Goed naoberschap rode draad in nieuwe Keur Waterschap Limburg

Waterschap Limburg presenteert één nieuwe Keur. Kernwoorden in deze Keur zijn: bewustwording, zorgplicht en meedenken. Kortom: goed naoberschap. De nieuwe Keur biedt Limburgse agrariërs meer mogelijkheden, maar doet wel een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid. Remy Sleijpen en Har Frenken, twee leden van het dagelijks bestuur, leggen de veranderingen voor de Limburgse agrariërs uit.

Goed+naoberschap+rode+draad+in+nieuwe+Keur+Waterschap+Limburg
Waterschap Limburg
© Guus Queisen

Waarom een nieuwe Keur?

Remy Sleijpen: 'Sinds de fusie van Waterschap Roer en Overmaas (WRO) en Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) in 2017 werkt Waterschap Limburg nog met twee Keuren. Op onderdelen wijken deze van elkaar af. Voor het waterschapsbestuur aanleiding één nieuwe Keur op te stellen. Qua strekking en uitwerking sluit deze aan op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt.

'In de nieuwe Keur hanteren we het principe dat iets is toegestaan, als aan de voorwaarden is voldaan. Dat is een verschil met de huidige Keuren waarbij het principe geldt van 'nee, tenzij'. Daar ben ik blij mee. Zo ontstaat er meer ruimte om op basis van vertrouwen met de omgeving afspraken te maken. De mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk die de nieuwe Keur biedt, helpen ons hierbij.'

Krijgen agrariërs dan nu meer vrijheden?

Har Frenken: 'Met de nieuwe Keur krijgen agrariërs meer vrijheden. Maar daar staat tegenover dat we meer verantwoordelijkheid en bewustwording van hen vragen. Zo vragen we hun om met de beken net zo om te gaan alsof het hun eigendom is. Ook roepen we hen op om actief oplossingen voor watergerelateerde problemen aan te dragen. Kortom: goed naoberschap.

Zorg ervoor dat de onderhoudspaden vrij zijn van obstakels

Har Frenken, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg

'We willen niet steeds als een boeman in het veld optreden. Al zullen we de taken, die de overheid ons heeft opgedragen, wel moeten uitvoeren. Zo blijft het essentieel dat dijken en watergangen goed blijven functioneren en bereikbaar blijven.'

Wat verlangt het waterschap dan van agrariërs?

Har Frenken: 'Als waterschap moeten wij het onderhoud aan de beken steeds goed kunnen uitvoeren. Ook agrariërs verlangen dit van ons. Dan is het noodzaak dat de onderhoudspaden langs beken steeds toegankelijk, begaanbaar en intact zijn. Het is geen probleem als er een keer een beregeningshaspel op het onderhoudspad staat, maar wel als de haspel er wekenlang staat en wij er niet met onze machines door kunnen.'

Wat is een groot praktisch probleem?

Har Frenken: 'De door agrariërs gemaakte spoelsleuven vanaf een akker naar een aangrenzende beek. Veel agrariërs maken deze na gebruik niet dicht. Vervolgens groeien ze dicht, waardoor we ze tijdens werkzaamheden niet opmerken. Het gevolg: extra oponthoud, soms flinke schade aan machines en veiligheidsrisico's voor de medewerker van het waterschap. Dat mag gewoon niet.

'Bijkomend probleem is dat via deze weg nutriënten de beek instromen en er zandhopen in de beek ontstaan die de doorstroming bemoeilijken. Het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (2022-2025) gaat spoelsleuven waarschijnlijk verbieden. We zoeken daarom graag met agrariërs naar alternatieven om water van de akkers te krijgen zonder het oppervlaktewater met nutriënten te belasten.'

Hoe kan ik er als boer nu achter komen of een activiteit wel of niet is toegestaan?

Remy Sleijpen: 'Vanaf het moment dat de Keur in werking treedt, is op de website van het waterschap een vergunningchecker beschikbaar. Hiermee kunt u makkelijk nagaan of een activiteit nabij een beek of dijk is toegestaan met zorgplicht, of u de activiteit moet melden of dat er een vergunning nodig is.'

Zijn er nog andere verschillen voor agrariërs?

Har Frenken: 'Ja, we houden in de nieuwe Keur de optie open om een schouw in te voeren. Na de wateroverlast in 2016 was het een uitdrukkelijke wens van de agrariërs om via eigen maaiwerk zelf meer invloed te hebben op het lokale waterbeheer. Ook gaan we de aanleg van peilgestuurde drainage in het voormalig WRO-gebied binnen tien jaar verplicht stellen. En we eisen een aanzienlijk grotere waterbuffercapaciteit bij nieuwe plannen en ontwikkelingen om wateroverlast te verminderen.'

Klik hier voor meer informatie

Hoe om te gaan met beken, dijken en grondwater
Waterschap Limburg presenteert één nieuwe Keur. Reden is enerzijds de fusie in 2017 tussen de twee voormalige waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Anderzijds wil het waterschap met de Keur vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 ingaat. De Keur is een verordening met regels die een waterschap hanteert om beken, dijken, sloten, waterwerken en grondwater te beschermen. Een belangrijk document dus voor iedereen die bij/met water activiteiten onderneemt. Vanaf 8 oktober 2018 tot en met 19 november 2018 ligt de nieuwe Keur van Waterschap Limburg ter inzage. Zowel op het kantoor in Roermond als op de website www.waterschaplimburg.nl kunt u de nieuwe Keur inzien. Wilt u een zienswijze indienen? Deze kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond of via e-mail: vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het bestuur van Waterschap Limburg nodigt iedereen uit om te reageren op de Keur met opmerkingen, inzichten en tips. Groepen agrariërs, bijvoorbeeld in studieclubverband, kunnen het waterschap ook uitnodigen voor het geven van een toelichting op de nieuwe Keur. Meer informatie is verkrijgbaar bij Joost van den Broek via j.vandenbroek@waterschaplimburg.nl.

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doet het met ruim driehonderd...

Lees verder »

Meer van Waterschap Limburg

Meer artikelen van Waterschap Limburg »

Artikelen over Waterschap Limburg