Kennispartner: DLF

DLF

DLF is wereldwijd marktleider in grassen en klavers voor de veehouderij. We hebben een sterke focus op innovatie en productontwikkeling, daarom werkt één op de tien van onze medewerkers in R&D. In de veehouderij richten we ons veredelingsprogramma op het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen (voedergewassen) die verbeterde klimaat- en milieuprestaties laten zien.

Zo hebben we voedergewassen met een verbeterde verteerbaarheid ontwikkeld, die de methaanemissies uit melkproductie verminderen en tegelijkertijd de opbrengsten verhogen. Daarnaast zetten we in op het gebruik van luzerne en gras/klaver voor een efficiënter gebruik van stikstof om zo het gebruik van stikstofmeststoffen en de broeikasgasemissies die gepaard gaan met de productie van deze meststoffen, te verminderen.

De introductie van meersoortig gras-, klaver- en kruidenmengsels helpt om de biodiversiteit te verbeteren, terwijl het opnemen van grassen in gewasrotaties bijdraagt aan koolstofvastlegging door de opbouw van organisch materiaal. Bovendien kan het gebruik van smalle weegbree helpen bij het verminderen van stikstofuitspoeling tot urineplekken in beweide weilanden, wat zorgt voor een betere waterkwaliteit.