is een proces van lange adem. Dat is de ervaring van de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). 'Je kunt het alleen goed doen als je er de tijd voor neemt.'

Project 'Circulair Twenterand' zet in op circulaire streekproducten

Regio Oost

Wilfred ten Brinke is geestelijk vader van het project 'Circulair Twenterand'. Samen met partners in de regio hoopt de nutricionist diervoeding van CAV Den Ham met het project een verdienmodel te ontwikkelen voor een deel van de agrarisch...

Gelders natuurbeheer past niet bij natuurinclusief boeren

Regio Oost

De begrenzing van de uiterwaarden in ontwerp Natuurplan 2023 van provincie Gelderland sluit niet aan op de bedrijfsvoering van boeren in het rivierengebied. Datzelfde geldt voor het beheerpakket, meldt LTO Noord-afdeling Oost Betuwe.

Gelderland wil 520 miljoen euro voor 'snelle' stikstofaanpak

Regio Oost

Een regeling voor vrijwillige uitkoop van industriële bedrijven, een extra investering in verduurzaming en innovatie van de industrie en de agrarische sector en uitbreiding van de vrijwillige uitkoopregeling voor veehouderijen. Met die maatregelen...

PPP-Agro: 'Extensiveren heeft hoge prijs'

Regio West

Milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen voor melkvee kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen fors verlagen en de biodiversiteit vergroten. Maar daar hangt dan wel een stevig prijskaartje aan.

Kievit keert terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

Regio Noord

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga van april tot en met juni vorig jaar heeft uitgevoerd.

Uitspraak rechtbank Zwolle zorgt voor onwerkbare situatie

Algemeen

Onacceptabel dat de rechtszekerheid van boeren die zich netjes aan de regels houden voortdurend onder druk staat. Dat zegt LTO Nederland in reactie op een rechterlijke uitspraak in Overijssel, die 29 boeren voor grote onzekerheid stelt. De overheid...

Boeren gaan slenken Boetelerveld beheren

Regio Oost

Drie agrarisch ondernemers gaan de komende jaren gezamenlijk het beheer van een slenk ten noorden van het Overijsselse Natura 2000-gebied Boetelerveld beheren.

Bommen belemmeren boeren te maaien op vliegbasis Deelen

Regio Oost

Melkveehouder en akkerbouwer Arthur van Roekel kijkt vanaf zijn erf uit op 40 hectare grasland dat er momenteel ideaal bij ligt om snel gemaaid te worden. Hij moet dat gras op vliegbasis Deelen echter laten staan. Sterker nog: hij mag het hele jaar...

John Koeleman: 'VKA gaat met vier kringlopen werken'

Regio Oost

Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) gaat als lerend netwerk voor de landbouw een nieuwe fase in. Voorzitter John Koeleman vertelt dat VKA voortaan werkt met vier kringlopen.

Na boer trekt ook provincie aan de bel over gebiedsgerichte aanpak

Algemeen

In de gebiedsgerichte aanpak ontbreekt toekomstperspectief volgens boerenorganisaties. Provincies onderschrijven die visie.

Overijssel dringt bij minister aan op duidelijkheid en perspectief voor landbouw

Regio Oost

Overijssels gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) vraagt het Rijk om duidelijkheid en perspectief te bieden aan agrarisch ondernemers, PAS-melders te legaliseren en maatwerk mogelijk te maken. Dat is volgens de gedeputeerde nodig om de grote...

Stikstofoverleg Gelderland op losse schroeven

Regio Oost

De zorgen vanuit de landbouw zijn groot. Het perspectief voor de landbouw ontbreekt op dit moment. Dat zet het stikstofoverleg tussen boeren en provincie Gelderland onder druk. Dit staat in een brandbrief die het Gelders Landbouw Collectief heeft...

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard stopt

Regio Oost

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) houdt volgend jaar op te bestaan. Het bureau speelde een rol bij de verduurzaming van de tuinbouw in de regio. Een groot deel van deze opgave is nu gerealiseerd.

LTO-afdelingen Overijssel willen uit gebiedsproces stappen

Regio Oost

De Overijsselse LTO Noord-afdelingen willen voorlopig niet meer deelnemen aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Overijssel. Ze zijn van plan een brief aan de Statenleden te sturen waarin de afdelingen aangeven dat ze geen perspectief meer zien...

Gelderland koopt vier kalverhouderijen

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft vier kalverhouderijen opgekocht via de vrijwillige provinciale opkoopregeling kalverhouderij. Het gaat om een totale stikstofruimte van 230.000 mol per jaar. Met een aantal andere ondernemers wordt nog gesproken.

Platform biedt 113 Gelders boeren natuurinclusief bedrijfsadvies

Regio Oost

Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland heeft in 2021 voor 113 ondernemers een bedrijfsadvies gemaakt over natuur, bodem & water, kringlooplandbouw en agroforestry. 'De ondernemers die in welke vorm dan ook meedoen, zijn enthousiast. Dat...

Rivierenland roept fruittelers op 'verstandig' te beregenen

Regio Oost

Waterschap Rivierenland roept fruittelers in de Betuwe op verstandig om te gaan met het beschikbare water wanneer ze hun fruitbomen beregenen om vorstschade te voorkomen.

Stikstofclaim vindt kartering van leefgebieden op Veluwe onjuist

Regio Oost

Stichting Stikstofclaim stelt dat provincie Gelderland de leefgebieden van de zwarte specht en de draaihals op de Veluwe voor gebruik binnen Aerius Calculator niet correct heeft ingetekend.

Wierdense boeren richten eigen terreinbeherende organisatie op

Regio Oost

Boeren in Wierden willen de regie over boerengrond in eigen hand houden en de grond zelf beheren. Ze richten daarom een eigen agrarische terreinbeherende organisatie (ATB) op om daaraan invulling te geven.

Blikjes rapen in Vechtdal om koeien gezond te houden

Regio Oost

Vechtdal Boert Bewust houdt een blikjesactie. Onder het motto 'Met opgeruimde blik' helpen burgers de boeren om hun grasland te ontdoen van blikjes en ander afval.

Onderzoek wijst uit: verdienen aan natuur is zo eenvoudig nog niet

Regio Oost

Het is niet eenvoudig om extensiever en natuurgericht te boeren en daarnaast het inkomen op peil te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu Overijssel en onderzoeksbureau Aveco de Bondt.

Overijssel stuurt brandbrief aan minister over PAS-melders

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft een brandbrief gestuurd aan minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Daarin verzoeken de gedeputeerden om snel ingrijpende bronmaatregelen te nemen die leiden tot een stikstofdepositiedaling.

Fruittelers en laanboomkwekers vragen aandacht voor Betuws water

Regio Oost

Fruittelers en laanboomkwekers in de Betuwe zijn de actie 'Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen!' gestart. Dat doen ze samen met NFO, LTO Noord, Tree Centre Opheusden, Fruitpact, Laanboompact en Fruit Tech Campus.

Erik Koldewey: 'Innovaties boven tafel halen en praktijkrijp maken'

Regio Oost

Programmamanager Erik Koldewey van de Innovatie Coöperatie denkt dat boeren, loonwerkers en bedrijven rond de land- en tuinbouw veel innovatieve ideeën hebben. Zijn organisatie wil ze boven tafel krijgen en praktijkrijp maken.

Overijssel steekt geld in kringlooplandbouw

Regio Oost

Provincie Overijssel stelt een voucherregeling open voor innovaties in de agrofood sector en de overgang naar kringlooplandbouw.

Overijssel worstelt met situatie rond PAS-melders

Regio Oost

Een onwenselijke patstelling, zo noemde milieugedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) van Overijssel de situatie rond de PAS-melders in zijn provincie. Statenleden en gedeputeerden spraken woensdag tijdens een bijeenkomst over oplossingen.

Nieuw natuurbeheerplan nodig voor Engbertsdijksvenen

Regio Oost

Provincie Overijssel moet met een betere onderbouwing komen voor het natuurbeheerplan voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Hydrologen gaan zich er opnieuw over buigen.

Waterpeil Midden-Nederland volgende week weer op normaal niveau

Algemeen

Niet eerder viel er in het midden van het land zoveel regen in februari. De waterschappen in de regio houden er rekening mee dat deze weersomstandigheden zich vaker zullen voordoen.

CEO Agrifirm: 'Koop veebedrijven niet met de botte bijl uit'

Veehouderij

Agrifirm loopt niet weg voor toekomstige ontwikkelingen. Integendeel, CEO Dick Hordijk ziet volop kansen voor de veehouderij en zijn aan- en verkoopcoöperatie, ook bij een krimp van de veestapel en een eiwittransitie. Hij hoopt alleen wel dat de...

Jacht op de vos ligt voorlopig stil

Regio Oost

De jacht op de vos ligt voorlopig overal stil. Dat meldt Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. Het jachtverbod is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Gelders gedeputeerde: 'Samenwerken bij klimaatvraagstuk'

Regio Oost

Provincie Gelderland, LTO, waterschap Rijn en IJssel, gemeenten, drinkwaterbedrijven en natuurorganisaties zetten in de Achterhoek verdere stappen in de aanpak van de klimaatverandering. Dat resulteerde deze week in een bestuurlijke overeenkomst....

Gelderse boeren lezen actuele bodemtemperatuur in graszode af

Regio Oost

Veehouders en akkerbouwers in de buurt van Haarlo kunnen vanaf deze week de actuele bodemtemperatuur in de graszode op een website aflezen. Daardoor kunnen ze op het juiste moment dierlijke mest uitrijden.

Sallandse zuivel klaar voor eerste smaaktest

Regio Oost

De eerste liters volle boerenyoghurt rolden deze week uit de nieuwe zuivelfabriek op de boerderij van melkveehouders Tom en Ellis Lugtenberg in het Overijsselse Olst. Vrienden, bekenden en professionals gaan nu eerst proeven of de yoghurt lekker...

Gelderland wil nu nog niet af van geborgde zetels

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen het aantal geborgde zetels in de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel voorlopig niet aanpassen tot het wettelijk minimum van zeven.

Aanpak droogte Achterhoek krijgt vervolg

Regio Oost

In de Achterhoek zet een groep regionale partners verdere stappen in de aanpak van de klimaatverandering. Daartoe hebben ze een bestuurlijke overeenkomst Aanpak Droogte Achterhoek ondertekend.

Rechter buigt zich over beweiden en bemesten

Veehouderij

Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu dagen Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel voor de rechtbank in Zwolle. In de verschillende zittingen gaat het over uitbreiding van boerenbedrijven, PAS-melders en beweiden en...

5 vragen over extern salderen in Gelderland

Regio Oost

Het is vanaf 9 februari ook in de provincie Gelderland mogelijk om extern te salderen met veehouderijbedrijven. Gelderland is een van de laatste provincies waar dat kan. Provinciale Staten wilden eerst mogelijke negatieve gevolgen in kaart...

Foodvalley meet luchtkwaliteit

Regio Oost

Regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. De afgelopen weken is gestart met het plaatsen van ammoniakbuisjes in en rond de dorpen van de Regio Foodvalley.

Extern salderen kan nu ook in Gelderland

Regio Oost

Ook in de provincie Gelderland is extern salderen nu mogelijk. Daarmee is Gelderland een van de laatste provincies die het extern salderen met veehouderijen toestaat.

Boterprijs zakt onder 600 eurogrens

Veehouderij

De notering voor verse boter is weer onder de 600 eurogrens gezakt en komt uit op 599 euro per 100 kilo. Dat is 11 euro minder dan vorige week.

Europarlement wil dat veetransport maximaal acht uur duurt

Veehouderij

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een kritisch eigen onderzoeksrapport over misstanden bij veetransporten. Het gaat daarbij vooral om export naar landen buiten de Europese Unie. Het parlement vindt nu dat er een maximum transporttijd van...

Voorlopig geen Europese steun voor varkenshouders

Veehouderij

De Europese landbouwministers en de Europese Commissie hebben tijdens de landbouwraad op maandag nog geen financiële steun toegezegd aan varkenshouders. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Zuivelnoteringen blijven onveranderd hoog

Veehouderij

De zuivelprijzen blijven hoog. De nieuwste noteringen van ZuivelNL laten opnieuw een opwaartse beweging zien, alle noteringen gaan deze week omhoog.

Arla Foods verhoogt CO2-reductiedoelstelling

Veehouderij

Zuivelcoöperatie Arla Foods wil met fossielvrije vrachtwagens, groene stroom en energiezuinige oplossingen de doelstelling voor het verlagen van de CO2-emissie voor al haar bedrijfsactiviteiten verhogen van 30 naar 63 procent.

Boterprijs maakt pas op de plaats

Veehouderij

Voor het eerst sinds maanden maakt de boterprijs pas op de plaats. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

5 vragen over pilot Koe en Eiwit

Veehouderij

In de praktijkpilot Koe en Eiwit gaan 135 boeren met hun voeradviseur aan de slag om de (on)mogelijkheden te ontdekken van een rantsoen met 155 gram ruw eiwit per kilo droge stof. Hoe pakt het uit in de melkproductie en wat is de impact op...

Een derde van varkenshouders wil nieuwe stal, renoveren of verduurzamen

Veehouderij

1 op de 3 Nederlandse varkenshouders wil een nieuwe stal, renoveren of verduurzamen. Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect. Die vond in het derde kwartaal van 2021 plaats onder zevenhonderd Nederlandse...

Zuivelnoteringen stabiliseren enigszins

Veehouderij

De eerste zuivelnoteringen van ZuivelNL in 2022 laten kleine plusjes zien. De noteringen voor vollemelkpoeder (427 euro) en mageremelkpoeder (345 euro) blijven gelijk.

LTO-vakgroep Melkveehouderij wil geen dierrechtenstelsel

Veehouderij

LTO-vakgroep Melkveehouderij is hoogst verbaasd over de Kamerbrief van demissionair landbouwminister Carola Schouten van vorige week vrijdag. Daarin zinspeelt de minister op de introductie van dierrechten. 'Wij zitten niet te wachten op weer een...

IKB Varken voert wijzigingen door per 1 februari

Veehouderij

In de voorschriften van IKB Varken komt een aantal veranderingen vanaf 1 februari 2022. Ook in de algemene voorwaarden, certificatiecriteria en erkenningsvoorwaarden komen wijzigingen.

Voor boter wordt deze week 600 euro betaald

Veehouderij

De boterprijs bereikt deze week de 600 eurogrens. Dat betekent in vergelijking met de prijs van vorige week een stijging van 18 euro.

PlanetProof-melkveehouders krijgen halve cent extra

Veehouderij

On the way to PlanetProof-melkveehouders ontvangen vanaf 1 januari 2022 een extra toeslag van 0,5 cent per kilo geleverde melk. Dat meldt FrieslandCampina op het interne Melkweb. Nu krijgen deze melkveehouders nog 2 cent bovenop de garantieprijs.

Vertrekkende Meulenbroeks: 'Sector is in staat om duurzaam door te ontwikkelen'

Veehouderij

De LTO-vakgroep Melkveehouderij heeft het afgelopen jaar een duidelijke koers uitgestippeld, zegt voorzitter Wil Meulenbroeks. 'Leden weten waar we voor staan.' Voor Meulenbroeks zelf reden om de melkveedossiers met een gerust hart aan een opvolger...

Nog geen einde aan opmars zuivelnoteringen

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten nog altijd plusjes zien. Zo gaat de notering van de boterprijs deze week het meest omhoog met 7 euro naar 552 euro per 100 kilo.

Rassenlijst bevat zeventien nieuwe maisrassen

Veehouderij

De Aanbevelende Rassenlijst voor 2022 bevat zeventien nieuwe maisrassen. Die zijn verdeeld over meerdere categorieën.

Maatregelenpakket melkveehouderij moet generiek beleid voorkomen

Veehouderij

De melkveehouderij komt met een maatregelenpakket om de stikstofuitstoot te verminderen. Die aangekondigde stap leidt ertoe dat er voor 2025 geen generieke maatregelen op bedrijfsniveau komen. Dat hebben landbouwminister Carola Schouten en...

Noord-Nederland krijgt nieuwe zuivelfabriek

Veehouderij

In Noord-Nederland komt een nieuwe zuivelfabriek die aan minstens 250 medewerkers werk moet bieden. Het gaat volgens RTV Drenthe om een fabriek van de Griekse zuivelaar Fage, die halverwege 2024 in Hoogeveen in gebruik genomen wordt.

Zuivelmarkt nog altijd positief gestemd

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week opnieuw een positief beeld zien. De prijzen blijven hoog met een uitschieter voor vollemelkpoeder.

RundNL moet kwaliteit en gezondheid rundvlees borgen

Veehouderij

VleesveeNL, LTO Melkveehouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) hebben stichting RundNL opgericht. Ze nemen daarmee individuele rundveehouders werk uit handen met betrekking tot de borging van rundvlees.

Stikstofexcretie melkvee te hoog

Veehouderij

De melkveesector is er in het derde kwartaal van 2021 niet in geslaagd om de stikstofexcretie onder het onder het sectorale stikstofplafond te krijgen.

Later ingekuilde snijmais is beter dan vroege kuilen

Veehouderij

Snijmais die dit jaar laat is ingekuild, heeft een betere voederwaarde. Dat blijkt uit cijfers van de eerste kuilen die door Eurofins Agro zijn bemonsterd en geanalyseerd. De langere afrijpperiode vertaalt zich in meer zetmeel en een hogere...

Krimp veestapel kan voor mesttekort in 2030 zorgen

Veehouderij

Als een nieuw kabinet de verschillende vastgestelde en voorgenomen beleidsplannen gaat uitvoeren, is er in 2030 misschien geen mestoverschot meer, maar juist een tekort. Dat stelt het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

Zuivelnoteringen stijgen gestaag

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten ook deze week een gestage groei zien. Alle noteringen gaan omhoog.

Nieuwste zuivelnoteringen laten nog altijd plusjes zien

Veehouderij

De nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL laten nog steeds een opgaande lijn zien, al stijgen de prijzen niet meer zo hard meer als een aantal weken geleden.

FrieslandCampina bouwt mobiele yoghurtfabriek voor Nigeria

Veehouderij

Royal FrieslandCampina heeft een mobiele yoghurtfabriek ontwikkeld om in Nigeria de melk van lokale melkveehouders te verwerken tot langer houdbare drinkyoghurt.

Kringloopwijzer aangepast en uitgebreid

Veehouderij

In de Kringloopwijzer versie 2021 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2020.

Varkens- en melkveehouders hebben interesse in stoppersregeling

Veehouderij

Vooral varkens- en melkveehouders zullen mogelijk geïnteresseerd zijn in de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Dat blijkt uit het onderzoek 'Aantrekkelijkheid van deelname door veehouders aan een beoogde Lbv', uitgevoerd door...

Supermarkt Plus introceert vogelvriendelijke kaas

Veehouderij

Plus introduceert een nieuwe kaas onder de naam Klaverland Boerenbuiten. Dat is volgens de supermarkt een vogelvriendelijke kaas die een bijdrage levert aan een toekomst met rijke weides en vogels.

Zuivelnoteringen trekken nog steeds licht aan

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL trekken nog steeds wat aan, maar wel minder fors dan de afgelopen weken het geval was.

Proces over grootschalige mestfraude begonnen

Veehouderij

Voor de rechtbank in Den Bosch is deze week het strafproces begonnen tegen Bergs Advies en vier (voormalig) directeuren van het Limburgse bureau. Het Openbaar Ministerie beschouwt Bergs Advies als de spil van grootschalige mestfraude, waarbij boeren...

Melkprijs boven 40 cent ligt in het verschiet

Veehouderij

De zuivelnoteringen stijgen snel. De kaasprijs is booming en ook de afzet van room loopt als een speer. Voor melkveehouders betekent dit dat de melkprijs weer boven de 40 cent per kilo kan uitkomen.

Nieuw-Zeeland verwacht recordmelkprijs

Veehouderij

De melkprijzen in Nieuw-Zeeland stevenen volgens de prognoses van een aantal Nieuw-Zeelandse banken af op een recordhoogte. Dat meldt de krant The New Zealand Herald.

Avined wijst pluimveehouders op gevolgen vogeltrek

Veehouderij

Brancheorganisatie Avined wijst pluimveehouders op de bioveiligheidsstatus van hun bedrijf. Dat doet de brancheorganisatie met het oog op de vogeltrek, die vanaf half september weer op gang is gekomen.

Zuivelmarkt blijft optimistisch gestemd

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL blijven stijgen. De boterprijs gaat het meest omhoog en nadert met 491 euro de 500 euro per 100 kilo. Vorige week werd er nog 21 euro minder betaald.

Koeien & Kansen werkt ook aan reductie broeikasgassen

Veehouderij

Het project Koeien & Kansen werkt de komende vier jaar aan de thema's stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit. De strategie voor werken naar klimaatneutraal begint met het verminderen van de broeikasgasemissies en daarna compenseren voor de...

FrieslandCampina draagt Sybren Attema voor als beoogd voorzitter

Veehouderij

Het voorzittersoverleg van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft oudgediende Sybren Attema voorgedragen als lid van het coöperatiebestuur en beoogd voorzitter. Attema was voor de fusie tussen Friesland Foods en Campina voorzitter van...

Boterprijs knalt omhoog

Veehouderij

De boterprijs gaat deze week met maar liefst 31 euro per 100 kilo omhoog en bereikt een notering van 470 euro. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Rabobank: kansen voor Nederlandse zuivel liggen dicht bij huis

Veehouderij

Rabobank verwacht dat de wereldwijde vraag naar zuivel tot 2030 gemiddeld met 3 procent per jaar toeneemt. Maar de Nederlandse zuivelexport blijft grotendeels dicht bij huis. Vooral de export binnen de Europese Unie zal toenemen.

Op de bakfiets met eieren naar Barneveld

Veehouderij

Pluimveehouders vragen deze week aandacht voor Wereldeidag die zaterdag wordt gehouden. Ze fietsen vanuit het Noorden met bruine eieren en vanuit het Zuiden met witte eieren naar Barneveld, de eierhoofdstad van Nederland.

A-ware rondt overname Belgische melkpoederactiviteiten RFC af

Veehouderij

Royal A-ware neemt de melkpoederactiviteiten in het Belgische Aalter met ingang van 1 november over van Royal FrieslandCampina (RFC).

Zuivelnoteringen zetten opmars voort

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL stijgen ook deze week. De grootste sprong maakt de prijs voor verse boter. Die ligt met 439 euro per 100 kilo 11 euro hoger dan vorige week.

239 melkveehouders weg bij FrieslandCampina

Veehouderij

De vertrekkersregeling van FrieslandCampina wordt dit jaar gebruikt door 239 leden-melkveehouders. De vertrekkers leveren nu nog 272 miljoen kilo melk, goed voor een omzet van 10 miljoen euro.

Half miljoen euro toegezegd voor eerste onlinezuivelsupermarkt

Veehouderij

De initiatiefnemers van het concept ikwileerlijkezuivel.nl hebben via hun een crowdfundingsactie al meer dan een half miljoen euro aan toezeggingen binnen.

Koetoilet meest succesvol bij scheiden van mest en urine

Veehouderij

Het koetoilet is het meest succesvol als het gaat om het scheiden van mest en urine om zo de emissies van ammoniak en methaan te verminderen. Dat blijkt uit project 'Mestscheiden in bestaande melkveestallen' op de Dairy Campus in het Friese...

Spannend of alle mais voor oktober kan worden gehakseld

Veehouderij

Kan niet-ondergezaaide mais op zandgrond voor 1 oktober worden gehakseld? Dat is de vraag. Als dat niet het geval is, gaat een tijdige inzaai van een vanggewas niet lukken.

Stemming op zuivelmarkt blijft optimistisch

Veehouderij

De stemming op de zuivelmarkt blijft optimistisch. Alle zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een opwaartse trend zien.

Aldi Nederland gaat PlanetProof-kaas verkopen

Veehouderij

Aldi Nederland start gefaseerd met de verkoop van On the way to PlanetProof-kaas. Vanaf november ligt de eerste kaas van 450 gram met het duurzaamheidskeurmerk in de schappen van de discountsupermarkt.

Veel aandacht voor goed bodembeheer op demodagen ForFarmers

Veehouderij

Goed bodembeheer staat in de belangstelling, ook bij melkveehouders. Op speciale demodagen die ForFarmers deze week in het Overijsselse Bornerbroek hield, was er dan ook veel informatie over bodemprofiel, de toepassing van compost en kalk, het...

Nitraatplan zet grondgebondenheid onder druk

Veehouderij

Het ontwerp zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn pakt niet goed uit voor de grondgebondenheid van de melkveehouderij. Dat stelt Jos Verstraten, lid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Opnieuw calamiteitenregeling melk vanwege droogte

Veehouderij

Het College van Deskundigen Dierlijk van Stichting Milieukeur (SMK) heeft het besluit genomen om een calamiteitenregeling vast te stellen voor het certificatieschema van On the way to PlanetProof Melk. Voor drie regio's is een correctie toegestaan...

Stemming op zuivelmarkt blijft positief

Veehouderij

De stemming op de zuivelmarkt blijft positief gestemd. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL. Voor alle zuivel wordt meer betaald.

Zomerkuilen 2021 bevatten extreem weinig eiwit

Veehouderij

De zomerkuilen van dit jaar bevatten extreem weinig eiwit. De trend die in de voorjaarskuilen al zichtbaar was, lijkt zich door te zetten in de zomersnede. Voor de eiwitvoorziening zijn melkveebedrijven dus afhankelijk van goede najaarssnedes.

Marges melkveehouder blijven krap, ondanks stabiele zuivelmarkt

Veehouderij

De vooruitzichten op de zuivelmarkt zijn goed, maar de marges voor de melkveehouders blijven krap. Dat komt vooral door de hogere voerkosten, stelt Rabobank in de nieuwste kwartaalupdate voor de melkveehouderij.

Frans van den Hurk haakt af als bestuurder FrieslandCampina

Veehouderij

Melkveehouder Frans van den Hurk stopt per direct zijn werkzaamheden als bestuurslid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Hij was nog maar 8 maanden...

LTO Nederland waarschuwt voor landjepik

Politiek

Als er een grondfonds komt, dan moet de grond in dat fonds in boerenhand blijven, vindt LTO Nederland. Bovendien moet de bestemming van de grond agrarisch blijven.

Hein Schumacher nieuwe voorzitter Global Dairy Platform

Veehouderij

CEO Hein Schumacher van zuivelconcern Royal FrieslandCampina wordt voorzitter van het bestuur van Global Dairy Platform (GDP). Schumacher volgt Rick Smith op, voorzitter en CEO van Dairy Farmers of America.

Zuivelprijzen laten voorlopig stabiel beeld zien

Veehouderij

De zuivelprijzen blijven op peil en laten een stabiel beeld zien. Vrijwel alle noteringen van ZuivelNL gaan deze week met 1 of enkele euro's omhoog. Alleen de prijs voor weipoeder blijft gelijk op 95 euro per 100 kilo.

Postercampagne tegen zuivel gaat door dankzij crowdfunding

Veehouderij

Actiegroep Dier&Recht verlengt haar campagne 'Stoppen met zuivel'. De posters met forse kritiek op de zuivelsector zijn langer zichtbaar in vijf grote steden dankzij een crowdfundingsactie.

Biologisch varkenshouder Sterken heeft mooiste modderpoel

Veehouderij

De verkiezing van de Mooiste Modderpoel is dit jaar gewonnen door biologisch varkenshouder Lauwrens Sterken uit het Overijsselse Ommen. Ruim 3.400 mensen brachten hun stem uit voor de verkiezing die jaarlijks door Wakker Dier wordt georganiseerd.

Steeds minder melkveebedrijven en melkkoeien in Nederland

Veehouderij

Het aantal melkveehouderijen en melkkoeien daalt. Nederland telt momenteel 15.261 bedrijven die samen 1.572.238 melk- en kalfkoeien van 2 jaar of ouder hebben. In 2016 waren er nog 19.910 bedrijven met 1.744.827 koeien, blijkt uit de recentste...

Boternotering veert weer op

Veehouderij

De notering voor verse boter veert volgens de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL weer op. De notering komt uit op 392 euro per 100 kilo. Dat is 7 euro meer dan vorige week.

Zuivelnoteringen veren weer op

Veehouderij

De zuivelnoteringen zitten weer in de lift. Zo stijgt de notering van verse boter deze week met 6 euro naar 385 euro per 100 kilo.

Wereldwijde melkplas groeit onverminderd door

Veehouderij

De melkplas in de Europese Unie groeit weer, maar bleef in de eerste vijf maanden van 2021 nog wel met 0,2 procent achter bij de melkaanvoer in dezelfde periode van 2020. Dat meldt ZuivelNL.

ForFarmers en HyCare starten project op vleesvarkensbedrijven

Veehouderij

Veevoerbedrijf ForFarmers en HyCare zijn samen een project gestart om de resultaten op vleesvarkensbedrijven in de zomerperiode te verbeteren.

Zuivelnoteringen trekken weer wat aan

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL trekken weer wat aan, nadat ze een paar weken lang een negatieve trend lieten zien.

Een op de vijf melkveehouders wil investeren in stal

Veehouderij

Bijna 20 procent van de Nederlandse melkveehouders heeft plannen voor een investering in de stal. 10 procent wil de bestaande stal renoveren, 7 procent gaat voor een nieuwe stal. De overige 3 procent heeft plannen om de stal te verduurzamen.

Meer melkkoeien naar buiten, maar korter de wei in

Veehouderij

Steeds meer boeren doen hun melkkoeien en jongvee naar buiten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle melkveehouders in Nederland deed 82 procent in 2020 aan beweiding. Dat was in 2016 nog 77...

Alle zuivelnoteringen in de min

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL moeten deze week opnieuw een veer laten. Alle noteringen, weipoeder uitgezonderd, leveren in.

Opnieuw geen winstuitkering voor melkveehouders FrieslandCampina

Veehouderij

De bijna 11.000 leden-melkveehouders van FrieslandCampina kunnen een interim-uitkering dit najaar wel vergeten. De winst van de zuivelonderneming in het eerste halfjaar van 2021 stond opnieuw fors onder druk. Dat laatste komt vooral door de kosten...

'Wonderlijk jaar' voor weidevogels

Regio West

'2021 was een wonderlijk seizoen.' Tot die conclusie komt de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken na een evaluatie van het afgelopen weidevogelseizoen.

Goed tweede kwartaal 2021 bij Veiling Rhein-Maas

Akker- & Tuinbouw

De Duitse bloemenveiling Rhein-Maas in het Duitse Straelen-Herongen kan terugkijken op een bevredigend tweede kwartaal van 2021. In totaal werd in het eerste halfjaar van 2021 een productomzet van 266 miljoen euro gerealiseerd, een aanzienlijke...

Rechter wijst claim boeren Bel Leerdammer af

Veehouderij

Melkveehouders die leveren aan Bel Leerdammer mochten er niet van uitgaan dat het ledengeld van de referentiebedrijven onderdeel uitmaakte van de melkprijs. Dat stelt het gerechtshof in Den Haag.

Ook zuivelfabrieken kampen met gevolgen wateroverlast

Veehouderij

Zuivelondernemingen in Wallonië en Duitsland zijn bezig met crisismanagement. Verschillende zuivelfabrieken ondervinden namelijk de gevolgen van de hevige regenval. Room en melk moeten nu door andere fabrieken worden verwerkt, melden bronnen uit de...

Melkveehouders kunnen verdienen met koolstof in grasland

Veehouderij

Melkveehouders kunnen vanaf nu certificaten verdienen door gedurende tien jaar te werken aan koolstofopbouw in hun graspercelen. Het Louis Bolk Instituut, CLM Onderzoek en Advies en Wageningen Environmental Research hebben daartoe een methode...

Zuivelnoteringen blijven deze week stabiel

Veehouderij

De nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een stabiel beeld zien. Alleen de noteringen van mageremelkpoeder en weipoeder moeten een kleine veer laten.

Vee&Logistiek wil duidelijke normen voor controles hittestress

Veehouderij

Het hitteprotocol van de Nederlandse veetransporteurs moet uitgangspunt zijn als de overheid gaat controleren op hittestress bij dieren op transport. Die oproep doet Vee&Logistiek Nederland.

Verkenning naar afwijkend gewicht melkvee in KringloopWijzer

Veehouderij

Wageningen University & Research (WUR) en Coöperatie Rundveeverbetering (CRV) gaan verkennen of een afwijkend gewicht van melkvee invloed heeft op de uitkomst van de KringloopWijzer. En of er zonder extra invoergegevens een bedrijfsspecifiek...

Saldo melkveehouderij hoger dan vorig jaar

Veehouderij

Het saldo op melkveebedrijven kwam in mei 2021 uit op 17.400 euro. Dat is 20 procent hoger dan in mei 2020. Daar staat tegenover dat het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo tot en met mei 2021 nog wel 17 procent onder het langjarig...

Zuivelprijzen zakken verder weg

Veehouderij

De zuivelprijzen zakken deze week verder weg. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Opnieuw 41 vertrekkers bij FrieslandCampina

Veehouderij

FrieslandCampina heeft het afgelopen jaar opnieuw afscheid genomen van 41 melkveehouders. Die zijn naar een andere melkleverancier overgestapt, meldt Stichting Dutch Milk Foundation( DMF).

Aantal gevallen van mastitis neemt licht toe

Veehouderij

Het aantal gevallen van mastitis in de melkveehouderij neemt weer licht toe. Wellicht is de hogere levensduur van koeien een van de oorzaken. Dat blijkt uit de MastitisMonitor van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Nederlandse melkproductie naar 14,2 miljard kilo

Veehouderij

Nederlandse melkveehouders produceerden vorig jaar 14,2 miljard kilo melk. Een stijging van 1,2 procent, blijkt uit Zuivel in Cijfers 2020 van ZuivelNL. De productie nam in 2018 en 2019 nog licht af, maar deze trend zette dus niet door.

Stikstof en fosfaat onder afgesproken plafonds

Veehouderij

De totale uitscheiding van stikstof en fosfaat via dierlijk mest lag vorig jaar opnieuw onder de afgesproken plafonds. Het sectorale deelplafond voor stikstofuitscheiding door melkvee werd echter wel weer overschreden.

Frans Keurentjes: 'Een dak vereist onderhoud, daar zijn we nu wel achter'

Veehouderij

Het dak repareren, terwijl de zon schijnt. Dat is wat Frans Keurentjes in de vijf jaar dat hij voorzitter was van FrieslandCampina wilde doen. 'Ik ben er nog steeds niet uit of dit wel een gelukkige uitdrukking is geweest. Er is een hoop onrust...

Zuivelnoteringen laten stabiel beeld zien

Veehouderij

De zuivelprijzen laten deze week een stabiel beeld zien Dat blijkt uit de nieuwe zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Antibioticagebruik veehouderij in 2020 stabiel

Veehouderij

Het antibioticagebruik in de pluimvee-, rundvee- en varkenssector was in 2020 stabiel. In de kalkoen- en kalversector daalde het gebruik van antibiotica met respectievelijk 38,8 procent en 7,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt de...

FrieslandCampina past ledenfinanciering aan

Veehouderij

FrieslandCampina past het voorstel voor de nieuwe ledenfinanciering aan. Dat gebeurt na een uitgebreide informatieronde met de leden. Die vond eerder dit voorjaar plaats.

Schouten onderzoekt aanpassing Wet dieren

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten laat onderzoeken of een aanpassing van de Wet dieren wel uitvoerbaar is. Het gaat om een amendement dat door beide Kamers is aangenomen en dat ingrijpende gevolgen voor de veehouderij kan hebben.

Winnaar HHH ziet graag oude koeien

Veehouderij

'We hebben graag oude koeien in de stal. Koeien die in balans zijn en met goede uiers en benen', zegt melkveehouder Gerrit van der Kolk uit het Overijsselse Wierden. Zijn missie lijkt geslaagd, want hij leverde de kampioensgroep roodbont tijdens de...

Biomelkveehouders bundelen aanbod slachtkoeien

Veehouderij

Vijf biologische melkveehouders gaan het aanbod biologische slachtkoeien bundelen en aanbieden aan de afnemers in de slachtketen. Daartoe hebben ze de coöperatie Ekoholland Vee en Vlees opgericht. Alle biologische veehouders in Nederland kunnen lid...

FrieslandCampina verkoopt Russische dochteronderneming

Veehouderij

FrieslandCampina verkoopt de Russische dochteronderneming Campina LLC aan het Duitse Ehrmann SE. Wel moeten mededingingsautoriteiten nog akkoord gaan.

BoerenNatuur: 'Koud en nat voorjaar kan weidevogel helpen'

Veehouderij

Het natte voorjaar heeft zo zijn nadelen, maar voor de weidevogels kan dit voorjaar beter verlopen dan voorgaande jaren. Die indruk heeft Carleen Weebers, coördinator en adviseur van vereniging BoerenNatuur.

Zuivelnoteringen blijven positief gestemd

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL blijven deze week positief gestemd. Zo gaat de prijs voor verse boter met 8 euro per 100 kilo omhoog naar 412 euro.

Eurofins Agro wordt kennispartner Royal A-ware

Veehouderij

Laboratoriumorganisatie Eurofins Agro gaat samenwerken met Dairy Academie, het kennisplatform van Royal A-ware.

Tarief exportkeuring levend vee moet inzichtelijker

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten moet meer inzicht geven in de tariefopbouw die geldt bij exportkeuring van levend vee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) brengt daarvoor kosten in rekening.

Satelliet en data helpen melkveehouder bij slim maaien

Veehouderij

Het bepalen van het ideale maaimoment van het gras met een satelliet. Drie melkveehouders in het Groene Hart gaan daar dit jaar mee experimenteren om een zo goed mogelijk winterrantsoen binnen te halen.

NVWA onderzoekt fraude bij mestintermediair in Drenthe

Regio Noord

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft woensdag 19 mei een bedrijf in Zuid-Drenthe doorzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij mestfraude.

FrieslandCampina verkoopt Nutrifeed aan Denkavit

Veehouderij

FrieslandCampina gaat de Nutrifeed-diervoedingsactiviteiten verkopen aan Denkavit. De twee bedrijven gaan een overeenkomst aan voor de levering van zuivelbijstromen aan de diervoedingsindustrie. Medewerkers van de betrokken bedrijven zijn over het...

Zuivelnoteringen zetten opmars voort

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL laten ook deze week een licht positief beeld zien. De boterprijs gaat met 6 euro omhoog en komt weer boven de 400 euro uit. De notering ligt nu op 404 euro per 100 kilo.

Supermarkt Plus breidt aanbod vleesvervangers uit

Algemeen

Plus introduceert tien nieuwe vleesvervangers onder het eigen huismerk. Daarmee speelt de supermarkt in op de groeiende vraag naar deze vegetarische producten.

Wijziging Wet dieren volgens LTO en minister onuitvoerbaar

Veehouderij

Onuitvoerbaar. Zo noemt LTO Nederland de wijziging van de Wet dieren die dinsdag in de Tweede Kamer werd aangenomen. De wijziging, voorgesteld door de Partij voor de Dieren, heeft volgens deze partij tot doel dat dieren niet langer worden aangepast...

Zuivelmarkt blijft positief gestemd

Veehouderij

Uit de meest recente zuivelnoteringen van ZuivelNL blijkt dat de zuivelmarkt nog altijd positief is gestemd.

Lodders volgt Bleker op als voorzitter Vee&Logistiek Nederland

Algemeen

Helma Lodders is met ingang van zaterdag 8 mei benoemd tot voorzitter van Vee&Logistiek Nederland. Ze volgt daarmee Henk Bleker op, die vorig jaar te kennen had gegeven in de loop van 2021 om persoonlijke redenen terug te willen treden als...

POV wil hamburgers bakken voor Delftse studenten

Veehouderij

Voorzitter Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) overweegt om hamburgers te gaan bakken voor studenten van de Technische Universiteit (TU) Delft. De actie is een protest tegen een initiatief van de universiteit om te...

Biologische melkveehouder kan stikstofcrisis verkleinen

Veehouderij

Omschakelen naar biologische melkveehouderij kan bijdragen aan het verlagen van de ammoniakemissie rondom Natura 2000-gebieden. Volgens Wageningen Livestock Research bepaalt de vraag naar biologische zuivel hoe groot deze bijdrage is.

Rabobank: 'Vraaggestuurde keten helpt verduurzaming melkveesector'

Veehouderij

Het aantal Nederlandse melkveehouders dat melk produceert binnen een vraaggestuurde keten groeit. De aantallen zijn nog klein, maar gezien de groeipotentie en het belang ervan voor verduurzaming van de sector is dit een belangrijke ontwikkeling,...

Prijzen voor mageremelkpoeders trekken aan

Veehouderij

De prijzen voor de mageremelkpoeders trekken deze week wat aan. Boter en vollemelkpoeder laten een stabiel beeld zien. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Ratingbureau Fitch: 'Vooruitzichten FrieslandCampina stabiel'

Veehouderij

De vooruitzichten voor FrieslandCampina zijn door ratingbureau Fitch bijgesteld van negatief naar stabiel. De lange termijn Issuer Default Rating (IDR) is gehandhaafd op BBB+.

Europese boeren produceren meer varkensvlees

Veehouderij

De productie en export van varkensvlees in de Europese Unie steeg in het eerste kwartaal van dit jaar in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit de nieuwste internationale kwartaalupdate van Rabobank Nederland.

Afname dierlijke productie door importstop veevoergrondstoffen

Veehouderij

Wanneer de Europese veehouderij stopt met het importeren van veevoergrondstoffen van buiten Europa, neemt de dierlijke productie met 30 procent af. Dan is er minder mest en neemt de plantaardige productie ook af met 10 procent.

DDT in grutto's en hun eieren

Algemeen

In dode grutto's en in niet uitgekomen grutto-eieren zit DDT. Dat blijkt uit een eerste en verkennend onderzoek van CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut naar de aanwezigheid van pesticiden in de grutto.

Boterprijs levert in, melkpoederprijzen stabiel

Veehouderij

De boterprijs levert behoorlijk in, met 7 euro. Voor 100 kilo verse boter wordt momenteel 392 euro betaald. Dit blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

LTO-enquête: melkveehouders hebben behoefte aan perspectief

Veehouderij

De melkveehouderij is divers, maar vrijwel alle melkveehouders missen perspectief en zekerheid over de toekomst. Dat blijkt uit een ledenenquête van de LTO-vakgroep Melkveehouderij die door 1.344 melkveehouders is ingevuld. Doel van de consultatie...

Zuivelprijzen leveren iets in

Veehouderij

De zuivelprijzen leveren deze week iets in. Dat blijkt uit de nieuwste zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Albert Heijn breidt duurzame melkstroom uit

Veehouderij

Het 'Beter voor Koe, Natuur & Boer'-programma van supermarkt Albert Heijn (AH) wordt uitgebreid. Een nieuwe groep van 150 melkveehouders van zuivelaars Royal Aware en DeltaMilk gaat duurzame melk leveren voor de kaas en zuivel van het huismerk...

Podcast: Keurentjes over ledenfinanciering FrieslandCampina

Veehouderij

Deze podcast van Nieuwe Oogst gaat over de ledenfinanciering van zuivelonderneming Royal FrieslandCampina (RFC). Die gaat op de schop en coöperatievoorzitter Frans Keurentjes legt uit waarom.

Nog steeds groot risico op vogelgriep

Veehouderij

Het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven wordt nog altijd hoog ingeschat. Dit blijkt uit een recente Kamerbrief van het ministerie van LNV. Het ministerie wijst daarin naar een nieuwe risico-inschatting van de 'deskundigengroep dierziekten'.

Voergroep Zuid heeft goed geboerd in 2020

Veehouderij

Voergroep Zuid heeft het afgelopen jaar over de volle breedte prima geboerd. De netto-omzet steeg met 9,7 procent naar 222,1 miljoen euro. Hiermee kwam het nettoresultaat na belastingen uit op een winst van 1,3 miljoen euro.

Toevoegmiddel ook vaker bij eerste snedes

Veehouderij

Drie kwart van de loonwerkers kiezen ervoor om vooral bij de eerste twee snedes een kuiltoevoegmiddel in te zetten. Dit blijkt uit een afstudeeronderzoek van Julia Hummel, student aan de Aeres Hogeschool in Dronten.

NAJK pleit voor diversiteit in melkveevisie

Veehouderij

NAJK presenteerde deze week zijn melkveevisie aan de politieke woordvoerders in Den Haag. 'Geef jonge boeren de ruimte!', luidt het pleidooi van de jongerenorganisatie.

FrieslandCampina neemt ledenfinanciering op de schop

Veehouderij

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina verandert de ledenfinanciering. Een belangrijk deel van het ledenkapitaal wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan de melkleverantie van de leden. En er komt een coöperatieve oplossing voor de verhandelbaarheid van...

De Marke experimenteert met uitrijden verdunde mest

Veehouderij

Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo gaat dit jaar experimenteren met het uitrijden van verdunde mest. Tijdens de eerste drijfmestgift werd 35 kuub mest per hectare uitgereden. Daar werd 10 kuub water aan toegevoegd.

Zuivelprijzen zijn stabiel, alleen vollemelkpoeder levert in

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een stabiel beeld zien, alleen de prijs van vollemelkpoeder levert wat in.

Stalbrand integraal aanpakken

Algemeen

'De overheid moet nu de regie nemen, al mag dat niet enkel en alleen tot extra regels voor de veehouderij leiden.' Dat zegt Jeannette Van de Ven van LTO Nederland naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden.

Melkprijs kan flink omhoog vanwege 'dubbele vraag'

Veehouderij

De melkprijzen hebben nog niet geprofiteerd van de prijspiek op de grondstoffenmarkt. Dat kan binnenkort anders zijn. De handel verwacht dat er tijdelijk sprake zal zijn van een 'dubbele vraag' als de horeca- en toerismesectoren weer los mogen.

Schouten wil brandveiligheid stallen aanscherpen

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten erkent dat er een betere aanpak nodig is om stalbranden in de toekomst te voorkomen. Dat zegt ze in een reactie op een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid 24 maart publiceerde over stalbranden in de...

LTO: 'Simpelweg geen geld voor brandveilige stallen'

Algemeen

'Boeren willen wel werken aan oplossingen, maar vaak is het geld er simpelweg niet.' Dat zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland in reactie op een stalbrandenstudie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De...

Stalbranden voorkomen via actieplannen werkt niet

Algemeen

Bestaande actieplannen om stalbranden te voorkomen, hebben niet geholpen. Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een nieuw rapport.

Einde aan opmars zuivelprijzen

Veehouderij

Er lijkt een einde te komen aan de opmars van de zuivelprijzen. Dat blijkt uit de noteringen van ZuivelNL van deze week. Alleen de prijs voor mageremelkpoeder stijgt iets, de boterprijs gaat weer flink omlaag.

Intern salderen lijkt voorlopig van de baan

Veehouderij

De onrust en onduidelijkheid onder veehouders en hun belangenbehartigers over in- en extern salderen, het legaliseren van PAS-melders en meldingsvrije activiteiten zijn deze week nog groter geworden dan deze al waren. Dat komt door een rechterlijke...

Zuivelnoteringen stijgen door

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL stijgen deze week nog even door, zij het niet meer zo hard als vorige week. Toen werd voor boter maar liefst 30 euro in een week meer betaald.

AgruniekRijnvallei draait goed ondanks coronacrisis

Veehouderij

Ondanks de coronaomstandigheden in 2020 heeft AgruniekRijnvallei (AR) het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat na belasting van 0,5 miljoen euro. De omzet steeg naar 283 miljoen euro.

Wil Meulenbroeks: 'Overheid vraagt te veel van melkveesector'

Veehouderij

'De overheid wil dat de melkveehouderij de transitie maakt naar kringlooplandbouw. Maar dat gaat niet lukken als ze telkens met lastenverzwaring komt.' Dat zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

FrieslandCampina: vertrekvergoeding De Bakker in lijn met bedrijfscode

Veehouderij

De afspraken die FrieslandCampina maakte met vertrekkend financieel directeur Jaska de Bakker over haar vertrekvergoeding zijn in lijn met de 'Corporate Governance Code'. Dat schrijft de zuivelonderneming op het interne Melkweb.

Onvoldoende draagvlak onder melkveehouders voor demonstratie FDF

Veehouderij

Farmers Defence Force (FDF) gaat woensdag 3 maart niet demonstreren bij het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. Er blijkt onvoldoende draagvlak onder melkveehouders te zijn voor deze actie.

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures